Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.43

Liepājā 2013.gada 14.novembrī (prot. Nr.14, 11.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kv.m (viens tūkstotis kvadrātmetru) vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kv.m (astoņi simti kvadrātmetru) un kuras ir ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas";

1.2. aizstāt 13.punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus "Ls 100 (viens simts latu)" ar skaitļiem un vārdiem "142,29 euro (viens simts četrdesmit divi euro un 29 euro centi)";

1.3. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu;

1.4. izteikt 15.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. saskaņā ar 2.pielikumu sagatavota plānoto izmaksu aprēķina (tāmes), kuru sastādījis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētais darbu veicējs, bet saskaņojusi paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu norādītā persona";

1.5. papildināt noteikumus ar 28.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas"";

1.6. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Ja Komisijas atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, projekta iesniedzējs kalendārā gada laikā pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz līdzekļi pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti."

2. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks 

1.pielikums
"Iesniegumu veidlapa"
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.29

Informācija par projekta iesniedzēju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Projekta iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas _____________________________________________, Liepājā, LV-______, dzīvokļu īpašnieku kopība.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība (norādīt kvadrātmetros):  
Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitļos):  
Neapdzīvojamo telpu skaits (norādīt skaitļos):  
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atbilst noteikumu 28.punktam (norādīt "" un kuram no noteikumu 28.punkta apakšpunktiem tā atbilst vai ""):  

Informācija par projekta iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)  
PVN maksātājs (norādīt "" vai "")  
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīves vieta (fiziskai personai)  

Korespondences adrese:

 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs:  
Bankas rekvizīti:  

Projekta izmaksas un tā ieviešana
Plānotais projekta īstenošanas laiks (norādīt pilnos mēnešos, ievērojot, ka projekta īstenošanas laiks nevar pārsniegt 6 (sešus) mēnešus):  
Projekta izmaksu aprēķins:

Projekta iesniedzēja finansējums
(norādīt summu euro)

Pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu euro)

Kopā
(norādīt summu euro)

Projekta kopējās izmaksas:      
Projekta atbalstāmās izmaksas:      
Brauktuves ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:
(ne vairāk kā 75% vai 85%)
     
Apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:
(ne vairāk kā 90%)
     
Cita daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas:
(ne vairāk kā 65% vai 75%)
     
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksas:
(ne vairāk kā 80% vai 90%)
     
Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes izmaksas un autoruzraudzības veikšanas izmaksas:
(ne vairāk kā 50% vai 60%)
     

Iesniedzamie dokumenti lapas Nr.
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija

__________

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas nodokļu maksājumu un citu valsts noteikto maksājumu parādu

__________

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija

__________

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments

__________

līguma, uz kura pamata izstrādāts piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts vai tam pielīdzināms dokuments, kopija.

__________

plānoto izmaksu aprēķins (tāme)

__________

līgums vai tam pielīdzināms dokuments, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu (ja piemērojams)

__________

zemesgabala, kurš nav projekta iesniedzēja īpašumā, īpašnieka rakstisku piekrišanu darbu veikšanai (ja piemērojams)

__________

Projekta iesniegums sastādīts 201__.gada __.___________________

Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona

   
   
   

paraksts (paraksta atšifrējums)

 2.pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.29

Būvniecības koptāme

Pasūtītājs:

Būves nosaukums:

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Tāme sastādīta

201_____.gada__________________

   

Nr.p.k

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas /€/

 

1

 

 

   

Kopā

 

   

PVN (21%)

 

   

Pavisam kopā

 

Sastādīja:

Pārbaudīja:

Saskaņots:

Lokālā tāme Nr.________

Pasūtītājs:

Būves nosaukums:

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Tāmes izmaksas € ___________________________

Tāme sastādīta ___________________________

 

Vienības izmaksas

Kopā uz visu apjomu

Nr.p.k.

Kods

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

laika norma (c/h)

darba samaksas likme (€/h)

darba alga (€)

materiāli (€)

mehānismi (€)

kopā (€)

darbietilpība (c/h)

darba alga (€)

materiāli (€)

mehānismi (€)

summa (€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (% no materiālu vērtības)

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiešās izmaksas kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ:

0,00

                     

Virsizdevumi

 

 

                     

t. sk. darba aizsardzība

 

 

 

                   

Peļņa

 

 

 

                   

Darba devēja sociālais nodoklis

24,09%

 

                     

Pavisam kopā

 

  Sastādīja:

 

 

Pārbaudīja:  
   

(paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

           
           
  Sertifikāta Nr.     Saskaņots:  

 S
aistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.29 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI" (turpmāk - noteikumi) nepieciešami, lai pretendentiem atvieglotu prasības, iesniedzot dokumentus, un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ir ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas", varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu piesaistītā zemesgabala labiekārtošanā.

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otro daļu un 31.pantu jāveic izmaiņas noteikumu tekstā un 1.pielikumā "Iesniegumu veidlapa".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projektā paredzēts paplašināt pretendentu loku, nosakot, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu varēs pretendēt dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru dzīvojamo māju kopējā platība ir 800 kv.m un vairāk un kuras ir ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas".

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"", tiek apstiprināta plānoto izmaksu aprēķinu iesniedzamā forma (2.pielikums).

Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka, ja atbalstīto projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam saimnieciskajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, tad projekta iesniedzējs kalendārā gada laikā pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz līdzekļi pašvaldības budžetā šim mērķim tiek piešķirti.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finansējums tiks paredzēts 2014.gada pašvaldības budžetā.

Programma paredzēta, kā ilgtermiņa. Turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un budžeta iespējām.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 2013.gadā pagalmu labiekārtošanas projektā bija pieteikušās 28 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, 20 projekti tika atbalstīti, 5 projekti noraidīti, bet 3 projektiem nepietika pašvaldības līdzfinansējums.

Namu apsaimniekotāji izteikuši atbalstu saistošo noteikumu projekta redakcijai un gatavību pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, līdz ar to paredzams, ka sagaidāms paaugstināts pieprasījums saistībā ar teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešams.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2014