Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.02.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 61 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1393

Rīgā 2013.gada 3.decembrī (prot. Nr.64 44.§)
Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 31.1 panta otro daļu,
31.2 panta pirmo un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensācijas fonda (turpmāk – kompensācijas fonds) izveides principus, administrēšanas un pārvaldības kārtību, kārtību, kādā veic iemaksas fondā un izmaksas no fonda universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai;

1.2. valsts nodevas universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai (turpmāk – valsts nodeva) apmēru, samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus no šīs nodevas.

2. Valsts nodevu iemaksā Satiksmes ministrijai atvērtajā budžeta izdevumu kontā Valsts kasē (turpmāk – Satiksmes ministrijas konts).

3. Valsts nodevas apmēru, kas jāmaksā nākamajā gadā, nosaka katru gadu līdz kārtējā gada 31.decembrim, izsakot to procentos no pasta komersanta sniegto universālo pasta pakalpojumu vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā gadā.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.826)

4. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators), pamatojoties uz informāciju, ko pasta komersanti sniedz normatīvajos aktos pasta jomā noteiktajā kārtībā, reizi gadā līdz 1.septembrim iesniedz Satiksmes ministrijā informāciju par pasta komersantu sniegtajiem universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmiem pakalpojumiem un universālo pasta pakalpojumu, norādot pasta sūtījumu skaitu un neto apgrozījumu iepriekšējā kalendāra gadā.

5. Pasta komersants, kas iepriekšējā gadā ir sniedzis universālo pasta pakalpojumu vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmos pakalpojumus, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tam, kad iestājies Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktais termiņš gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā:

5.1. iesniedz Satiksmes ministrijā informāciju par šo pakalpojumu neto apgrozījumu iepriekšējā gadā, kā arī aprēķināto un valsts pamatbudžetā iemaksājamo valsts nodevas apmēru;

5.2. iemaksā (bez rēķina izrakstīšanas) Satiksmes ministrijas kontā valsts nodevu šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā apmērā. Izdevumus, kas saistīti ar valsts nodevas iemaksu, sedz pasta komersants.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 826; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 737; grozījums 5. punktā par vārdu "Gada pārskatu likumā" aizstāšanu ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

5.1 Pasta komersants, kas iepriekšējā gadā ir sniedzis universālo pasta pakalpojumu vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmos pakalpojumus ir atbrīvots no šo noteikumu 5. punktā minētajiem pienākumiem, ja, pamatojoties uz regulatora apstiprināto universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu apmēru, valsts nodevas likme ir nulle procentu no pasta komersanta sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā gadā.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.826 redakcijā)

6. Ja pasta komersants nav samaksājis valsts nodevu šo noteikumu 5.punktā noteiktajā termiņā, Satiksmes ministrija lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu var pieņemt ne agrāk kā piecas darbdienas pēc valsts nodevas maksājuma termiņa. Lai veiktu nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā, Satiksmes ministrija nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu un informē regulatoru par pasta komersanta pārkāpumu.

7. Pamatojoties uz regulatora apstiprināto universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu apmēru, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs līdz kārtējā gada 15.novembrim iesniedz Satiksmes ministrijā pieteikumu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai.

8. Satiksmes ministrija līdz kārtējā gada 20.decembrim no Satiksmes ministrijas konta pārskaita universālā pasta pakalpojuma sniedzējam finanšu līdzekļus atbilstoši regulatora apstiprinātajam universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu apmēram.

9. Ja attiecīgajā kalendāra gadā kompensācijas fondā samaksātā valsts nodeva pārsniedz universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai nepieciešamo līdzekļu apmēru, uzskata, ka šīs summas ir iemaksātas avansā.

10. Šo noteikumu 9.punktā minētos līdzekļus izmanto universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai nākamajā gadā. Šādos gadījumos aprēķināto valsts nodevas apmēru nākamajam gadam samazina par avansā iemaksāto līdzekļu apmēru.

11. Ja attiecīgajā kalendāra gadā pasta komersants nav samaksājis valsts nodevu aprēķinātajā apmērā, lai kompensētu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas regulatora apstiprinātajā apmērā, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas veikto aprēķinu, nesamaksāto starpību universālā pasta pakalpojuma sniedzējam izmaksā no kompensācijas fondā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem līdz kārtējā gada 20.decembrim.

12. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.826)

13. Valsts nodevas atvieglojumu 10 procentu apmērā piemēro universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmiem pakalpojumiem, ja tos sniedz persona, kurai Valsts ieņēmumu dienests piešķīris mikrouzņēmuma statusu. Atvieglojumu piemēro par to gadu, kurā persona ir reģistrēta kā mikrouzņēmums un pasta komersants.

14. Pasta komersantam, pārtraucot sniegt universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmos pakalpojumus, ir pienākums šajos noteikumos noteiktajā kārtībā samaksāt valsts nodevu par iepriekšējo gadu.

15. Valsts nodevu administrē Satiksmes ministrija saskaņā ar šiem noteikumiem un nodokļu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

16. Satiksmes ministrijai ir šādi pienākumi:

16.1. nodrošināt valsts nodevas iekasēšanu;

16.2. nodrošināt kompensācijas izmaksu universālā pasta pakalpojuma sniedzējam;

16.3. nodrošināt ar valsts nodevas samaksu saistīto dokumentu glabāšanu par kārtējo gadu un iepriekšējiem pieciem gadiem.

17. Satiksmes ministrijai ir šādas tiesības:

17.1. piemērot valsts nodevas atlaides šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apmērā;

17.2. piemērot atbrīvojumus no valsts nodevas samaksas šajos noteikumos noteiktajos gadījumos;

17.3. ja nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju no pasta komersanta;

17.4. nodot lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zvērinātam tiesu izpildītājam nokavēto nodokļu maksājumu piedziņai bezstrīdus kārtībā.

18. Ja pasta komersants ir nokavējis šo noteikumu 5.punktā minēto valsts nodevas samaksas termiņu, tad par katru nokavēto dienu Satiksmes ministrija aprēķina nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un apmērā.

19. Pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās valsts nodevas summas atmaksā no Satiksmes ministrijas konta 15 dienu laikā pēc nodevas maksātāja pamatota iesnieguma iesniegšanas Satiksmes ministrijā.

20. Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2014.gadā par iepriekšējo gadu, ir 9,23 procenti no pasta komersantu 2013.gadā sniegto universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

20.1 Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2015. gadā, ir nulle procentu no pasta komersantu 2014. gadā sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.826 redakcijā)

20.2 Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2016. gadā, ir nulle procentu no pasta komersantu 2015. gadā sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 737 redakcijā)

20.3 Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2017. gadā, ir nulle procentu no pasta komersantu 2016. gadā sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

20.4 Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2018. gadā, ir nulle procentu no pasta komersantu 2017. gadā sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

20.5 Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2019. gadā, ir nulle procentu no pasta komersantu 2018. gadā sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 809 redakcijā)

20.6 Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2020. gadā, ir nulle procentu no pasta komersantu 2019. gadā sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

(MK 10.03.2020. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

20.7 Valsts nodevas likme, ko pasta komersanti maksā 2021. gadā, ir nulle procentu no pasta komersantu 2020. gadā sniegtā universālā pasta pakalpojuma vai universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

21. Pārskata periods 2014.gadā maksājamās valsts nodevas aprēķināšanai par 2013.gadu sākas ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
25.02.2021