Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/21

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 20. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu un 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 7. punktu,
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu,
Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo un trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. saistošo noteikumu 6.3. punktā aizstāt skaitli un vārdu "100 latiem" ar skaitli un vārdu "140 euro", skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "280 euro.";

1.2. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:

"Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" informācijas paziņojumu izvietošanas cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Cena euro bez PVN

Norēķinu kārtība

1.

Maksa par informācijas izvietošanu uz vienu nedēļu:    

1.1.

fiziskām personām:   norādītajā pasta nodaļā skaidrā naudā, norādot pakalpojuma veidu vai ar pārskaitījumu saskaņā ar rēķinu

 

lapa A6 formātā

0,30

 

 

lapa A5 formātā

0,38

 

 

lapa A4 formātā

1,17

 

 

lapa A3 formātā

2,33

 

 

lapa A2 formātā

4,67

 

 

   

1.2.

juridiskām personām   saskaņā ar rēķinu

 

lapa A6 formātā

1,47

 

 

lapa A5 formātā

1,95

 

 

lapa A4 formātā

5,83

 

 

lapa A3 formātā

11,67

 

 

lapa A2 formātā

23,34

 

2.

Informatīvā paziņojuma izvietošana steidzamības kārtā, iesniegšanas dienā - koef.2.00 "

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 19. septembrīCarnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/21 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2008. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas kārtības likuma 6. panta otrā daļa.

Ietekme nav būtiska, jo latu aizstāšanai ar euro tiek piemērots Euro ieviešanas kārtības likuma 32. panta otrās daļas 2. punkts.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

01.01.2014