Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem

1.pants. 2013.gada 14.maijā Ašhabadā, Turkmenistānā, parakstītais Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem (turpmāk -- Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 28.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 12.decembrī

 

Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības
LĪGUMS
par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem

Latvijas Republikas valdība un Turkmenistānas valdība, turpmāk sauktas Puses,

apzinoties, ka terorisms, organizētā noziedzība un nelegāla narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprite rada nopietnus draudus Pušu valstu drošībai, to tautu veselībai un labklājībai, rada kaitējumu pastāvīgai politiskai, ekonomiskai un kultūrsociālai attīstībai un tiesiskai kārtībai,

atzīstot operatīvas sadarbības nepieciešamību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālo apriti,

ievērojot abu valstu tiesisko sistēmu pamatprincipus,

apstiprinot saistības, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses, kā arī ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas un tās specializēto aģentūru lēmumus un rekomendācijas terorisma, organizētās noziedzības un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālās aprites apkarošanas jomā,

vienojas par turpmāko.

1.pants

1. Puses sadarbojas noziedzības, tajā skaitā tās organizēto formu, apkarošanas jomā saskaņā ar savu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un šo līgumu gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu novēršana, pārtraukšana un atklāšana prasa abu Pušu kompetento iestāžu savstarpējo sadarbību.

2. Puses sadarbojas cīņā pret šādiem noziegumu veidiem:

1) terorisms visās tā formās un izpausmēs, ieskaitot terorisma finansēšanu;

2) organizētā noziedzība;

3) narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegāla aprite;

4) šaujamieroču, munīcijas, spridzināšanas ierīču, sprāgstošu, bīstamu un indīgu vielu, radioaktīvu un bioloģisku materiālu, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību un kaitēt apkārtējai videi, nelegāla aprite;

5) ķīlnieku sagrābšana, personu nolaupīšana un cilvēku tirdzniecība;

6) noziedzīgi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību;

7) noziedzīgi nodarījumi ekonomikas, finanšu, nodokļu un uzņēmējdarbības jomā, tajā skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);

8) viltotu naudas zīmju, finanšu dokumentu, bezskaidras naudas maksājumu līdzekļu izgatavošana un realizācija;

9) kontrabanda;

10) noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu;

11) noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un personas neaizskaramību;

12) noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar nelegālu imigrāciju;

13) noziedzīgi nodarījumi vides jomā;

14) noziedzīgi nodarījumi, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu;

15) korupcija;

16) noziedzīgi nodarījumi informācijas tehnoloģiju jomā.

3. Šis līgums neskar jautājumus par izdošanu un tiesisko palīdzību krimināllietās.

2.pants

1. Šajā līgumā paredzētā sadarbība tiek īstenota Pušu kompetentajām iestādēm tieši sazinoties un vienojoties.

Latvijas Puses kompetentās iestādes ir:

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;

Latvijas Republikas Valsts policija;

Latvijas Republikas Drošības policija;

Latvijas Republikas Valsts robežsardze;

Latvijas Republikas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests;

Latvijas Republikas Veselības ministrija.

Turkmenistānas Puses kompetentās iestādes ir:

Turkmenistānas Iekšlietu ministrija;

Turkmenistānas Nacionālās drošības ministrija;

Turkmenistānas Veselīgās sabiedrības drošības aizsardzības valsts dienests;

Turkmenistānas Valsts migrācijas dienests;

Turkmenistānas Ģenerālprokuratūra;

Turkmenistānas Valsts robežsardzes dienests;

Turkmenistānas Veselības aizsardzības un medicīnas rūpniecības ministrija;

Turkmenistānas Finanšu ministrija.

2. Puses nekavējoties, pa diplomātiskajiem kanāliem, informē viena otru par izmaiņām savu kompetento iestāžu sarakstos.

3. Šī līguma īstenošanas nolūkos informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek saskaņā ar noteikto valsts iekšējo kārtību.

3.pants

1. Sadarbība šī līguma ietvaros tiek īstenota it īpaši šādās formās:

1) apmaiņa ar operatīvas darbības rezultātā iegūto informāciju, kā arī citu savstarpēji interesējošu informāciju, tajā skaitā saistībā ar:

(1) plānotiem vai izdarītiem terora aktiem, par personām un organizācijām, kas ir tajās iesaistītas, par to izdarīšanas veidiem un izmantotajām tehniskajām iekārtām un līdzekļiem;

(2) teroristiskām organizācijām un grupējumiem, par to struktūru un dalībniekiem, kas plāno, izdara vai arī ir izdarījuši terora aktus;

(3) personām, operācijām un darījumiem, kas ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu) un terorisma finansēšanu, kā arī ar šo saistīto noziedzīgo darbību;

(4) personām, kuras ir iesaistītas organizētajā noziedzīgajā darbībā, par noziedzīgo organizāciju un grupu struktūru, par kontaktiem starp atsevišķām personām un noziedzīgām grupām, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas apstākļiem (noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiks, vieta un izdarīšanas metode), par veiktajiem pasākumiem;

(5) jebkādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti un kas ir izdarīti vai kurus gatavojas izdarīt otras Puses valsts teritorijā;

(6) faktiem, kas ir saistīti ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu pārvietošanu vai mēģinājumiem nelegāli pārvietot no vienas Puses valsts teritorijas uz otras Puses valsts teritoriju;

(7) personām, kuras tiek turētas aizdomās par līdzdalību narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālā apritē;

(8) nelegālās imigrācijas kanāliem, fiziskām un juridiskām personām, kuras ir iesaistītas nelegālās imigrācijas organizēšanā;

(9) tādu avotu atklāšanas formām un metodēm, no kuriem narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursori nonāk nelegālā apritē, un šādas nelegālas aprites novēršanas pasākumiem;

(10) izmantotajiem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru slēpšanas veidiem to transportēšanas laikā un to atklāšanas metodēm;

(11) atklātiem faktiem un metodēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);

2) pēc Pušu pieprasījuma operatīvo pasākumu īstenošana lietās, kas ir saistītas ar terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, kā arī ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu), un terorisma finansēšanu;

3) darba pieredzes apmaiņa, tajā skaitā organizējot kopējas darba tikšanās, apspriedes, konferences un seminārus;

4) apmaiņa ar likumu un citu normatīvo aktu tekstiem jomās, kas ir saistītas ar cīņu pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu apriti, un darbībām pret to ļaunprātīgu lietošanu, kā arī ar materiāliem par šo normatīvo aktu piemērošanas praksi un metodiskām rekomendācijām;

5) palīdzība personāla sagatavošanā un to kvalifikācijas celšanā, tajā skaitā organizējot stažēšanos nodaļās, kas specializējas cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, kā arī nodaļās, kuras specializējas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (atmazgāšanas) un terorisma finansēšanas apkarošanā;

6) konsultatīvas palīdzības sniegšana, kā arī palīdzība sarežģītās ekspertīzes veikšanā;

7) nepieciešamības gadījumā apmaiņa ar no nelegālas aprites izņemtiem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru paraugiem un izpētes rezultātiem;

8) apmaiņa ar statistikas datiem un speciālām publikācijām par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprites kontroles problēmām, kā arī par jaunām narkomānijas ārstēšanas un profilakses metodēm un ar narkomāniju slimo personu sociālo un medicīnisko rehabilitāciju.

2. Puses var sadarboties citās formās, kas atbilst šī līguma mērķiem.

4.pants

1. Palīdzības sniegšana un informācijas nodošana šī līguma ietvaros tiek veikta pēc vienas Puses iniciatīvas vai pamatojoties uz vienas Puses kompetentās iestādes pieprasījumu. Pieprasījums pēc palīdzības tiek iesniegts rakstiskā formā, tajā skaitā izmantojot informācijas nosūtīšanas tehniskos līdzekļus.

2. Izmantojot informācijas nosūtīšanas tehniskos līdzekļus, kā arī šaubu gadījumos attiecībā uz saņemta pieprasījuma īstumu vai saturu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var pieprasīt rakstisku apstiprinājumu no pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes.

3. Steidzamos gadījumos var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, taču trīs dienu laikā tas ir jāapstiprina rakstiskā formā.

Pieprasījumam jāsatur:

- pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes nosaukums;

- pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes nosaukums;

- pieprasījuma mērķis un pamatojums;

- pieprasījuma būtības apraksts;

- vēlamais pieprasījuma izpildes termiņš;

- citas ziņas, kas nepieciešamas pieprasījuma izpildei.

4. Pieprasījumu paraksta kompetentās iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai citas viņu pilnvarotas personas un to apstiprina ar pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes zīmogu.

5.pants

1. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta pilnībā vai daļēji, ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde uzskata, ka pieprasījuma izpilde var radīt kaitējumu tās valsts suverenitātei, nacionālai drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm, vai ir pretrunā ar pieprasījumu saņēmušās Puses valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai starptautiskajām saistībām.

2. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta, ja nodarījums, saistībā ar kuru ir veikts pieprasījums, nav noziedzīgs nodarījums saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, ja saistībā ar pieprasījumā norādītajiem faktiem pieprasījumu saņēmušās Puses valstī jau tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana (pārbaude) vai kriminālvajāšana.

3. Gadījumā, ja pieprasījumu nav iespējams izpildīt vai tiek pieņemts lēmums par pieprasījuma atteikumu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde rakstiski informē par to pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi, norādot atteikuma iemeslus, kā arī atgriež atpakaļ iesniegušajai kompetentajai iestādei pieprasījumu ar pievienotajiem materiāliem.

4. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par daļēju pieprasījuma atteikumu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde rakstiski informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par to, kādā apjomā pieprasījums tiks izpildīts.

6.pants

1. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus ātrai un iespējami pilnīgākai pieprasījuma izpildīšanai. Pieprasījums tiek izpildīts termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit diennaktis no tā saņemšanas datuma, turklāt pēc iespējas tiek ņemtas vērā pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes vēlmes par pieprasījuma izpildi tās norādītajā termiņā.

2. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par apstākļiem, kas traucē pieprasījuma izpildi vai aizkavē tā izpildi uz ilgāku laiku.

3. Ja pieprasījuma izpilde neietilpst pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes kompetencē, tā nodod pieprasījumu attiecīgajai kompetentai iestādei un nekavējoties par to informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi.

4. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, kas pēc tās domām ir nepieciešama pieprasījuma pienācīgai izpildei.

5. Pieprasījuma izpildei tiek piemēroti pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts nacionālie normatīvie akti.

6. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var dot atļauju pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes pilnvarotajiem pārstāvjiem atrasties savas valsts teritorijā pieprasījuma izpildes laikā, ja tas nav pretrunā ar pieprasījumu saņēmušās Puses valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

7. Ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde uzskata, ka nekavējoša pieprasījuma izpilde var traucēt izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai citu tiesisku darbību, kas tiek veikta tās valsts teritorijā, tā var atlikt pieprasījuma izpildi vai saistīt tā izpildi ar nepieciešamību ievērot nosacījumus, kas noteikti kā nepieciešami pēc konsultācijām ar pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi. Ja pieprasījumu iesniegusī kompetentā iestāde piekrīt sniegt palīdzību saskaņā ar piedāvātajiem nosacījumiem, tai ir jāievēro šie nosacījumi.

8. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde pēc pieprasījuma iesniegušās kompetentās iestādes lūguma veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu konfidencialitāti par pieprasījuma saņemšanas faktu, šī pieprasījuma un tā pavaddokumentu saturu, kā arī par palīdzības sniegšanas faktu.

9. Ja pieprasījuma izpildes laikā konfidencialitātes saglabāšana nav iespējama, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde par to informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi, kura lemj, vai ir jāizpilda pieprasījums ar šādiem nosacījumiem.

10. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde iespējami īsā laikā informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par pieprasījuma izpildīšanas rezultātiem.

7.pants

Personas datu aizsardzības nolūkos, kurus vienas Puses kompetentās iestādes nosūta otrās Puses kompetentajām iestādēm sadarbības ietvaros saskaņā ar šo līgumu un savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) Puses šī līguma ietvaros personas datus var sniegt tikai Pušu kompetentajām iestādēm. Pieprasījumu iesniegusī Puse izmanto saņemto informāciju pieprasījumā norādītajiem mērķiem. Personas dati, tajā skaitā dokumenti un materiāli, kas tika saņemti šī līguma ietvaros, nevar tikt nodoti trešajai pusei bez otras Puses nododošas kompetentās iestādes rakstiskas piekrišanas.

2) Personas datus nododošā Puse nodrošina nododamo personas datu ticamību un pārliecinās par šo personas datu nodošanas nepieciešamību un atbilstību pieprasījuma mērķiem un saturam. Ja ir nosūtīti kļūdaini personas dati vai personas dati, kurus nedrīkst sūtīt, par to nekavējoties ir jāinformē personas datus saņēmušā kompetentā iestāde. Personas datus saņēmušajai kompetentajai iestādei ir jāprecizē vai jāiznicina šādi personas dati.

3) Ieinteresētajai personai pēc tās lūguma var tikt izsniegta izziņa par personas datiem, kas uz šo personu attiecas, kā arī par šo personas datu iecerēto izmantošanas mērķi. Ja spēkā esošie valsts nacionālie normatīvie akti neparedz šādas izziņas izsniegšanu, lēmumu par šī punkta noteikumu izpildi Puses pieņem katrā konkrētajā gadījumā. Visos gadījumos, kuri skar personas datu nodošanu, Puses vadās pēc personas datus nododošās Puses valsts nacionālo normatīvo aktu noteikumiem.

4) Nododot personas datus nododošā kompetentā iestāde norāda personas datu iznīcināšanas termiņus saskaņā ar spēkā esošajiem valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neraugoties uz minētajiem termiņiem, saņemtie personas dati jāiznīcina, kad zūd to nodošanas mērķis. Pušu kompetentās iestādes informē viena otru par saņemto personas datu iznīcināšanu.

5) Pušu kompetento iestāžu pienākums ir fiksēt personas datu nodošanu, saņemšanu un iznīcināšanu.

6) Pušu kompetentām iestādēm ir jānodrošina efektīva nodoto personas datu aizsardzība no nesankcionētas piekļūšanas, izmainīšanas un publiskošanas.

8.pants

1. Katra Puse nodrošina saņemtas informācijas konfidencialitāti, ja tai piemīt ierobežotas pieejamības raksturs vai nosūtošā Puse uzskata par nevēlamu to izpaust.

2. Informācija, tajā skaitā dokumenti un materiāli, kas saņemti šī līguma ietvaros, bez kompetentās iestādes, kura tos sniedza, rakstiskas atļaujas nevar tikt izmantoti citiem mērķiem kā tiem, kuriem tie tika pieprasīti un nodoti.

3. Šī līguma ietvaros saņemta informācija nevar tikt nodota trešajai pusei bez nododošās Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

4. Pušu saistības attiecībā uz konfidencialitātes nodrošināšanu paliek spēkā arī pēc šī līguma darbības izbeigšanas, kamēr informāciju nodevusī Puse neatbrīvo otro Pusi no šādas saistības ievērošanas.

9.pants

Pieprasījumi un tiem klāt pievienotie dokumenti, kas tiek nosūtīti saskaņā ar šo līgumu, tiek sastādīti krievu valodā, ja starp Pušu kompetentajām iestādēm netiks panākta cita vienošanās.

10.pants

Pušu kompetentās iestādes pēc savstarpējas vienošanās var organizēt konsultācijas, apmainīties ar priekšlikumiem, veidot kopējas darba grupas, rīkot ekspertu tikšanās un slēgt vienošanās savā starpā, lai paaugstinātu šī līguma noteikumu īstenošanas efektivitāti.

11.pants

Strīdi, kas var rasties saistībā ar šī līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risināti starp Pusēm un to kompetentajām iestādēm konsultāciju un pārrunu ceļā.

12.pants

Pušu kompetentās iestādes patstāvīgi sedz izdevumus, kuri rodas šī līguma īstenošanas gaitā, ja katrā konkrētā gadījumā netiek saskaņota cita kārtība.

13.pants

Šis līgums neskar katras Puses tiesības un saistības citu starptautisko līgumu ietvaros, kuru dalībniece ir tās valsts.

14.pants

Pēc Pušu abpusējas vienošanās šis līgums var tikt grozīts un papildināts, kas tiek noformēts atsevišķu protokolu veidā un ir tā neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā šī līguma 15.pantā noteiktajā kārtībā.

15.pants

1. Šis līgums stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas valsts iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

2. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem. Šī līguma darbība tiek izbeigta pēc sešiem mēnešiem no datuma, kad viena no Pusēm ir saņēmusi šādu paziņojumu.

3. Šī līguma darbības izbeigšana neskar Pušu saistību izpildi, kas izriet no šī līguma 8 panta.

Parakstīts Ašhabadā 2013.gada 14.maijā divos eksemplāros, katrs latviešu, turkmēņu un krievu valodā, turklāt visiem trim tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas šī līguma noteikumu interpretācijas gadījumā teksts krievu valodā ir noteicošais.

Latvijas Republikas
valdības vārdā
ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs

Turkmenistānas
valdības vārdā
ārlietu ministrs
Rašids Meredovs

 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Латвийской Республики и
Правительством Туркменистана о сотрудничестве
в борьбе против терроризма, организованной
преступности, незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров и других видов преступлений

Правительство Латвийской Республики и Правительство Туркменистана, в дальнейшем именуемые Сторонами,

сознавая, что терроризм, организованная преступность и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров представляют серьезную угрозу безопасности государств Сторон, здоровью и благосостоянию их народов, наносит ущерб устойчивому политическому, экономическому и социально-культурному развитию и правопорядку,

признавая необходимость оперативного взаимодействия в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,

учитывая основополагающие принципы правовых систем двух государств,

подтверждая обязательства, вытекающие из международных договоров, участниками которых они являются, а также принимая во внимание решения и рекомендации Организации Объединенных Наций и ее специализированных агентств в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,

согласились о нижеследующем.

Статья 1

1. Стороны в соответствии с законодательством своих государств и настоящим Соглашением сотрудничают в области борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными формами, в случаях, когда предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений требуют взаимодействия компетентных органов обеих Сторон.

2. Стороны сотрудничают в борьбе со следующими видами преступлений:

1) терроризм во всех его формах и проявлениях, включая финансирование терроризма;

2) организованная преступность;

3) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

4) незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, опасных и ядовитых веществ, радиоактивных и биологических материалов, которые могут создавать угрозу для жизни и здоровья людей и нанести вред окружающей среде;

5) захват заложников, похищение людей и торговля людьми;

6) преступления против жизни и здоровья личности;

7) преступления в сфере экономики, финансов, налогообложения и предпринимательской деятельности, в том числе легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

8) изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, финансовых документов, средств безналичных платежей;

9) контрабанда;

10) преступления против собственности;

11) преступления против нравственности и неприкосновенности личности;

12) преступления, связанные с незаконной миграцией;

13) экологические преступления;

14) преступления, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности;

15) коррупция;

16) преступления в сфере информационных технологий.

3. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и правовой помощи по уголовным делам.

Статья 2

1. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется путем прямых контактов и договоренностей между компетентными органами Сторон.

С Латвийской Стороны компетентными органами являются:

Министерство внутренних дел Латвийской Республики;

Государственная полиция Латвийской Республики;

Полиция безопасности Латвийской Республики;

Государственная пограничная охрана Латвийской Республики;

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвийской Республики;

Служба государственных доходов Латвийской Республики;

Министерство здравоохранения Латвийской Республики.

С Туркменской Стороны компетентными органами являются:

Министерство внутренних дел Туркменистана;

Министерство национальной безопасности Туркменистана;

Государственная служба Туркменистана по защите безопасности здорового общества;

Государственная миграционная служба Туркменистана;

Генеральная прокуратура Туркменистана;

Государственная пограничная служба Туркменистана;

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

Министерство финансов Туркменистана.

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в перечнях своих компетентных органов.

3. В целях реализации настоящего Соглашения обмен информацией между Сторонами проводится в соответствии с установленным внутригосударственным порядком.

Статья 3

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется, в частности, в следующих формах:

1) обмен информацией, полученной в результате оперативной деятельности, а также другой информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе относительно:

(1) планируемых или совершенных актов терроризма, лиц и организаций, вовлеченных в них, способов совершения и используемого технического оборудования и средств;

(2) террористических организаций и группировок, их структуры и участников, планирующих, совершающих или совершивших террористические акты;

(3) лиц, операций и сделок, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности;

(4) лиц, вовлеченных в организованную преступную деятельность, структур преступных организаций и групп, контактов между отдельными лицами и преступными группами, обстоятельств совершения преступлений (время, место и способ совершения преступления), принятых мер;

(5) любых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, совершенных или подготавливаемых к совершению на территории государства другой Стороны;

(6) фактов, связанных с незаконным перемещением или попытками незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны;

(7) лиц, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

(8) каналов незаконной миграции, физических и юридических лиц, вовлеченных в организацию незаконной миграции;

(9) форм и методов выявления источников поступления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в незаконный оборот и мер пресечения такого незаконного оборота;

(10) применяемых способов сокрытия наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров при транспортировке и методов их выявления;

(11) выявленных фактов и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

2) проведение по запросам Сторон оперативных мероприятий по делам, связанным с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

3) обмен опытом работы, в том числе путем проведения совместных рабочих встреч, совещаний, конференций и семинаров;

4) обмен текстами законодательных и иных нормативных правовых актов в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и противодействия злоупотреблению ими, а также материалами о практике их применения и методическими рекомендациями;

5) содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок в специализированных подразделениях по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также подразделениях по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6) оказание консультативной помощи, а также содействие в проведении сложных экспертиз;

7) обмен, в случае необходимости, образцами и результатами исследования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота;

8) обмен статистическими данными и специальными публикациями по проблеме контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также новых методах лечения и профилактики наркомании, социальной и медицинской реабилитации больных наркоманией.

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных формах, которые соответствуют целям настоящего Соглашения.

Статья 4

1. Оказание содействия и предоставление информации в рамках настоящего Соглашения осуществляется по инициативе одной из Сторон или на основании запроса компетентного органа одной из Сторон. Запрос о содействии передается в письменной форме, в том числе с использованием технических средств передачи информации.

2. При использовании технических средств передачи информации, а также при возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания полученного запроса, запрашиваемый компетентный орган может запросить подтверждение у запрашивающего компетентного органа в письменной форме.

3. В случаях, не терпящих отлагательства, может быть принят устный запрос, однако он должен быть в течение трех суток подтвержден в письменной форме.

Запрос должен содержать:

- наименование запрашиваемого компетентного органа;

- наименование запрашивающего компетентного органа;

- цель и обоснование запроса;

- описание существа запроса;

- желательный срок исполнения запроса;

- другие сведения, необходимые для исполнения запроса.

4. Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его заместителем либо другими лицами, уполномоченными ими, и удостоверяется гербовой печатью запрашивающего компетентного органа.

Статья 5

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемый компетентный орган полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам, либо противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны.

2. В исполнении запроса может быть также отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по законодательству государства запрашиваемого компетентного органа, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется досудебное расследование (проверка) или уголовное преследование в государстве запрашиваемой Стороны.

3. При невозможности исполнения или в случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган письменно уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин отказа и возвращает запрос с прилагаемыми материалами запрашивающему компетентному органу.

4. В случае принятия решения о частичном отказе в исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган письменно уведомляет запрашивающий компетентный орган о том, в каком объеме запрос будет выполнен.

Статья 6

1. Запрашиваемый компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. Запрос исполняется в срок, не превышающий тридцати суток с даты его поступления, при этом по возможности учитываются пожелания запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им срок.

2. Запрашиваемый компетентный орган незамедлительно уведомляет запрашивающий компетентный орган об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или задерживающих его исполнение на длительный срок.

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, он передает запрос надлежащему компетентному органу и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган.

4. Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительно сведения, необходимые, по его мнению, для надлежащего исполнения запроса.

5. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемого компетентного органа.

6. Запрашиваемый компетентный орган может разрешить уполномоченным представителям запрашивающего компетентного органа присутствовать при исполнении запроса на территории своего государства, если это не противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны.

7. Если запрашиваемый компетентный орган полагает, что немедленное исполнение запроса может помешать расследованию, уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому на территории его государства, он может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых после консультаций с запрашивающим компетентным органом. При согласии запрашивающего компетентного органа на оказание ему содействия на предложенных условиях, он должен соблюдать эти условия.

8. Запрашиваемый компетентный орган по просьбе запрашивающего компетентного органа принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его документов, а также факта оказания содействия.

9. В случае невозможности сохранения конфиденциальности при исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган информирует об этом запрашивающий компетентный орган, который решает, следует ли исполнять запрос на таких условиях.

10. Запрашиваемый компетентный орган в возможно короткие сроки информирует запрашивающий компетентный орган о результатах исполнения запроса.

Статья 7

В целях защиты персональных данных, передаваемых компетентными органами одной Стороны компетентным органам другой Стороны в рамках сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, и в соответствии с национальным законодательством о защите персональных данных, соблюдаются следующие условия:

1) Стороны в рамках настоящего Соглашения могут предоставлять персональные данные только компетентным органам Сторон. Запрашивающая Сторона использует полученную информацию только в целях, указанных в запросе. Персональные данные, в том числе документы и материалы, полученные в рамках настоящего Соглашения, не могут быть переданы третьей стороне без предварительного письменного согласия передавшего их компетентного органа другой Стороны.

2) Передающая Сторона обеспечивает достоверность передаваемых персональных данных и убеждается в необходимости их передачи в пределах и в соответствии с целями и содержанием запроса. В случае если были переданы недостоверные персональные данные или персональные данные, не подлежащие передаче, то получающий компетентный орган немедленно информируется об этом. Получающий компетентный орган обязан исправить или уничтожить эти персональные данные.

3) Заинтересованному лицу по его просьбе может быть предоставлена справка об имеющихся в отношении его персональных данных, а также о предусмотренной цели их использования. В случае, если действующим внутригосударственным законодательством не предусмотрено обязательное предоставление такой справки, решение о выполнении положений настоящего пункта принимается Сторонами в каждом конкретном случае. Во всех случаях, имеющих отношение к передаче персональных данных, Стороны руководствуются положениями национального законодательства государства передающей Стороны.

4) Передающий компетентный орган при направлении персональных данных указывает сроки их уничтожения в соответствии с действующим законодательством. Независимо от этих сроков полученные персональные данные следует уничтожить, как только отпадает цель, ради которой они были переданы. Компетентные органы Сторон информируют друг друга об уничтожении полученных персональных данных.

5) Компетентные органы Сторон обязаны фиксировать передачу, получение и уничтожение персональных данных.

6) Компетентные органы Сторон обязаны обеспечивать эффективную защиту переданных персональных данных от несанкционированного доступа к ним, их изменения и разглашения.

Статья 8

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность полученной информации, если она носит закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным ее разглашение.

2. Информация, в том числе документы и материалы, полученные на основании настоящего Соглашения, не могут быть использованы без письменного согласия предоставившего их компетентного органа в иных целях, чем те, для которых они запрашивались и были предоставлены.

3. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, не может быть передана третьей стороне, иначе как с предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей ее.

4. Обязательства Сторон относительно обеспечения конфиденциальности продолжают оставаться в силе и после прекращения действия настоящего Соглашения до тех пор, пока Сторона, предоставившая такую информацию, не освободит другую Сторону от соблюдения такого обязательства.

Статья 9

Запросы и прилагаемые к ним документы, которые направляются в соответствии с настоящим Соглашением, составляются на русском языке, если компетентными органами Сторон не будет достигнута иная договоренность.

Статья 10

Компетентные органы Сторон могут проводить по взаимной договоренности консультации, обмениваться предложениями, создавать совместные рабочие группы, проводить встречи экспертов и заключать между собой соглашения в целях повышения эффективности выполнения положений настоящего Соглашения.

Статья 11

Стороны и их компетентные органы решают спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров.

Статья 12

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе реализации настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не согласован иной порядок.

Статья 13

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых является ее государство.

Статья 14

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Соглашения.

Статья 15

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может, письменно уведомив об этом другую Сторону по дипломатическим каналам, прекратить действие настоящего Соглашения. Действие настоящего Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон такого уведомления.

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения Сторонами обязательств, вытекающих из статьи 8 настоящего Соглашения.

Совершено в г. Ашхабаде 14 мая 2013 года в двух экземплярах, каждый на латышском, туркменском и русском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения преимущественную силу имеет текст на русском языке.

За правительство
Латвийской Республики
министр иностранных дел
Эдгарс Ринкевичс

За правительство
 Туркменистана
министр иностранных дел
Рашид Мередов

13.12.2013