Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1367

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.63 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 50.nr.; 2012, 137.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, kā arī neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas iestāde.";

1.2. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Apakšaktivitātes īstenošanas periods ir no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2015.gada 31.decembrim.";

1.3. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus - valsts tiešās pārvaldes iestādes, pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes un neatkarīgu koleģiālu augstākās revīzijas iestādi.";

1.4. aizstāt 14.punktā skaitli un vārdu "2 781 474 lati" ar skaitli un vārdu "4 375 699 euro";

1.5. izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais šķērsfinansējuma apmērs, kas atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomām, kā to paredz Regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punkts un turpmāk minētie ierobežojumi, ir 280 856 euro jeb 6,42 % no apakšaktivitātes īstenošanai plānotā Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

16. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 2 365 845 euro. Līdz šo noteikumu 60.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 1 808 868 euro.";

1.6. izteikt 18.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. pieredzes apmaiņas pasākumi valsts tiešās pārvaldes iestādēs un neatkarīgā koleģiālā augstākās revīzijas iestādē nodarbinātajiem;";

1.7. izteikt 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. studijas, apmācības (tai skaitā ārvalstīs), semināri un konsultācijas;";

1.8. aizstāt 20.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "147 387 latus" ar skaitli un vārdu "209 713 euro";

1.9. aizstāt 20.3.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "50 000 latu" ar skaitli un vārdu "71 144 euro";

1.10. papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus izpildītājam var veikt sadarbības partneris, ja tā ir valsts tiešās pārvaldes iestāde vai neatkarīgā iestāde. Maksājumu pieprasījumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību detalizēti nosaka finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtajā līgumā vai vienošanās dokumentā.";

1.11. papildināt noteikumus ar 65.punktu šādā redakcijā:

"65. šo noteikumu 14., 15. un 16.punktā un 2.pielikuma tabulas 27.punktā minētās summas līdz 2013.gada 31.decembrim piemērojamas latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.";

1.12. aizstāt 1.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.13. aizstāt 2.pielikuma tabulas 27.punktā skaitli un apzīmējumu "1 412 534 LVL" ar skaitli un vārdu "2 365 845 euro".

2. Šo noteikumu 1.8., 1.9. un 1.12.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

30.11.2013