Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 23., 24.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 2., 13.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 6., 14., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 27., 105.nr.; 2013, 47.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "lati" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro".

2. Aizstāt 15.panta astotajā daļā, 16.panta otrajā daļā, 21.panta astotajā daļā un 22.panta otrajā, ceturtajā un sestajā daļā vārdus "par latiem" ar vārdiem "maksājumus veicot euro".

3. Izteikt 73.5 panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Maksu par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai veido maksa par dzīvokli, kas noteikta privatizācijas sertifikātos, un maksa par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, kas noteikta euro."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī

01.01.2014