Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5., 24.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 32., 101.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) darbību veicējs - fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo mēslošanas līdzekļus vai augu augšanas substrātus, gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus, iepako, ieved vai tirgo mēslošanas līdzekļus, mēslošanas līdzekļu maisījumus vai augu augšanas substrātus;";

papildināt pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) augu augšanas substrāts - materiāls, izņemot augsni in situ (dabiski izveidojusies augsne savā dabiskajā vidē), kurā audzē augus;

5) augu augšanas substrātu aprite - augu augšanas substrātu ražošana, iepakošana, ievešana un tirdzniecība."

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu (turpmāk - substrāts) patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu un substrātu lietošanas, kā arī nodrošināt vienādas prasības fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic darbības ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem."

3. 3.panta pirmajā daļā:

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, kuriem piemēro kādu no muitas procedūrām, izņemot tos mēslošanas līdzekļus un substrātus, kuriem piemēro muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā."

4. 4.pantā:

papildināt panta nosaukumu, pirmās daļas 1.punkta ievaddaļu, "a", "b", "c", "d", "e", "f" un "g" apakšpunktu pēc vārdiem "mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un substrāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

izteikt pirmās daļas 1.punkta "h" apakšpunktu un 2.punktu šādā redakcijā:

"h) kārtību, kādā tiek saņemta atļauja to mēslošanas līdzekļu un substrātu tirdzniecībai vai ievešanai, kuri nav iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā (turpmāk - reģistrs) vai kuri neatbilst deklarētajai kvalitātei vai kvalitātes prasībām, vai identifikācijas prasībām;

2) prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļu un substrātu kontroles paraugu ņemšanu, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtību.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "mēslošanas līdzekļu" ar vārdiem "un substrātu".

5. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs, iepakotājs un ievedējs, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs dienestam iesniedz:

1) iesniegumu par tirdzniecībai ražotā, iepakotā vai ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta vai no mēslošanas līdzekļiem sagatavotā maisījuma (izņemot individuālu pasūtījumu) reģistrāciju vai iesniegumu par mēslošanas līdzekļa ar EK marķējumu uzskaiti vai par tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta uzskaiti, kuru Latvijā ieved saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija regulu Nr. 764/2008, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ lēmumu Nr.3052/95/EK (turpmāk - paziņotie mēslošanas līdzekļi un substrāti);

2) katru gadu līdz 31.janvārim - ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem vai sagatavotajiem mēslošanas līdzekļu maisījumiem, norādot mēslošanas līdzekļa un substrāta veidu, nosaukumu un daudzumu.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "mēslošanas līdzekļu" ar vārdiem "un substrātu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Darbību veicējs, ievedot mēslošanas līdzekli un substrātu no trešās valsts un piemērojot tam muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā -, muitas iestādei uzrāda mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas apliecību (izņemot gadījumu, kad mēslošanas līdzekli un substrātu Latvijā reģistrējis ražotājs no trešās valsts) vai attiecīgu šā likuma 8.panta otrajā daļā minēto atļauju mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai. Mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu uzrāda identifikācijas marķējumu, kas noformēts saskaņā ar regulas Nr. 2003/2003 nosacījumiem attiecībā uz iepakojumu vai etiķeti, vai attiecīgos pavaddokumentus. Paziņotajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem uzrāda marķējumu, etiķeti vai pavaddokumentu."

6. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs un mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs periodiski novērtē mēslošanas līdzekļa un substrāta kvalitātes atbilstību normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem noteiktajām prasībām (turpmāk - paškontrole).";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja paškontrolē tiek konstatēts, ka mēslošanas līdzekļa un substrāta kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajai kvalitātei un nav iespējams panākt tās atbilstību, attiecīgā mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs vai mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs nedēļas laikā par to rakstveidā informē dienestu."

7. Papildināt 7.panta nosaukumu un tekstu pēc vārdiem "mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un substrāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

8. Papildināt III nodaļas nosaukumu, 8.panta nosaukumu, pirmās daļas pirmo teikumu, otrās daļas ievaddaļu un 1., 2., 4. un 5.punktu pēc vārdiem "mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un substrāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

9. 9.pantā:

papildināt panta nosaukumu, pirmās daļas 1., 2., 4., 5. un 6.punktu pēc vārdiem "mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un substrāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) par trešajās valstīs ražotajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, kuriem viens no aprites posmiem ir ievešana, sniedz Valsts ieņēmumu dienestam šādu informāciju:

a) piecu darbdienu laikā - par uzskaitei pieteiktajiem mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu, paziņotajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, kā arī ražotāja reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem,

b) katru mēnesi līdz piektajam datumam - par iepriekšējā mēnesī reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, par tiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, kuriem izsniegta šā likuma 8.panta otrajā daļā minētā atļauja, kā arī par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, kuriem anulēta reģistrācijas apliecība;";

papildināt pirmās daļas 10.punktu pēc vārdiem "mēslošanas līdzekļiem" ar vārdiem "un substrātiem";

papildināt otrās daļas 1., 2. un 3.punktu pēc vārdiem "mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un substrāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt administratīvo sodu par normatīvo aktu pārkāpumiem darbībās ar mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem, kā arī to normatīvo aktu pārkāpumiem mēslošanas līdzekļu lietošanā un dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtības neievērošanā, kuri nosaka ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem;".

10. Papildināt 10.pantu pēc vārdiem "mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un substrāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

11. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) pēc mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotāja, iepakotāja, mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotāja vai ievedēja iesnieguma saņemšanas, ja viņš ir izbeidzis darbības ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem;

2) ar attiecīgu dienesta lēmumu, ja ražotais vai ievestais mēslošanas līdzeklis un substrāts neatbilst normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem noteiktajām prasībām;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja reģistrācijas apliecība ir anulēta, pēc tās anulēšanas iemeslu novēršanas šā panta pirmajā daļā minētā persona var iesniegt iesniegumu par mēslošanas līdzekļa un substrāta iekļaušanu reģistrā."

12. Papildināt 12., 13., 14. un 15.pantu, kā arī 16.panta nosaukumu un tekstu pēc vārdiem "mēslošanas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un substrāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"12. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētos noteikumus attiecībā uz substrātiem.

13. Šā likuma 5.panta pirmo daļu un 9.panta pirmās daļas 9.punktu attiecībā uz paziņotajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem piemēro no 2014.gada 1.jūlija.

14. Šā likuma 16.pantā noteiktā valsts nodeva par substrātu reģistrāciju un atļaujas saņemšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"."

14. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija direktīvai 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija direktīvai 98/48/EK, ar kuru groza direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 17.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 6.novembrī

20.11.2013