Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 30.nr.; 1994, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) novados."

2. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Rajonu pilsētu un pagastu administratīvās teritorijas izveido un likvidē, kā arī to robežas groza Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem. Pagasta administratīvo centru nosaka attiecīgā pagasta padome."

3. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Novadu administratīvās teritorijas izveido un likvidē, kā arī to robežas groza Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem.

Izveidojot novadu, kā novada teritoriālo dalījumu saglabā novada pilsētas un novada pagastus. Lēmumu par novada teritoriālo dalījumu attiecīgā novada dome divu nedēļu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

Novada administratīvo centru, novada pilsētu un novada pagastu robežas nosaka attiecīgā novada dome."

4. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ciemus ieskaita pilsētu kategorijā vai izslēdz no tās Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem. Apdzīvotās vietas ieskaita ciemu kategorijā vai izslēdz no tās attiecīgā rajona pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome."

5. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Nosaukumus administratīvajām teritorijām, to teritoriālajam dalījumam, apdzīvotajām vietām, kā arī nosaukumus ielām, zemesgabaliem un ēkām piešķir vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus, kā arī vietējo iedzīvotāju domas."

6. Izslēgt 15.pantu.

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Nosaukumus administratīvajām teritorijām - rajonu pilsētām, novadiem un pagastiem piešķir, kā arī tos pārdēvē Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību domju (padomju) lēmumiem.

Nosaukumus ciemiem piešķir, kā arī tos pārdēvē attiecīgo pašvaldību domes (padomes).

Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par to, kāds nosaukums piešķirams rajona pilsētai, novadam, pagastam vai ciemam, vai arī par nepieciešamību pārdēvēt rajona pilsētu, novadu, pagastu vai ciemu."

8. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Nosaukumus viensētām, zemesgabaliem un ēkām apstiprina, numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome (padome). Lēmumu par nosaukumu vai numuru apstiprināšanu, piešķiršanu vai pārdēvēšanu attiecīgās pašvaldības dome (padome) divu nedēļu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei.

Apstiprinot nosaukumus viensētām, zemesgabaliem un ēkām, kā arī piešķirot tos ielām, vienā administratīvajā teritorijā viena un tā pati adrese nedrīkst atkārtoties."

9. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā - valsts adrešu reģistrā (turpmāk - adrešu reģistrs).

Adresācijas sistēmu, adrešu reģistra uzturēšanas kārtību, kā arī informācijas aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

10. Izslēgt 21. un 22.pantu.

11. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Noteikumus par kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai, pieņem Ministru kabinets."

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.jūlijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 20.jūlijā

03.08.2001