Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/24

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 23. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo un trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "Latvijas valsts latos" ar vārdu "euro";

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:

"Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" dzeramā ūdens un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena euro bez PVN par m3

 

1.

Dzeramā ūdens piegāde Carnikavas novada administratīvajā teritorijā

0,60

 

2.

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana Carnikavas novada administratīvajā teritorijā

1,49

"

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 19. septembrī 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/24 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas kārtības likuma 6. panta otrā daļa.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

01.01.2014