Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/17

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18,16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 15.  panta pirmās daļas 2. punktu un
43. panta pirmās daļas 5. punktu un
 Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 26. punktā vārdus un skaitļus "no Ls 5,00 līdz Ls 50,00" ar vārdiem un skaitļiem "no 7,00 euro līdz 70,00 euro";

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 26.1 punktā vārdu un skaitli "Ls 20" ar vārdiem un skaitļiem "30,00 euro";

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 27. punktā vārdus un skaitļus "no Ls 5,00 līdz Ls 50,00" ar vārdiem un skaitļiem "no 7,00 euro līdz 70,00 euro".

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 19. septembrī 

Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/17 "Grozījumi Carnikavas novada domes 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības Padome 2013. gada 9. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par izņēmuma statusa atcelšanu Latvijas Republikai un uzņemšanu eirozonā 2014. gada 1. janvārī, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajā latus ar euro.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Lati ar euro tiek aizstāti, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 32. panta otrās daļas 2. punktā noteiktos noapaļošanas principus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, kuras intereses ietekmē šis likumprojekts, ir personas, pret kurām ir uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība;

4.2. Saistošajos noteikumos paredzētais regulējums, veicot naudas sodu noapaļošanu, ir gan labvēlīgāks, gan nelabvēlīgāks ietekmētajām sabiedrības grupām.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Pašvaldības policija, p/a "Carnikavas Komunālserviss" un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu;

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika nodrošināta, jo projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības, bet tikai aizstāj latus ar euro.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

01.01.2014