Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/16

Rīgā 2013.gada 27.septembrī (prot. Nr.36, 9.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 96.nr.; 2011, 97.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 5.punktā vārdu "divdesmit" ar vārdu "trīsdesmit".

1.2. Izteikt 11.16.punktu šādā redakcijā:

"11.16. ja elektroenerģijas cenu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (turpmāk - Noteikumi Nr.221) 52.punktu un 55.punktu, siltumenerģijas tarifu aprēķina saskaņā ar metodikas 34.1, 34.2 un 33.punktā noteiktajiem nosacījumiem un 34.punktā noteikto kārtību ciktāl 34.1 un 34.2 punktā nav noteikts citādi."

1.3. Papildināt 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Koģenerācijas stacijām, uz kurām attiecas 11.16.punkts, aprēķinot koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu, izmaksu pārdale starp elektroenerģiju un siltumenerģiju ir nepieciešama. Mainīgo izmaksu pārdali veic saskaņā ar 3.tabulā iekļautajām formulām. Uz siltumenerģiju attiecināmās pastāvīgās izmaksas tiek iegūtas proporcionāli kapitālieguldījumiem, kas attiecināti uz siltumenerģijas ražošanu, pielietojot 1.tabulā aprēķināto ĪKQ. Siltumenerģijas tarifa vērtību aprēķina tādu, lai ienākumi no siltumenerģijas pārdošanas nepārsniedz metodikā 7. un 9.punktā noteiktos rentabilitātes rādītājus."

1.4. Papildināt ar 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.2 Siltumenerģijas tarifu aprēķinu veic saskaņā ar 34.punktā noteikto kārtību, ievērojot to, ka peļņas vai zaudējumu aprēķinā un nauda plūsmas pārskatā iekļauj tikai izmaksas, kapitālieguldījumus, kas attiecināti uz siltumenerģiju un ieņēmumus par siltumenerģiju."

1.5. Izslēgt 48.punktu.

1.6. Aizstāt visā tekstā vārdus "laikraksts "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā).

1.7. Papildināt ar 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Aizstāt visā tekstā apzīmējumu "Ls" un vārdu "lati" attiecīgajā locījumā ar apzīmējumu "EUR" un vārdu "euro". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī."

1.8. Papildināt ar 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Tarifu projektu, kurš aprēķināts un iesniegts Regulatorā pirms euro ieviešanas dienas, sagatavo un aprēķina latos. Sākot ar euro ieviešanas dienu, latos aprēķinātu tarifu projektu, kura izvērtēšana nav pabeigta, komersants konvertē euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus (turpmāk - konvertētais tarifu projekts). Konvertētā tarifu projekta izmaksu kopsumma veidojas no konvertētajām tarifu projekta aprēķinā iekļautajām izmaksu pozīcijām un to kopsumma nepārsniedz izvērtēšanā esošā tarifu projekta izmaksu kopsummu latos, kura konvertēta euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. Tarifu projektu, kurš aprēķināts un iesniegts Regulatorā euro ieviešanas dienā vai pēc tās, sagatavo un aprēķina euro. Pamatojošajos dokumentos norāda tādu valūtu, kāda izmantota, tos sagatavojot atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām un Euro ieviešanas kārtības likumam."

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

04.10.2013