Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.58

Jūrmalā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.25, 25.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 7.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 9.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: "Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 9.punktu";

1.2. aizstāt 20.punktā saīsinājumu un skaitli "Ls 1,00" ar skaitli un vārdu "1,42 euro";

1.3. aizstāt 20.punktā saīsinājumu un skaitli "Ls 5,00" ar skaitli un vārdu "7,11 euro";

1.4. aizstāt 25.1.apakšpunktā vārdus "desmit līdz piecdesmit latiem" ar skaitļiem un vārdiem "15 līdz 75 euro";

1.5. aizstāt 25.2.apakšpunktā vārdus "piecdesmit latiem" ar skaitli un vārdu "75 euro";

1.6. aizstāt 25.3.apakšpunktā vārdus "viena līdz piecdesmit latiem" ar skaitļiem un vārdiem "2 līdz 75 euro";

1.7. aizstāt 25.4.apakšpunktā vārdus "desmit latiem" ar skaitli un vārdu "15 euro".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.58 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz aizstāt noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro. Tāpat noteikumi paredz precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, ņemot vērā, ka spēku zaudējuši Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.322 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas".
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes. Saistošajos noteikumos paredzētie sodi tiek noteikti atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa redakcijai, kura stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī, savukārt nodevas likme ir noteikta atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantam.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

01.01.2014