Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā

Izdarīt Attīstības plānošanas sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 178., 205.nr.; 2011, 103.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Attīstības plānošanas dokumentus valsts aizsardzības politikas jomā nosaka Nacionālo bruņoto spēku likums un Nacionālās drošības likums."

2. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Attīstības plānošanas sistēmas organizēšana, koordinācija un vadība

(1) Ministru prezidents nodrošina Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju. Valsts ilgtermiņa attīstības plānošanai un novērtēšanai izveido Nacionālo attīstības padomi, kuru vada Ministru prezidents.

(2) Nacionālā attīstības padome ir koleģiāla institūcija, kuras sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis un Saeimas par attīstības plānošanas sistēmu atbildīgās komisijas pārstāvis. Nacionālās attīstības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildi īsteno un koordinē Pārresoru koordinācijas centrs - Ministru prezidenta pakļautībā esoša valsts attīstības plānošanas un koordinācijas vadošā (augstākā) tiešās pārvaldes iestāde. Pārresoru koordinācijas centrs, nodrošinot Nacionālās attīstības padomes uzdevumu izpildi, ir tiesīgs izveidot ekspertu komisiju.

(4) Pārresoru koordinācijas centrs, izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, izstrādā hierarhiski augstākos nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un koordinē to īstenošanu, organizē un īsteno nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību, izstrādā priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, kā arī pilda citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotos analītiskos uzdevumus.

(5) Lai nodrošinātu Pārresoru koordinācijas centra funkciju izpildi, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs var sniegt Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem priekšlikumus par valsts attīstības plānošanu.

(6) Valsts pārvaldes iestādes nodrošina savā kompetencē esošo attīstības plānošanas dokumentu atbilstību hierarhiski augstākiem plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(7) Plānošanas reģioni nodrošina vietējā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību hierarhiski augstākiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(8) Pirmajā un trešajā gadā pēc Saeimas vēlēšanām Ministru prezidents savā ikgadējā ziņojumā Saeimai ietver informāciju par valsts ilgtspējīgu attīstību, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu un Nacionālā attīstības plāna izpildi attiecīgajā laikposmā."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ministru kabinets šā likuma 12.panta otrajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2014.gada 1.februārim."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 6.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 27.novembrī

01.01.2014