Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 20.nr.; 2006, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 178.nr.; 2011, 103., 204.nr.; 2013, 187.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vedot reģistru, biedrības un nodibinājumi tiek klasificēti atbilstoši to darbības jomai. Biedrību un nodibinājumu klasifikāciju nosaka Ministru kabinets."

2. Izteikt 15.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) biedrības vai nodibinājuma mērķi, kā arī darbības jomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai, ja biedrība vai nodibinājums darbības jomu piesaka ierakstīšanai vai tās ierakstīšanu paredz likums."

3. Izteikt 42.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par valdes locekļiem var būt pilngadīgas fiziskās personas, kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa."

4. Izteikt 52.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pēc pārskata gada beigām saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas un pārskatu sagatavošanas jomā valde sagatavo biedrības gada pārskatu vai tā daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu."

5. Izteikt 59.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par likvidatoru var būt pilngadīga fiziskā persona, kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa."

6. Izteikt 66.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas un pārskatu sagatavošanas jomā biedrība kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, bilanci, kas iekļaujama likvidācijas sākuma finanšu pārskatā, sastāda, pamatojoties uz visas biedrības mantas, arī prasījumu un saistību, inventarizācijas datiem biedrības likvidācijas sākumā."

7. Pārejas noteikumos:

aizstāt 6.punktā vārdu "paredz" ar vārdu "paredzēja";

izslēgt 7.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 15.panta 3.punktā minēto ierakstu par biedrības vai nodibinājuma darbības jomu līdz dienai, kad stājas spēkā tādi normatīvie akti, kuri paredz noteiktas biedrību un nodibinājumu darbības jomas, izdara tikai par darba devēju organizācijām un to apvienībām, kas dibinātas saskaņā ar Darba devēju organizāciju un to apvienību likumu, pamatojoties uz attiecīgu darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības pieteikumu par darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī - pēc Arodbiedrību likuma spēkā stāšanās - par arodbiedrībām un to apvienībām.

9. Šā likuma 15.panta 3.punktā minēto ierakstu par biedrības darbības jomu attiecībā uz tām biedrībām, kuras dibinātas un darbojas saskaņā ar Darba devēju organizāciju un to apvienību likumu un ir ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā līdz šā likuma 15.panta 3.punkta spēkā stāšanās dienai, izdara, pamatojoties uz attiecīgu darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības pieteikumu, kurā tā apliecina savu atbilstību darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības darbības jomai.

10. Ministru kabinets līdz 2014.gada 2.jūlijam izstrādā šā likuma 13.panta trešajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 3.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 24.oktobrī

02.01.2014