Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.63

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.9 6.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.48) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 6.2.apakšpunktu aiz vārda "stumbru" ar vārdu ", vainagu";

1.2. izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. koku ciršana paredzēta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā (turpmāk - Rīgas vēsturiskais centrs), izņemot gadījumus, ja koks, kas neatrodas publiski pieejamā objektā, bojā ēku, būvi vai inženierkomunikācijas vai traucē to darbību;";

1.3. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Zaudējumu atlīdzību (summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kk x 1,42, kur:

29.1. ZA - zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu;

29.2. Kd - koka diametra koeficients (cm);

29.3. Ks - koka sugas koeficients;

29.4. Kc - koka nociršanas iemesla koeficients;

29.5. Kap - apdzīvotas vietas koeficients Rīgā;

29.6. Kav - koka atrašanās vietas koeficients;

29.7. Kk - korekcijas koeficients.";

1.4. izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Par šo saistošo noteikumu 5.3.-5.5., 6.3.apakšpunkta, 7.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 350 euro, juridiskām personām no 30 līdz 750 euro."

2. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr.22 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.63 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek grozīti Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.204) saistībā ar Euro ieviešanas kārtības likumu, kā arī redakcionāli precizēts saistošo noteikumu Nr.204 29.punkts, lai atvieglotu tiesību normas piemērošanu.

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"" (VSS-797) attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, kas nepieciešama saistībā ar euro ieviešanu, tādējādi izsakot 24.punktu jaunā redakcijā - zaudējumu atlīdzību (bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, 1,42 euro reizinot ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem koeficientiem.

Ievērojot iepriekšminēto, ar saistošajiem noteikumiem tiek izteikts saistošo noteikumu Nr.204 29.punkts jaunā redakcijā, piemērojot fiksēto euro maiņas kursa koeficientu 1,42 (saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto lata piesaistes kursa euro koeficientu).

Vienlaicīgi tiek veiktas redakcionālas izmaiņas 36.punktā, nosakot, ka par saistošo noteikumu Nr.204 pārkāpšanu (neievērošanu) tiek piemērota naudas soda summa euro, koriģējot apakšējo summas likmi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.45, 47.§) par likumprojekta "Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā" 2.pantu.

Tiek precizēta sabiedriskās apspriešanas procedūras piemērošanas kārtība. Lai atvieglotu koku ciršanas atļaujas saņemšanu gadījumos, ja ar būveksperta slēdzienu tiks konstatēts, ka koks bojā ēkas, būves vai inženierkomunikācijas vai traucē to darbību, tiek papildināta saistošo noteikumu Nr.204 13.1.apakšpunkta redakcija, nosakot, ka, ja objektos, kas nav publiski pieejami, bet atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā (turpmāk - Rīgas vēsturiskais centrs), paredzēta šādu koku ciršana, komisija pirms lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai pieņemšanas nenosaka publiskās apspriešanas procedūras piemērošanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas 2013.gada 15.septembra atzinumā Nr.18-6/8624 par saistošajiem noteikumiem sniegto informāciju, Ministru kabineta kompetencē ir veikt grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, kas nepieciešama saistībā ar euro ieviešanu. Tādējādi Zemkopības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"" (VSS-797), un saistošajos noteikumos tiek izteikts saistošo noteikumu Nr.204 29.punkts jaunā redakcijā, piemērojot fiksēto euro maiņas kursa koeficientu 1,42.

Saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža zemes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

Saistošo noteikumu Nr.204 grozījumi ir noteikumu pielāgošana euro ieviešanas vadlīnijām.

Savukārt saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 21.jūlija nolikumu Nr.117 "Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums" 7.2.1apakšpunktā noteikto Būvvaldes funkcijas ir pārzināt un kontrolēt pilsētas apstādījumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17.punktā noteikto pirms šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vietējā pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos, kā arī šo noteikumu 22.punktā minētajos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos. Savukārt saistošo noteikumu Nr.204 13.punktā paredzēts, ka pirms šo saistošo noteikumu 11.punktā minētā lēmuma pieņemšanas rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu, ja:

1) koku ciršana paredzēta Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un tā aizsardzības zonā;

2) koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.

Tiesību normu piemērošanas praksē konstatēts, ka nepieciešama ātrāka un efektīvāka ciršanas atļaujas izsniegšana, ja koks bojā ēkas, būves vai inženierkomunikācijas vai traucē to darbību. Tāpēc nepieciešams precizēt saistošo noteikumu Nr.204 13.punktu.

Lai veiktu kvalitatīvāku pilsētas apstādījumu kontroli, nepieciešams redakcionāli papildināt 6.2.apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

5. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Tiks samazināts administratīvais slogs koku ciršanas atļaujas saņemšanai gadījumos, kad koks, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā vai tā aizsardzības zonā, bojā ēkas, būves vai inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2014