Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā

Izdarīt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 232.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92" ar vārdiem un skaitli "Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā";

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdu "klasifikāciju" ar vārdu "klasificēšanu".

2. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Datu sniedzēji šā likuma 7.pantā minētos datus par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām un šā likuma 8.pantā minētos datus par objektiem un to robežām sniedz bez maksas."

3. Izteikt 7. un 8.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Apgrūtināto teritoriju datu sniegšana iekļaušanai Informācijas sistēmā

Datu sniedzēji par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām sniedz šādus datus:

1) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" - par:

a) piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām,

b) valsts nozīmes zemes dzīļu nogabaliem,

c) aizsargjoslām ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem;

2) Dabas aizsardzības pārvalde - par:

a) valsts izveidotajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to funkcionālajām zonām,

b) mikroliegumiem un to buferzonām;

3) valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" - par tauvas joslas teritoriju zvejas vajadzībām;

4) Satiksmes ministrija - par tauvas joslas teritoriju kuģošanas vajadzībām;

5) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija - par valsts aizsargājamām kultūras pieminekļu teritorijām un to aizsargjoslām (aizsardzības zonām);

6) Valsts meža dienests - par aizsargjoslām ap purviem;

7) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" - par:

a) aizsargjoslām ap hidrometriskajiem posteņiem,

b) aizsargjoslām ap valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm;

8) valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" - par aizsargjoslām ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai;

9) ostu pārvaldes un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" - par aizsargjoslām ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem kuģošanas drošības nodrošināšanai;

10) Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - par:

a) aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem,

b) aizsargjoslām ap valsts aizsardzības vajadzībām paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem,

c) aizsargjoslām ap militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem;

11) Valsts robežsardze - par teritorijām, kas apgrūtinātas valsts robežas, pierobežas un pierobežas joslas režīma noteikšanas dēļ;

12) pašvaldības - par:

a) pašvaldības izveidotajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,

b) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu,

c) virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām,

d) tauvas joslām, izņemot tauvas joslas teritorijas zvejas un kuģošanas vajadzībām,

e) aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietām,

f) mežu aizsargjoslām ap pilsētām,

g) aizsargjoslām ap kapsētām,

h) aizsargjoslām ap dzīvnieku kapsētām,

i) aizsargjoslām ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm,

j) aizsargjoslām ap aizsprostiem,

k) aizsargjoslām gar ielām un autoceļiem,

l) aizsargjoslām gar dzelzceļiem, tai skaitā gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus,

m) gājēju celiņiem un transportlīdzekļu stāvvietām, ko pašvaldība noteikusi, lai nodrošinātu piekļuvi pludmalei,

n) būvniecības ierobežojumu teritorijām, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

8.pants. Objektu datu sniegšana iekļaušanai Informācijas sistēmā

Datu sniedzēji par objektiem un to robežām sniedz šādus datus:

1) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra - par:

a) ģeodēziskajiem punktiem,

b) virszemes ūdensobjektiem,

c) purviem;

2) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija - par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem;

3) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" - par:

a) ūdens ņemšanas vietām,

b) valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem un citiem valsts vides monitoringa programmas stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem;

4) valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" - par valsts autoceļiem;

5) dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks vai valstij piederošas dzelzceļa infrastruktūras valdītājs - par dzelzceļiem un ar tiem saistītiem infrastruktūras objektiem šā likuma ietvaros;

6) elektronisko sakaru operatori un privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieki - par elektroniskajiem sakaru tīkliem, to infrastruktūras būvēm un stacionārajiem radiomonitoringa punktiem;

7) licencēti pārvades un sadales tīklu operatori - par elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm;

8) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" - par:

a) valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm,

b) hidrometriskajiem posteņiem;

9) valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" - par navigācijas tehniskajiem līdzekļiem civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai;

10) ostu pārvaldes un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" - par navigācijas tehniskajiem līdzekļiem kuģošanas drošības nodrošināšanai;

11) Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs - par:

a) valsts aizsardzības objektiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka aizsargjoslu,

b) valsts aizsardzības vajadzībām paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem,

c) militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem;

12) attiecīgo objektu īpašnieki vai atbildīgās institūcijas - par:

a) siltumtīkliem, to iekārtām un būvēm, kā arī virszemes siltumvadiem,

b) ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem,

c) aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm,

d) kapsētām,

e) dzīvnieku kapsētām,

f) ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām,

g) aizsprostiem,

h) atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu izgāztuvēm, izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm,

i) vēja elektrostacijām,

j) pašvaldību autoceļiem un ielām,

k) optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem,

l) sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām,

m) gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, citiem Aizsargjoslu likumā noteiktajiem objektiem, kas saistīti ar gāzapgādi."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 28.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 12.decembrī

26.12.2013