Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-50

Jelgavā 2013.gada 28.novembrī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.15/9

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
26.panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.5/3) 25.punktā grozījumus un aizstāt skaitli un vārdus "250 (divsimt piecdesmit) latiem" ar skaitli un vārdu "350 euro", un skaitli un vārdus "1000 (tūkstoš) latiem" ar skaitli un vārdu "1400 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

3. Atcelt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.13-28 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika"" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr. 12/44).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.13-50 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu (redakcijā uz 01.01.2014.), Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.10.2013. vēstuli Nr.17.18-1e/10285.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veiktu latu konvertāciju uz euro saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu.

Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.13-28 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika"", kuros veikta latu konvertācija uz euro saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu, ir apstiprināti pirms Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešās daļas grozījumu publicēšanas, kuros maksimālie administratīvie sodi euro ir noteikti mazāki, Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir jāpielāgo Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika" noteiktie maksimālie administratīvie sodi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešajā daļā noteiktajiem, apstiprinot jaunus grozījumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika" noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
3. Normatīvā akta projekta būtība Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 "Jelgavas pilsētas simbolika" noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu

Nav ietekmes.

5. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Ir samazināti maksimālo administratīvo sodu apmēri.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.
7. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas.
8. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, portālā www.likumi.lv, vietējā laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" un Jelgavas pilsētas mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.01.2014