Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1457

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 84.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
13.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 137.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 7. un 8.punktu;

1.2. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Nelaimes gadījumu, kas noticis ar ārvalsts darba devēja nodarbināto personu, neizmeklē un šajos noteikumos minēto aktu nesastāda, izņemot šo noteikumu 25.5., 25.6. un 25.7.apakšpunktā noteikto gadījumu.";

1.3. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja noticis nelaimes gadījums, nodarbinātie - cietušais un liecinieki - nekavējoties par to ziņo darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam. Personas, kurām ir ziņas par notikušo nelaimes gadījumu, kā arī cietušais un liecinieki, ja tie nav nodarbinātie, par notikušo nelaimes gadījumu ziņo inspekcijai.";

1.4. papildināt 17.punktu aiz vārdiem "ja cietušais nav nodarbinātais" ar vārdiem "vai cietušais ir ārvalsts darba devēja nodarbinātais, kas ārvalsts darba devēja uzdevumā veica pienākumus pie cita darba devēja Latvijā, triju darbdienu laikā";

1.5. aizstāt 18.punktā vārdus "triju dienu laikā" ar vārdiem "triju darbdienu laikā";

1.6. aizstāt 21.punktā skaitli un vārdu "60.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "60. un 60.1 punktā";

1.7. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Nelaimes gadījumu izmeklē darba devējs vai inspekcija, vai atsevišķos šo noteikumu VI, VII, VIII vai IX nodaļā minētajos gadījumos - darba aizsardzības speciālists vai darba devēja norīkota persona.";

1.8. aizstāt 24.punkta ievaddaļā vārdus "darba devēja izveidota izmeklēšanas komisija" ar vārdiem "darba devējs";

1.9. papildināt noteikumus ar 24.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. ja nelaimes gadījums noticis ārvalstī, izņemot gadījumu, ja nelaimes gadījums ir noticis ar personu, kas nav nodarbinātais, bet ir darba ņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu darbā un arodslimībām.";

1.10. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Nelaimes gadījumu izmeklē inspekcija:

25.1. ja noticis nelaimes gadījums ar personu, kas nav nodarbinātais, bet ir darba ņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

25.2. ja nav noslēgts darba līgums, bet inspekcija konstatē, ka cietušais veicis darbu pie attiecīgā darba devēja;

25.3. ja cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi, izņemot šo noteikumu 24.2., 24.3. un 24.4.apakšpunktā minētos gadījumus;

25.4. ja iestājusies cietušā nāve, izņemot šo noteikumu 24.2. un 24.4.apakšpunktā minētos gadījumus;

25.5. ja nelaimes gadījums noticis ar ārvalsts darba devēja Latvijā nodarbināto personu, kas ir sociāli apdrošināta Latvijā;

25.6. ja nelaimes gadījumā cietis nodarbinātais, kurš ārvalsts darba devēja uzdevumā veic darba pienākumus pie cita darba devēja Latvijā;

25.7. ja nelaimes gadījumā cietušais ārvalsts darba devēja nodarbinātais lūdz izmeklēt Latvijā notikušo nelaimes gadījumu.";

1.11. izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

"27. Nelaimes gadījuma izmeklēšanā darba devējs iesaista:

27.1. darba aizsardzības speciālistu vai personu, kura pilda darba aizsardzības speciālista pienākumus;

27.2. nodarbināto uzticības personu vai darbinieku pārstāvi;

27.3. citas personas, ja nepieciešams.

28. Ja nelaimes gadījumā cietis nodarbinātais, kurš veic darba vai civildienesta pienākumus darba devēja uzdevumā pie cita darba devēja, nelaimes gadījumu izmeklē nodarbinātā darba devējs, papildus šo noteikumu 27.punktā minētajām personām iesaistot tā darba devēja norīkotu personu, pie kura (kura uzņēmuma teritorijā) cietušais veica darba vai civildienesta pienākumus.";

1.12. papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja nelaimes gadījumā cietis nodarbinātais, kurš ārvalsts darba devēja uzdevumā veica darba pienākumus pie cita darba devēja Latvijā, papildus šo noteikumu 29.punktā minētajām personām nelaimes gadījuma izmeklēšanā iesaista tā darba devēja norīkotu personu, pie kura (kura uzņēmuma teritorijā) cietušais veica darba pienākumus.";

1.13. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Nelaimes gadījuma izmeklēšanā inspekcija ir tiesīga pieaicināt šādas personas:

29.1. darba devēju vai darba devēja norīkotu personu;

29.2. nodarbināto uzticības personu vai darbinieku pārstāvi;

29.3. citus speciālistus, ja nepieciešams.";

1.14. aizstāt 30.punktā vārdus "Izmeklēšanas komisija, darba aizsardzības speciālists vai cita darba devēja norīkota persona, kura izmeklē nelaimes gadījumu, ir tiesīga" ar vārdiem "Personas, kas veic nelaimes gadījuma izmeklēšanu, ir tiesīgas";

1.15. izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. inspekcija, ņemot vērā ārstniecības iestādes izveidotas ārstu komisijas arodslimībās (turpmāk - ārstu komisija) atzinumā par nelaimes gadījumā darbā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem (turpmāk - ārstu komisijas atzinums) (6.pielikums) norādīto, izvērtējusi, ka cietušā nāves cēlonis darba vietā nav darba vides faktoru iedarbības rezultāts vai nav iespējams noteikt nelaimes gadījumā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem un darba vides riska novērtējumu;";

1.16. aizstāt 37.punktā vārdus "kāds no komisijas locekļiem" ar vārdiem "kāda no personām, kas veic nelaimes gadījuma izmeklēšanu";

1.17. svītrot 38.1.apakšpunktā vārdus "rīkojumu par komisijas izveidošanu vai citu";

1.18. svītrot 40.5.apakšpunktā vārdus un skaitli "bet par to nav sastādīts šo noteikumu 7.punktā minētais dokuments, kas pielīdzināms aktam";

1.19. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ja nelaimes gadījumu izmeklē darba devējs, darba aizsardzības speciālists vai darba devēja norīkota persona, izņemot šo noteikumu VI un VII nodaļā minētos gadījumus, kad inspekcija aktu nereģistrē, darba devējs visus akta eksemplārus ar pievienotajiem materiāliem septiņu darbdienu laikā pēc akta sastādīšanas iesniedz inspekcijā:

42.1. personīgi;

42.2. nosūtot pa pastu;

42.3. izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu;

42.4. elektroniski atbilstoši normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām.";

1.20. svītrot 43.punktu;

1.21. aizstāt 44.punkta ievaddaļā vārdu "triju" ar vārdu "piecu";

1.22. aizstāt 47.punktā vārdus "izmeklējusi darba devēja izveidota izmeklēšanas komisija" ar vārdiem "izmeklējis darba devējs";

1.23. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Inspekcija reģistrē un uzskaita Valsts darba inspekcijas integrētajā informācijas sistēmā visus valstī notikušos nelaimes gadījumus, par kuriem sastādīts akts, kā arī ārvalstīs notikušos nelaimes gadījumus, kuros cietuši Latvijas darba devēja nodarbinātie vai šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētās personas.";

1.24. svītrot 55.punktu;

1.25. izteikt 57.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja cietušais vai persona, kas pārstāv viņa intereses, darba devējs vai cita persona, kuras tiesības vai pienākumus skar sastādītais akts, nepiekrīt tā saturam, tai ir tiesības mēneša laikā aktu apstrīdēt, iesniedzot inspekcijas direktoram attiecīgu iesniegumu.";

1.26. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Ja nelaimes gadījumā iestājusies cietušā nāve, izņemot gadījumu, ja cietušā nāve iestājusies ceļu satiksmes negadījumā vai nelaimes gadījumā, kas ir noticis ārvalstī, inspekcija izmeklē nelaimes gadījumu un sagatavo aktu:

60.1.  30 darbdienu laikā, ja netiek pieprasīts ārstu komisijas atzinums;

60.2.  60 darbdienu laikā, ja tiek pieprasīts ārstu komisijas atzinums;

60.3.  izņēmuma gadījumā inspekcijas direktora noteiktajā pagarinātajā termiņā, ja paredzētajā laikā nav iespējams saņemt nepieciešamos dokumentus.";

1.27. papildināt noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Nelaimes gadījumu, ja cietušajam iestājušies smagi vai iespējami smagi veselības traucējumi, izņemot gadījumu, ja smagi veselības traucējumi cietušajam ir iestājušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, nelaimes gadījums ir noticis ārvalstī vai nelaimes gadījums ir noticis ar profesionālu sportistu, inspekcija izmeklē 30 darbdienu laikā. Izmeklējot nelaimes gadījumu, kurā cietušajam ir iestājušies smagi veselības traucējumi, ja paredzētajā laikā nav iespējams saņemt nepieciešamos dokumentus, inspekcijas direktoram ir tiesības pagarināt nelaimes gadījuma izmeklēšanas termiņu.";

1.28. aizstāt 62. un 63.punktā vārdus "izmeklēšanas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "inspekcija" (attiecīgā locījumā);

1.29. izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Pēc tam, kad saņemts patologanatomiskās izmeklēšanas akts, kurā iekļauti laboratoriskie izmeklējumi, dzimtsarakstu nodaļas izziņa par personas nāves cēloni vai tiesu medicīniskās ekspertīzes atzinuma izraksts, inspekcija nosūta ārstu komisijai pieprasījumu izvērtēt nelaimes gadījumā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem un darba vides riska faktoru ietekmi (9.pielikums), ja cietušā nāves cēloņa saistība ar darba vides riska faktoru iedarbību nav skaidra, un pievieno ārstu komisijas atzinuma veidlapu un visu izmeklēšanas materiālu kopijas.";

1.30. aizstāt 71.punkta ievaddaļā vārdus "izmeklēšanas komisija" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 23.punktā minētās personas";

1.31. izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Nelaimes gadījumu neatkarīgi no veselības traucējumu smaguma pakāpes, arī gadījumā, ja iestājusies cietušā nāve, izmeklē darba devējs (izņemot gadījumu, ja cietušais nav nodarbinātais, bet ir sociāli apdrošināta persona, vai šo noteikumu 6.8.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja nav noslēgts darba līgums un nelaimes gadījumu izmeklē inspekcija).";

1.32. svītrot 77.1.apakšpunktā vārdus "rīkojumu par komisijas izveidošanu vai citu";

1.33. svītrot 79. un 89.punktā vārdus "(komisijas vadītāja vietā)";

1.34. izteikt 97.punktu šādā redakcijā:

"97. Ja cietušā veselības traucējumi nav smagi, papildus šo noteikumu 96.punktā noteiktajam neievēro šo noteikumu 24., 27. un 28.punktu un nelaimes gadījumu izmeklē un aktu sastāda darba aizsardzības speciālists vai cita darba devēja norīkota persona, ja nepieciešams, pieaicinot lieciniekus (izņemot gadījumu, ja cietušais nav nodarbinātais, bet ir sociāli apdrošināta persona, vai šo noteikumu 6.8.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja nav noslēgts darba līgums un nelaimes gadījumu izmeklē inspekcija). Aktu paraksta persona, kura izmeklē nelaimes gadījumu, un liecinieki, ja tādi ir.";

1.35. svītrot 99.1.apakšpunktā vārdus "rīkojumu par komisijas izveidošanu vai citu";

1.36. izteikt IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX. Ārvalstīs notikuša nelaimes gadījuma izmeklēšana

101. Izmeklējot nelaimes gadījumu, kas ir noticis ārvalstī, ievēro šādas prasības:

101.1. darba devējs nodrošina, ka par nelaimes gadījumu, kas ir noticis ārvalstī, darba devējam piemērotā veidā nekavējoties tiek paziņots inspekcijai, norādot šo noteikumu 58.punktā minēto informāciju;

101.2. nelaimes gadījumu izmeklē 30 darbdienu laikā un aktu sastāda darba aizsardzības speciālists vai cita darba devēja norīkota persona, ievērojot nodarbinātā iesniegtos dokumentus un materiālus, kā arī citu darba devēja rīcībā esošo informāciju, kas saistīta ar notikušo nelaimes gadījumu. Ārvalsts publiskos dokumentus iesniedz atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajām prasībām;

101.3. aktam pievieno visus šo noteikumu 101.2.apakšpunktā norādītos dokumentus, materiālus un informāciju;

101.4. nepiemēro šo noteikumu 13., 14., 15., 16., 17., 18.punktu un IV nodaļu.

102. Nodarbinātais, kas cietis nelaimes gadījumā ārvalstī, iesniedz darba devējam visus viņa rīcībā esošos dokumentus un materiālus, kas apliecina nelaimes gadījuma faktu, kā arī ārstniecības iestādes izsniegtu dokumentu par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības traucējumiem.

103. Ja nelaimes gadījums ārvalstī ir noticis ar personu, kas nav nodarbinātais, bet ir darba ņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, šo noteikumu 102.punktā minētos dokumentus persona iesniedz inspekcijā.";

1.37. papildināt noteikumus ar 106. un 107.punktu šādā redakcijā:

"106. Nelaimes gadījumus, kuru izmeklēšana uzsākta līdz 2013.gada 31.decembrim, izmeklē saskaņā ar normām, kas bija spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

107. Aktu par nelaimes gadījumu darbā, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo tiešsaistes formu, inspekcijā var iesniegt no 2014.gada 4.marta.";

1.38. papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 12.jūnija Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā;

2) Padomes 2010.gada 10.maija Direktīvas 2010/32/ES, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.";

1.39. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta
noteikumiem Nr.950

Akts Nr.____
par nelaimes gadījumu darbā

  cietušais gājis bojā
  veselības traucējumi ir smagi
  veselības traucējumi nav smagi  
  inficēšanās risks 
   ārvalstī noticis nelaimes gadījums
1. Nelaimes gadījums noticis
20____.gada __.______________ plkst._____, ______ stundas pirms/pēc darba laika sākuma
 

(adrese, kur noticis nelaimes gadījums)


2.
 Cietušais
 
,
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
dzīvo  
 

(dzīvesvietas adrese)

Cietušā amats, kuru pildot noticis nelaimes gadījums,  
darba stāžs šajā amatā __ gadi.  

3. Darba devējs, pie kura (kura teritorijā) noticis nelaimes gadījums

 

(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs vai personas kods  
 

(juridiskai personai - reģistrācijas numurs,
fiziskai personai - personas kods)

4. Darba devējs, kura nodarbinātais cietis nelaimes gadījumā

 

(juridiskai personai - nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs vai personas kods  
 

(juridiskai personai - reģistrācijas numurs,
fiziskai personai - personas kods)

Pie darba devēja nodarbināto skaits _____

5. Instruktāža un apmācība darba aizsardzībā par darbu, kuru pildot noticis nelaimes gadījums,

  ir veikta
  nav veikta

6. Nelaimes gadījuma apstākļu apraksts, traumējošie faktori, nelaimes gadījuma cēloņi
 
 
 
 
 

7. Papildu ziņas
 
   
   

Nelaimes gadījums tika izmeklēts

no _____.gada ___._________ līdz ____.gada ___.__________ un tika atzīts,

ka nelaimes gadījums

ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts

nav darba vides faktoru iedarbības rezultāts

Akts sastādīts 20____.gada ____. _____________ ________ eksemplāros.

Izmeklēšanu veica:

           
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

           
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

           
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

           
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Kontaktpersonas tālrunis, e-pasts  

Pievienoto izmeklēšanas materiālu saraksts (atzīmēt vajadzīgo):

dokuments, kas ir pamatojums nelaimes gadījuma izmeklēšanai un konkrētu personu iesaistīšanai nelaimes gadījuma izmeklēšanā

izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi

nelaimes gadījumā cietušā, liecinieku un atbildīgo amatpersonu paskaidrojums (pasvītrot atbilstošo)

dokuments, kas raksturo notikuma vietu (norādīt, kāds) ___________________________

iesaistītās personas viedoklis

citi dokumenti, kas raksturo nelaimes gadījumu (norādīt, kādi)  
   

 Aizpilda Valsts darba inspekcijas amatpersona

Akts Nr.______ 20__.gada ___._______ reģistrēts Valsts darba inspekcijā

 

(Valsts darba inspekcijas/reģionālās Valsts darba inspekcijas adrese, kurā akts reģistrēts)

Šo aktu mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot Valsts darba inspekcijas direktoram attiecīgu iesniegumu (K.Valdemāra ielā 38, k.1, Rīgā, LV-1010).";

1.40. izteikt 2.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Alkohola saturs asinīs, ja ārstniecības personai ir pamatotas aizdomas par alkohola lietošanu (vajadzīgo atzīmēt ar x):

 nav konstatēts
 ir konstatēts ________ ‰
 atteicās no pārbaudes veikšanas"

1.41. izteikt 2.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Narkotisko vai psihotropo vielu ietekme, ja ārstniecības personai ir pamatotas aizdomas par šo vielu lietošanu (vajadzīgo atzīmēt ar x):

 nav konstatēta
 ir konstatēta
atteicās no pārbaudes veikšanas"

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Labklājības ministre Ilze Viņķele

01.01.2014