Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1425

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 91.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju"

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma
21.panta otro un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2005, 147.nr.; 2009, 172.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "(arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju)".

2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. hidrotehnisko būvju (t.sk. hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju) darbībai, ja būves izmanto saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās ūdens noteces režīma un parametru regulēšanai (turpmāk - hidrotehnisko būvju darbība);".

3. Izteikt 6.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.4. ģeodēziskajiem darbiem sertificētas personas atzinuma kopija par augšbjefa un lejasbjefa ūdens līmeņu mērīšanas iekārtu (mērlatu) piesaisti Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmai;".

4. Papildināt noteikumus ar 6.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.8. hidrotehnisko būvju drošuma programmu."

5. Aizstāt 8.punktā vārdus "nepieciešamie dokumenti" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 5. un 6.punktā minētie dokumenti".

6. Aizstāt 10.punktā vārdus "Ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem" ar vārdiem "Ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem".

7. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Pārvaldei ir tiesības pārskatīt atļaujā noteiktos nosacījumus šādos gadījumos:

23.1. ja pārvalde vai cita ar ūdeņu aizsardzību saistīta kompetenta institūcija konstatē, ka atļaujas nosacījumi nenodrošina šo noteikumu 22.punktā minēto prasību izpildi vai tajos ir konstatētas nepilnības, kuru dēļ netiek nodrošināta ilgtspējīga un racionāla ūdens resursu lietošana vai novērsti plūdu draudi, vai samazināta ar tiem saistītā nelabvēlīgā ietekme, un nav iespējams sasniegt saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu noteiktos vides kvalitātes mērķus;

23.2. ja izdarīti grozījumi ar ūdens resursu lietošanu saistītajos normatīvajos aktos."

8. Papildināt 25.1 punktu aiz vārda "pārvalde" ar skaitli un vārdiem "30 dienu laikā".

9. Aizstāt 26.punktā vārdus "par atļaujas anulēšanu" ar vārdiem "uz laiku apturēt vai aizliegt darbību, kas neatbilst vides normatīvo aktu prasībām un rada negatīvas izmaiņas vidē vai apdraud cilvēku veselību vai dzīvību".

10. Aizstāt 28.punktā vārdu "aģentūras" ar vārdu "inspekcijas".

11. Aizstāt 29.punktā vārdu "anulētās" ar vārdiem "uz laiku apturētās".

12. Papildināt 34.4.apakšpunktu aiz vārda "aprīkojumā" ar vārdiem un skaitli "un kuru spraugu maksimālais platums nav lielāks par 10 mm".

13. Aizstāt 36.1.4.apakšpunktā vārdus "avārijas gadījumos" ar vārdiem "avārijas vai apdraudējuma gadījumos (situācija, ja kāda no hidrotehniskajām būvēm zaudē noturību vai stiprību un notiek nekontrolēta ūdens noplūde vai notiek strauja, nekontrolēta ūdens līmeņa celšanās ūdenskrātuvē)".

14. Izteikt 36.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2. ūdenskrātuves augšbjefā pieļaujamās līmeņu svārstības starp normālo ūdens uzstādinājuma līmeni un zemāko (minimālo) ūdens uzstādinājuma līmeni, kas nav lielākas par 0,2 m diennaktī (ja hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir divi megavati vai mazāka), līmeņa svārstības zivju nārsta periodos, kā arī pieļaujamā nostrādes intensitāte (nostrādes ātrums metros stundā vai diennaktī);".

15. Izteikt 36.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.5. rīcības plāns avārijas situācijās un apdraudējuma gadījumos;".

16. Papildināt noteikumus ar 36.8. un 36.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.8. ūdens līmeņa mērīšanas iekārtas augšbjefā un lejasbjefā un to uzstādīšanas, augstuma atzīmes un precizitātes prasības;

36.9. atsevišķu hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijas nosacījumi, tai skaitā aizvaru pastāvīgas darba kārtības nodrošināšanas, zivju aizsardzības un pārvades būvju (arī zivju ceļu) ekspluatācijas nosacījumi."

17. Izteikt 38.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2. zivju aizsardzības ierīces, kas novērš zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā un kuru spraugu maksimālais platums nepārsniedz 10 mm;".

18. Svītrot 40.1.apakšpunktu.

19. Aizstāt 40.3.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "vai" ar vārdu "un".

20. Izteikt 40.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.6. ja aizsprosta izveidotās ūdenskrātuves ūdeni novada uz hidroturbīnu, ūdens ņemšanas iekārtu nepieciešams aprīkot ar ierīci, kura novērš zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā un kuras spraugu platums ir 20-35 mm. Šī prasība neattiecas uz hidrotehniskajām būvēm, kas aprīkotas ar Arhimēda skrūves tipa hidroturbīnu;".

21. Papildināt noteikumus ar 40.8. un 40.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.8 iekļaujot atļaujā nosacījumus ūdens līmeņa mērīšanas iekārtām augšbjefā un lejasbjefā, ievēro šo noteikumu 6.1 punktā minēto eksperta atzinumu un konkrētās darbības kontroles rezultātus, kā arī izvērtē nepieciešamību uzstādīt nepārtrauktas uzskaites līmeņa mērītājus un noteikt prasības to verifikācijai;

40.9. hidrotehniskai būvei, kura rada plūdu draudus tai piegulošajā teritorijā un kuras novadbūves aizvari netiek darbināti mehanizēti, nepārtrauktas un netraucētas darbības nodrošināšanai nosaka prasības aizvaru rekonstrukcijai."

22. Svītrot 41.punktu.

23. Svītrot 42.3.apakšpunktu.

24. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Uzskaitot hidrotehnisko būvju darbības datus, ūdens lietotājs ievēro šādas datu uzskaites prasības:

49.1. hidrotehnisko būvju darbības uzskaitē izmanto hidrotehnisko būvju darbības datu uzskaites žurnālu (5.pielikums);

49.2. būves augšbjefā pie aizsprosta (ja hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par diviem megavatiem - arī lejasbjefā) ūdens līmeņu nolasījumus veic, izmantojot nepārtrauktas uzskaites ūdens līmeņa mērītāju, ja tas ir piesaistīts valstī pieņemtajai Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmai, vai manuāli ar mērlatu. Ūdens līmeņa manuālos nolasījumus veic reizi dienā (plūdu, ilgstoša lietus un citos ārkārtējos gadījumos - arī biežāk);

49.3. hidrotehnisko būvju darbības uzskaites žurnālā atzīmē visas darbības, kas veiktas ar novadbūves aizvariem;

49.4. nodrošina caurplūduma uzskaiti. Ja caurplūduma uzskaiti veic aprēķinu ceļā, datus uzskaites žurnālā ieraksta reizi mēnesī;

49.5. ja hidroelektrostacijām, kuru hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir divi megavati vai mazāka, hidrotehniskās būves augšbjefā ūdens līmeņa nolasījumus veic, izmantojot nepārtrauktas uzskaites ūdens līmeņa mērītāju, caurplūduma uzskaiti var neveikt."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs,
ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

14.12.2013