Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 2001.gada 10.jūlijā (prot. Nr.32, 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 8.septembra noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - tranzīts"

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 24.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 8.septembra noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - tranzīts" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 265./266., 289./290.nr.; 2000, 44./46.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Deklarējot preces tranzīta procedūrai, izmanto tranzīta deklarāciju. Deklarējot preces tranzīta procedūrai preču pārvadājumos pa dzelzceļu, izmanto dzelzceļa pavadzīmi vai natūrlapu. Deklarējot preces tranzīta procedūrai preču pārvadājumos pa cauruļvadu, izmanto preču nodošanas un pieņemšanas aktu. Deklarējot elektroenerģiju tranzīta procedūrai, izmanto saskaņošanas aktu."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ja tranzīta deklarāciju aizpilda elektroniski nosūtītājā muitas iestādē, tranzīta pavaddokumentu (1.pielikums) izmanto kā tranzīta deklarāciju. Kravas saraksts vai preču saraksts (2.pielikums), uz kuru izdarīta atsauce tranzīta pavaddokumentā, uzskatāms par neatņemamu tā daļu un nav atdalāms no šī dokumenta."

3. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja termiņš preču nogādāšanai saņēmējā muitas iestādē beidzas ārpus muitas iestādes darba laika, preces nogādā un tranzīta deklarāciju iesniedz saņēmējā muitas iestādē nākamās darbdienas laikā."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Tranzīta pavaddokumentam piemērojami tie paši nosacījumi kā citiem dokumentiem, kam tranzīta procedūras laikā jāatrodas kopā ar attiecīgajām precēm."

5. Papildināt 13.punktu ar vārdiem "vai atzītajam saņēmējam".

6. Papildināt noteikumus ar 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 un 16.5 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Atzītajiem nosūtītājiem un atzītajiem saņēmējiem aizliegts uzsākt un pabeigt tranzīta procedūru vienkāršotā kārtībā precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli (izņemot automobiļus, motociklus, kafiju un bezalkohola dzērienus).

16.2 Lai vienkāršotu muitas formalitātes, Valsts ieņēmumu dienests atļauj personām darboties kā atzītajiem nosūtītājiem, uzsākot tranzīta procedūru autopārvadājumiem atļaujā norādītajās telpās bez preču un attiecīgo dokumentu uzrādīšanas nosūtītājā muitas iestādē, ja persona:

16.2 1. pēdējo sešu mēnešu laikā regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) piemēro tranzīta procedūru;

16.2 2. izmanto vispārējo galvojumu iespējamā muitas parāda segšanai;

16.2 3. nodrošina muitas iestādes amatpersonai pieeju visiem dokumentiem, kuru uzrādīšana nepieciešama, lai precēm piemērotu attiecīgu muitas procedūru;

16.2 4. gada laikā nav atkārtoti sodīta saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10, 201.11, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16 vai 201.17 pantu par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, kuru rezultātā samazināts muitas maksājumu apmērs.

16.3 Lai vienkāršotu muitas formalitātes, Valsts ieņēmumu dienests atļauj personām darboties kā atzītajiem saņēmējiem, pabeidzot tranzīta procedūru autopārvadājumiem atļaujā norādītajās telpās bez preču un attiecīgo dokumentu uzrādīšanas saņēmējā muitas iestādē, ja persona:

16.3 1. pēdējo sešu mēnešu laikā regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) saņem preces, kurām piemērota tranzīta procedūra;

16.3 2. reģistrē preces preču uzskaites reģistrā un nodrošina muitas iestādes amatpersonai pieeju visiem dokumentiem, kuru uzrādīšana nepieciešama, lai precēm piemērotu attiecīgu muitas procedūru;

16.3 3. gada laikā nav atkārtoti sodīta saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10, 201.11, 201.12, 201.13, 201.14, 201.15, 201.16 vai 201.17 pantu par administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, kuru rezultātā samazināts muitas maksājumu apmērs.

16.4 Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atzītajam nosūtītājam vai atzītajam saņēmējam atļauju, kurā norādīta šāda informācija:

16.4 1. telpas vai teritorijas, no kurām ir tiesības uzsākt tranzīta procedūru vai saņemt preces, kurām piemērota tranzīta procedūra;

16.4 2. informācijas un dokumentu apmaiņas kārtība ar muitas iestādēm;

16.4 3. uzraudzības muitas iestāde;

16.4 4. atzītā nosūtītāja zīmoga un nodrošinājumu izmantošanas kārtība;

16.4 5. atzītā nosūtītāja zīmoga nospieduma paraugs.

16.5 Valsts ieņēmumu dienests anulē atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, tiklīdz konstatē, ka attiecīgā persona ir pārkāpusi šo noteikumu 16.1, 16.2 (izņemot 16.2 1.), 16.3 (izņemot 16.3 1.) un 16.4 punktā vai izsniegtajā atļaujā minētos nosacījumus."

7. Svītrot 22.3 punktā vārdu "valsts".

8. Papildināt V nodaļu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Pārvietojot elektroenerģiju cauri Latvijas Republikai, tranzīta procedūra veicama vienkāršotā kārtībā."

9. Svītrot 28.punktu.

10. Papildināt noteikumus ar 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Noteikumi ir spēkā līdz 2002.gada 1.jūlijam."

11. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā (1.pielikums).

12. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā (2.pielikums).

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 10. jūlija
noteikumiem Nr. 308

"1. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 339

Tranzīta pavaddokuments

Tranzīta pavaddokumenta aizpildīšanas kārtība

Tranzīta pavaddokuments tiek izdrukāts, pamatojoties uz datiem, kas iegūti no pēdējās tranzīta deklarācijas versijas (kuru aizpildījis deklarētājs un/vai pārbaudījusi muita), un aizpildīts šādā kārtībā:

1. PRN - procedūras reģistrācijas numurs.

2. 3.aile:

2.1. pirmajā sadaļā ieraksta konkrētās izdrukātās lapas numuru;

2.2. otrajā sadaļā ieraksta kopējo izdrukāto lapu skaitu, t.sk. preču sarakstu;

2.3. neaizpilda, ja ir tikai viena prece.

3. 8.ailes labajā pusē ieraksta tās muitas iestādes adresi, uz kuru nosūtāma tranzīta pavaddokumenta atpakaļ sūtāmā kopija.

4. 53.ailē norāda, ka nedrīkst tikt mainīta saņēmēja muitas iestāde.

5. C ailē ieraksta:

5.1. nosūtītājas muitas iestādes adresi;

5.2. nosūtītājas muitas iestādes reģistrācijas numuru;

5.3. tranzīta deklarācijas pieņemšanas datumu;

5.4. atzītā nosūtītāja vai saņēmēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un pilnvaras numuru.

6. D ailē ieraksta:

6.1. pārbaudes rezultātus;

6.2. ja nepieciešams, norādi "Saņēmēju muitas iestādi mainīt nedrīkst";

6.3. ja nepieciešams, norādi "Noteikts maršruts".

7. Izdrukājot tranzīta pavaddokumentu, ir šādas iespējas:

7.1. ja saņēmēja muitas iestāde ir pievienota datorizētai tranzīta sistēmai un kravas saraksts nav izmantots, izdrukā tikai A kopiju;

7.2. ja saņēmēja muitas iestāde ir pievienota datorizētai tranzīta sistēmai un kravas saraksts ir izmantots, izdrukā A un B kopiju;

7.3. ja deklarētā saņēmēja muitas iestāde nav pievienota datorizētai tranzīta sistēmai (neatkarīgi no tā, vai kravas saraksts ir izmantots), izdrukā A un B kopiju.

8. Nosūtot pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei, ir šādas iespējas:

8.1. ja saņēmēja muitas iestāde ir pievienota datorizētai tranzīta sistēmai un atbilst tranzīta pavaddokumentā norādītajai:

8.1.1. ja kravas saraksts nav izmantots, pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei paziņo elektroniskā veidā;

8.1.2. ja kravas saraksts ir izmantots, pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei paziņo, nosūtot tranzīta pavaddokumenta B kopiju un kravas sarakstu;

8.2. ja saņēmēja muitas iestāde nav pievienota datorizētai tranzīta sistēmai un atbilst tranzīta pavaddokumentā norādītajai, pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei paziņo, izmantojot tranzīta pavaddokumenta B kopiju, t.sk. kravas sarakstu vai preču sarakstu (ja tādi ir), neatkarīgi no tā, vai kravas saraksts ir izmantots;

8.3. ja tranzīta pavaddokumentā norādītā muitas iestāde ir pievienota datorizētai tranzīta sistēmai, bet neatbilst saņēmējai muitas iestādei, kas nav pievienota datorizētai tranzīta sistēmai:

8.3.1. ja kravas saraksts nav izmantots, pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei paziņo, nosūtot tranzīta pavaddokumenta fotokopiju un A kopiju (kopā ar preču sarakstu, ja tāds ir izmantots);

8.3.2. ja kravas saraksts ir izmantots, pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei paziņo, nosūtot tranzīta pavaddokumenta B kopiju (kopā ar kravas sarakstu);

8.4. ja saņēmēja muitas iestāde ir pievienota datorizētai tranzīta sistēmai un neatbilst tranzīta pavaddokumentā norādītajai muitas iestādei, kas nav pievienota datorizētai tranzīta sistēmai:

8.4.1. ja kravas saraksts nav izmantots, pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei paziņo elektroniskā veidā;

8.4.2. ja kravas saraksts ir izmantots, pārbaudes rezultātus nosūtītājai muitas iestādei paziņo, izmantojot tranzīta pavaddokumenta B kopiju un kravas sarakstu.

9. Ja kravas saraksts ir izmantots, tranzīta pavaddokumenta A un B kopiju izdrukā no datorizētās sistēmas. Šādā gadījumā:

9.1. kopējais kravas sarakstu skaits jānorāda 4.ailē, neaizpildot 3.aili;

9.2. ailē "Preču apraksts" attiecīgi ierakstāms "Skatīt kravas sarakstu(-s) Nr.....";

9.3. izdrukājama arī aile "Papildu informācija".

10. Cita specifiska informācija par precēm norādāma attiecīgajos kravas sarakstos un pievienojama tranzīta pavaddokumentam."

Finansu ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 10. jūlija
noteikumiem Nr. 308

"2. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 339

Preču saraksts

"

Finansu ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 

01.01.2002