Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.; 2006, 10.nr.; 2008, 16., 24.nr.; 2009, 11.nr., Latvijas Vēstnesis, 2012, 203.nr., 2013, 191.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "vēlēšanu gaitas protokols" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vēlēšanu gaitas žurnāls" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 3.panta 1.punktu.

3. 5.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ir persona, kurai likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību;";

aizstāt 4.punktā vārdus "vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas" ar vārdiem "kas nav atcelts".

4. Papildināt 7.pantu ar skaitli un vārdiem "30.dienā pēc vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas".

5. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kandidātu sarakstā norāda katra kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, - vēlētāja kodu)."

6. 11.panta pirmajā daļā:

papildināt 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas pilsonis, paziņojumā papildus norāda, ka viņam piederības dalībvalstī ar tiesas nolēmumu vai administratīvu aktu nav atņemtas tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās;";

izslēgt 3.punkta otro teikumu;

izteikt 4.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums,";

izteikt 4.punkta "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) izglītība, norādot izglītības pakāpi: pamata, vidējā vai augstākā, attiecībā uz iegūto augstākās pakāpes izglītību - kuru izglītības iestādi un kurā gadā beidzis, kādu specialitāti ieguvis,";

papildināt 4.punktu ar "j" apakšpunktu šādā redakcijā:

"j) Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, papildus norāda savu pēdējo adresi piederības dalībvalstī un dzimšanas vietu."

7. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanu dienas Centrālā vēlēšanu komisija nosūta citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm to Eiropas Savienības pilsoņu sarakstus, kuri Latvijas Republikā reģistrēti kā kandidāti, norādot kandidāta minēto informāciju par pilsonību, dzīvesvietu, dzimšanas vietu un datumu, pēdējo dzīvesvietas adresi piederības dalībvalstī.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Centrālā vēlēšanu komisija izvērtē Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu atsūtīto paziņojumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī kandidējoša Latvijas pilsoņa tiesībām kandidēt, iegūst informāciju saskaņā ar šā likuma 14.panta trešo daļu un:

1) piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža (vai pēc iespējas īsākā termiņā, ja to lūdz attiecīgā kompetentā iestāde) sniedz informāciju Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei par Latvijas pilsoņa tiesībām kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ja persona var kandidēt un tikt ievēlēta saskaņā ar šo likumu vai tā nevar kandidēt un tikt ievēlēta saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktu;

2) piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža pieņem lēmumu par aizliegumu personai kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ja tā nevar kandidēt un tikt ievēlēta saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu. Šo lēmumu nekavējoties nosūta attiecīgajai personai un informāciju par lēmumu sniedz Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei."

8. 14.pantā:

izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ir persona, kurai likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību, apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "piecu dienu" ar vārdiem "triju darbdienu".

9. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 19 dienas pirms vēlēšanu dienas savā mājaslapā un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē šādu informāciju:

1) priekšvēlēšanu programmas;

2) visus kandidātu sarakstus un citas šajā likumā minētās ziņas par kandidātiem, izņemot kandidātu personas kodu un 11.panta pirmās daļas 4.punkta "j" apakšpunktā norādīto informāciju."

10. Izslēgt 17.pantā vārdus "izņemot kandidātu personas kodu".

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Vēlēšanas notiek reizi piecos gados maija ceturtajā sestdienā no pulksten 7 rītā līdz pulksten 8 vakarā pēc Latvijas laika."

12. Izslēgt 23.panta trešās daļas otro teikumu.

13. Aizstāt 26.pantā skaitli "10" ar skaitli "8".

14. Papildināt 27.pantu pēc vārdiem "bet sūdzības" ar vārdiem "un atbildes saturu".

15. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pamatojoties uz vēlētāja, viņa pilnvarotas personas vai aizgādņa rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, vēlēšanu iecirkņa komisija, nodrošinot aizklātību, balsošanu vēlētāja atrašanās vietā organizē:

1) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un šādu vēlētāju aprūpētājiem;

2) slimojošu personu aprūpētājiem.";

izslēgt otro daļu;

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "10" ar skaitli "8".

16. Izteikt 30.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē vai viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, vai vēlētājs izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš reģistrēts, tiek organizēta balsošana šā vēlētāja atrašanās vietā.

(2) Attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija nodrošina balsošanas organizēšanu attiecīgās republikas pilsētas vai novada teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības iestādēs un ieslodzījuma vietās Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā. Ziņas par vēlētājiem tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā."

17. 31.pantā:

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Paziņojumus par administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanām izliek pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietās), pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā, pie ēkām, kurās atrodas administratīvajā teritorijā esošie vēlēšanu iecirkņi. Šo informāciju ievieto arī domes mājaslapā (norādot attiecīgo Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas adreses sadaļu)."

18. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās, balsošanu organizē Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

19. Izslēgt 32.1 pantu.

20. Aizstāt 33.panta trešajā daļā vārdus "parastajā kārtībā un vēlēšanu" ar vārdiem un skaitli "šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā. Vēlēšanu".

21. 36.pantā:

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu, kā arī 1. un 2.punktu;

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pirms vēlēšanu kastes tiek atvērtas, vēlēšanu iecirkņa komisija konstatē saņemto, izlietoto un pāri palikušo vēlēšanu aplokšņu skaitu, balsotāju skaitu iecirknī un vēlētāju atrašanās vietās.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā" ar vārdu "konstatēšanas";

aizstāt sestajā daļā vārdus "balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā" ar vārdiem "vēlēšanu gaitas žurnālā".

22. Izslēgt 39.pantu.

23. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Katra saraksta vēlēšanu zīmes sadala divās grupās - grozītās un negrozītās vēlēšanu zīmes. Par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kāda kandidāta uzvārdam tam paredzētajā vietā izdarījis atzīmi "+" vai svītrojis kandidāta vārdu vai uzvārdu. Pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām. Attiecībā uz katru kandidātu saskaita grozītās vēlēšanu zīmes, kurās:

1) pretī viņa uzvārdam atzīmei paredzētajā vietā izdarīta atzīme "+";

2) viņa vārds vai uzvārds svītrots.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "protokola otrajā daļā" ar vārdu "protokolā".

24. Papildināt 41.panta pirmo daļu pēc vārdiem "vēlētāja atrašanās vietā" ar skaitli un vārdiem "30.pantā noteiktajā kārtībā".

25. 42.pantā:

izslēgt pirmajā teikumā vārdu "apzīmogotās";

aizstāt otro, trešo un ceturto teikumu ar teikumu šādā redakcijā:

"Vēlēšanu materiālu uzglabāšanas kārtību nosaka Centrālā vēlēšanu komisija."

26. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus "sešu mēnešu laikā apkopojami un publicējami atsevišķā izdevumā, kas ir brīvi pieejams valsts bibliotēkās" ar vārdiem "triju mēnešu laikā ir apkopojami atsevišķā izdevumā un publicējami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā".

27. Izteikt 49. un 50.pantu šādā redakcijā:

"49.pants. Pēc vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanas termiņa beigšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju balsu skaitīšanas protokoli un vēlētāju saraksti nododami Latvijas Nacionālajā arhīvā.

50.pants. (1) Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības septiņu dienu laikā no Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas pārsūdzēt šo lēmumu tiesā.

(2) Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma darbību.

(3) Pieteikumu iesniedz Administratīvajā apgabaltiesā.

(4) Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā.

(5) Tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

(6) Pieteicējs norāda pieteikuma pamatojumu. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem.

(7) Tiesas nolēmums, kā arī citi lēmumi, kas tiek pieņemti, veicot procesuālās darbības iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami."

28. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 6.decembra direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav;

2) Padomes 2012.gada 20.decembra direktīvas 2013/1/ES, ar kuru groza Padomes 1993.gada 6.decembra direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 31.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 21.novembrī

05.12.2013