Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.34

Liepājā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.13, 9.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
 sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Noteikumu 2.1.9., 2.1.13. un 2.1.14.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu ir tiesības saņemt, ja personas pamatdzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms pakalpojuma pieprasīšanas.";

1.2. izteikt 2.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.14. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti";

1.3. svītrot 2.1.15.apakšpunktu;

1.4. papildināt ar 2.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.20. asistenta pakalpojums.";

1.5. izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:

"3.1. Noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.11., 2.1.18., 2.1.19. un 2.1.20.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu persona pieprasa un pašvaldība sniedz Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.";

1.6. svītrot 3.2.punktā skaitli "2.1.15.";

1.7. izteikt 4.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam ar invaliditāti";

1.8. svītrot 4.1.5.punktu;

1.9. izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:

"5.3. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli un nepieciešamību pēc diennakts aprūpes ārstniecības personu uzraudzībā.";

1.10. svītrot 5.3.1. un 5.3.2.apakšpunktu;

1.11. izteikt 5.5.punktu šādā redakcijā:

"5.5. Nepieciešamības gadījumā Sociālais dienests pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt.";

1.12. aizstāt 6.7.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 13,39" ar skaitli un vārdu "19,05 euro";

1.13. izteikt 8.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4.2. iesniedz izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta. Ja izziņu objektīvu iemeslu dēļ personai nav iespējams iesniegt iestāšanās dienā, tad personai ir pienākums izziņu iesniegt nākamajā darbdienā.";

1.14. svītrot 8.6.punktā vārdus "līdz sešiem mēnešiem gadā";

1.15. aizstāt 8.8.1.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "71,14 euro";

1.16. izteikt 8.8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8.2. 0,71 euro dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par 71,14 euro.";

1.17. svītrot 8.10.punktā vārdus "vai persona nakts patversmes pakalpojumu ir saņēmusi 8.6.punktā noteikto laika posmu";

1.18. izteikt 10.3.punktu šādā redakcijā:

"10.3. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u), kurā ir norāde par Drošības pogas uzstādīšanas nepieciešamību.";

1.19. svītrot 10.3.1. un 10.3.2.apakšpunktu;

1.20. svītrot 11.3.1.apakšpunktu;

1.21. izteikt 11.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5.1. bērns ir sasniedzis 8 gadu vecumu";

1.22. izteikt 12.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"12. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti";

1.23. izteikt 12.1.punktu šādā redakcijā:

"12.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 250 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam ar invaliditāti.";

1.24. izteikt 12.2.punktu šādā redakcijā:

"12.2. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniegumā norāda vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu atbilstoši bērna veselības stāvoklim un papildus iesniedz ārstniecības personas (ģimenes ārsta vai ārsta speciālista) atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.";

1.25. papildināt ar 12.5.punktu šādā redakcijā:

"12.5. Pakalpojumu nodrošina, apmaksājot bērna vecāka izvēlēta pakalpojuma sniedzēja, kas ir reģistrēts ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, vai ārstniecības iestāžu reģistrā, vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izsniegtu rēķinu, nepārsniedzot noteikumu 12.1.punktā noteikto summu kalendārajā gadā.";

1.26. svītrot 13.nodaļu;

1.27. svītrot 14.3.1.apakšpunktu;

1.28. aizstāt 14.5.punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 5" ar skaitli un vārdu "7,11 euro".

2. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

 

Saistošo noteikumu projekta "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo daļu, nepieciešams izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem", aizstājot skaitlisko vērtību latos ar skaitlisko vērtību euro un lata simbolisko apzīmējumu "Ls" aizstājot ar vārdu "euro".

Vienlaicīgi jāveic vairākas redakcionālas izmaiņas. Proti, noteikumos jāiekļauj jauns pakalpojums - asistenta pakalpojums, kas tiek nodrošināts par valsts budžeta līdzekļiem.

Nepieciešams svītrot normas par pienākumu personai iesniegt izziņu par deklarēto dzīvesvietu, jo šāda informācija ir pieejama valsts un pašvaldību informācijas sistēmās.

Lai risinātu jautājumu par tuberkulozes izplatīšanās mazināšanu pilsētā, ir nepieciešams noteikt, ka personai, iestājoties Nakts patversmē, ir jāiesniedz izziņa no tuberkulozes kabineta.

No 2013.gada sākuma nav iespējams nodrošināt (pirkt) individuāli izstrādātas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes programmas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, taču bērniem ar invaliditāti ir nepieciešams nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzlabotu bērnu invalīdu funkcionēšanas spējas, veicinātu attīstību un veselības stāvokļa nepasliktināšanos. Līdz ar to noteikumos nepieciešams veikt grozījumus, aizstājot pašreiz piedāvātos bērna novērtēšanas un attīstības veicināšanas pakalpojumu un individuāli izstrādātas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes programmas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, paredzot katram bērnam saņemt viņa veselības stāvokļa uzlabošanai atbilstošāko sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu. Veicot grozījumus, būs iespējams sniegt atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidā lielākam bērnu skaitam.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projektā paredzēts:

- aizstāt noteikumos noteikto summu skaitlisko vērtību latos ar skaitlisko vērtību euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā 2.punktā noteiktajiem noapaļošanas principiem;

- iekļaut jaunu sociālo pakalpojumu - asistenta pakalpojums;

- svītrot normas par individuāli izstrādātas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes programmas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti;

- papildināt noteikumus ar normām par ar sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar invaliditāti saņemšanas kārtību;

- svītrot normas par pienākumu personai iesniegt izziņu par deklarēto dzīvesvietu;

- noteikt, ka Nakts patversmes pakalpojuma saņemšanai personai ir jāiesniedz izziņa no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta, un svītrot nosacījumu, ka personai tiesības uzturēties Nakts patversmē ir līdz 6 mēnešiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lielākā daļa grozījumu papildu līdzekļus neprasa. 2014.gada budžetā papildus nepieciešami līdzekļi 15000 latu (21000 euro) apmērā, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar invaliditāti.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2014