Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.40

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.7, 22.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 8.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr.6; 2010, Nr.6) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta aizgādņiem pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk - pabalsts), apmēru, kā arī piešķiršanas un izmaksas kārtību.";

1.2. izteikt saistošo noteikumu 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Rīgas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk - aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība (turpmāk - pilngadīga aizgādnībā esoša persona), ja:";

1.3. aizstāt 4.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 20" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

1.4. aizstāt 4.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli "Ls 10" ar skaitli un vārdu "14,23 euro";

1.5. svītrot 26.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.40 "Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmās un otrās daļas 31. un 32.panta prasībām, t.i., līdz euro ieviešanas dienai nepieciešams izdarīt grozījumus spēkā esošajos Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.98) sakarā ar latu konvertāciju uz euro. Pabalsta, kurš paredzēts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem, summas, kas tika izteiktas latos, tiek aizstātas ar summām euro, t.i., 4.punktā - Ls 20 aizstāti ar 28,46 euro un Ls 10 aizstāti ar 14,23 euro.

Ņemot vērā grozījumus Civillikumā un citos likumos, ar kuriem tika mainīta terminoloģija attiecībā uz pilngadīgām personām, kurām pašlaik tiesa ierobežo rīcībspēju un nodibina aizgādnību vai pagaidu aizgādnību, sagatavoti arī atbilstoši grozījumi saistošo noteikumu Nr.98 1. un 2.punktā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu nepieciešamību nosaka Euro ieviešanas kārtības likuma, Civillikuma un citu likumu prasības sakarā ar izmaiņām terminos, kas attiecas uz pilngadīgām personām, kurām tiesa ierobežo rīcībspēju un nodibina aizgādnību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2014