Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 18. augusta noteikumus Nr. 134 "Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.261

Rīgā 2013.gada 6.decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.47 2.p.)
Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu
1. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par kritērijiem kopējo ieguldījumu uzņēmuma atzīšanai par alternatīvo ieguldījumu fondu" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, izvērtējot, vai kopējo ieguldījumu uzņēmums (tālāk tekstā arī – uzņēmums) atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā definētajam alternatīvo ieguldījumu fondam.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Galvenokārt ar tirdzniecību vai ražošanu saistīts mērķis – mērķis, kas saistīts ar uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošanu, pamatā ietverot kādu no šādām aktivitātēm:

2.1.1. uzņēmējdarbību, kas saistīta ar pirkšanu, pārdošanu, preču apmaiņu vai nefinanšu pakalpojumu sniegšanu;

2.1.2. ražošanu, kas ietver preču ražošanu vai būvniecību;

2.1.3. šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.3. apakšpunktā minēto darbību apvienojumu.

2.2. Apvienotais ienesīgums (pooled return) – apvienota riska rezultātā gūtais ienesīgums no ieguldījumu aktīvu iegādāšanās, turēšanas vai pārdošanas, t.sk. darbības, kuras optimizē vai palielina šo aktīvu vērtību, lai gan ieguldītājiem var veidoties atšķirīgi ienesīgumi, piemēram, saskaņā ar pielāgotu dividenžu politiku (tailored dividend policy).

2.3. Esoša grupa (pre-existing group) – ģimenes locekļu grupa neatkarīgi no šīs ģimenes locekļu grupas juridiskā statusa, kas izveidota, lai ieguldītu uzņēmumā, ar nosacījumu, ka vienīgie šādas grupas patiesie labuma guvēji ir ģimenes locekļi un šāda grupa pastāvējusi jau pirms uzņēmuma izveides. Tas neliedz ģimenes locekļiem pievienoties grupai pēc uzņēmuma izveidošanas. Šo noteikumu izpratnē par ģimenes locekļiem uzskata laulāto, personu, kura dzīvo kopā ar esošai grupai piederošu personu un kuriem ir noturīgas, ciešas attiecības, kopīga mājsaimniecība un stabila, ilgstoša kopdzīve, radiniekus tiešā līnijā, brāļus un māsas, māsīcas, tēva brāļus/māsas, mātes brāļus/māsas, brālēnus un personas, kuras ir esošai grupai piederošas personas apgādībā vai aizbildnībā.

2.4. Ikdienas lēmumu pieņemšana vai kontrole – veids, kādā tiek īstenota tieša un pastāvīga lēmumu pieņemšana jautājumos, kas ikdienā saistīti ar uzņēmuma aktīvu pārvaldi. Ikdienas lēmumu pieņemšana vai kontrole ietver ne tikai tādu lēmumu īstenošanu vai kontroli, kas ir pieņemti akcionāru/dalībnieku sapulcē, piemēram, uzņēmumu apvienošanās vai likvidācija, akcionāru/dalībnieku pārstāvju ievēlēšana, izpildinstitūciju amatpersonu vai revidentu iecelšana vai gada pārskatu apstiprināšana, bet ietver arī citu būtisku jautājumu risināšanu, kas parasti nav akcionāru/dalībnieku sapulces kompetencē.

2.5. Pārējo terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un Eiropas Komisijas 2012.gada 19.decembra deleģētajā regulā (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību minēto terminu lietojumam.

3. Lai fondu atzītu par alternatīvo ieguldījumu fondu, tam jāatbilst visiem šiem kritērijiem:

3.1. tas ir kopējo ieguldījumu uzņēmums;

3.2. kapitāls tiek piesaistīts no vairākiem ieguldītājiem;

3.3. piesaistītais kapitāls tiek ieguldīts 3.2.punktā minēto ieguldītāju labā;

3.4. tam ir noteikta ieguldījumu politika.

2. Kopējo ieguldījumu uzņēmums

4. Kopējo ieguldījumu uzņēmumā apvieno no ieguldītājiem saņemto kapitālu, lai to ieguldītu, radot apvienotu ienesīgumu šiem ieguldītājiem. Šāda kopējo ieguldījumu uzņēmuma mērķis nav galvenokārt ar tirdzniecību vai ražošanu saistīts mērķis.

5. Ieguldītāji, kam pieder kopējo ieguldījumu uzņēmuma daļas, kā kolektīva grupa nepiedalās ikdienas lēmumu pieņemšanā vai kontrolē. Uzņēmums ir atzīstams par kopējo ieguldījumu uzņēmumu arī tad, ja vienam vai vairākiem, bet ne visiem no minētajiem ieguldītājiem tiek piešķirtas ikdienas lēmumu pieņemšanas vai kontroles tiesības.

3. Kapitāla piesaiste

6. Kapitāla piesaiste ir komercdarbība, kas ietver ikvienu pasākumu, ko veic uzņēmums vai fiziska vai juridiska persona, kura rīkojas uzņēmuma vārdā (parasti fonda pārvaldnieks), lai no viena vai vairākiem ieguldītājiem saņemto kapitālu vai iemaksājamo kapitālu (commitment of capital) nodotu uzņēmumam ar mērķi to ieguldīt saskaņā ar noteikto ieguldījumu politiku.

7. Šo noteikumu 6.punktā minēto kapitāla piesaisti var īstenot vienreiz, vairākkārtīgi vai pastāvīgi, piesaistot līdzekļus vai iemaksājamo kapitālu naudā vai ar mantisko ieguldījumu.

8. Neraugoties uz šo noteikumu 9.punktā minēto, ja kapitālu uzņēmumā iegulda esošas grupas locekļi un ja uzņēmums izveidots vienīgi šīs grupas locekļu finanšu līdzekļu ieguldīšanai un personīgā labuma gūšanai, šāds ieguldījums netiek uzskatīts par kapitāla piesaisti.

9. Ja esošas grupas loceklis iegulda uzņēmumā kopā ar tādiem ieguldītājiem, kuri nav esošas grupas locekļi, šāds ieguldījums ir uzskatāms par kapitāla piesaisti.

4. Vairāki ieguldītāji

10. Ja normatīvie akti vai uzņēmuma darbības noteikumi, vai dibināšanas dokumenti neaizliedz uzņēmumam kapitāla piesaisti no vairāk nekā viena ieguldītāja, šādu uzņēmumu uzskata par uzņēmumu, kas piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem arī tad, ja šim uzņēmumam faktiski ir tikai viens ieguldītājs.

11. Ja normatīvie akti vai uzņēmuma darbības noteikumi, vai dibināšanas dokumenti aizliedz uzņēmumam kapitāla piesaisti no vairāk nekā viena ieguldītāja, šādu uzņēmumu tomēr uzskata par uzņēmumu, kas piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, ja:

11.1. vienīgais ieguldītājs iegulda kapitālu, kas piesaistīts no vairāk nekā vienas juridiskās vai fiziskās personas, lai piesaistīto kapitālu ieguldītu šo personu labā;

11.2. fonda struktūra nodrošina, ka tam ir vairāk nekā viens ieguldītājs, piemēram, galvenās un pakārtotās struktūras darījumi, kur galvenā fonda vienīgais ieguldītājs ir pakārtotais fonds, fondu fonda struktūra, ja fondu fonds ir vienīgais ieguldītājs uzņēmumā;

11.3. darījuma rezultātā fonda vienīgais ieguldītājs ir pilnvarotā persona (pārstāvis), kuru vairāk nekā viena persona ir pilnvarojusi veikt ieguldījumu šo personu labā.

5. Ieguldījumu politika

12. Uzņēmumam ir noteikta ieguldījumu politika, ja tā nosaka, kā uzņēmums pārvalda no ieguldītājiem saņemo (piesaistīto) kapitālu, lai gūtu apvienotu ienesīgumu.

13. Ieguldījumu politika atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

13.1. ieguldījumu politika ir noteikta un to nedrīkst mainīt līdz brīdim, kad ieguldītājs sāk pildīt, saistības (commitment), ko tas uzņēmies pret uzņēmumu;

13.2. ieguldījumu politika ir aprakstīta uzņēmuma darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā vai arī tā ir šo dokumentu sastāvdaļa;

13.3. uzņēmums vai juridiska persona, kas pārvalda uzņēmumu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu, ir atbildīga par ieguldījumu politikas, tostarp visu grozījumu tajā, īstenošanu;

13.4. ieguldījumu politika nosaka ieguldīšanas pamatprincipus, kas ietver vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

13.4.1. ieguldīt konkrētos aktīvu veidos vai ieguldīt saskaņā ar noteiktiem aktīvu ieguldījumu ierobežojumiem,

13.4.2. īstenot noteiktas stratēģijas,

13.4.3. ieguldīt noteiktos ģeogrāfiskajos reģionos,

13.4.4. ievērot sviras finansējuma ierobežojumu,

13.4.5. ievērot noteiktos minimālos ieguldījumu turēšanas periodus,

13.4.6. ievērot citus ierobežojumus, kas paredzēti riska diversifikācijas nodrošināšanai.

14. Ikviens ieguldījumu politikas ieguldījumu pamatprincips, kas ietver vismaz vienu no 13.4.punktā minētajiem kritērijiem uzņēmuma darbībai, kuras mērķis nav ar tirdzniecību vai ražošanu saistīts mērķis, ir uzskatāms par "ieguldīšanas pamatprincipu''.

6. Informatīva atsauce uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes vadlīnijām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 13.08.2013. ''Pamatnostādnēm par galvenajiem jēdzieniem direktīvā par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem''.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
13.12.2013