Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā

Izdarīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "20 000 latu" ar skaitli un vārdu "28 000 euro";

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "120 000 latu" ar skaitli un vārdu "170 000 euro";

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "3000 latu" ar skaitli un vārdu "4000 euro";

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "14 000 euro";

aizstāt devītajā daļā skaitli un vārdu "3000 latu" ar skaitli un vārdu "4000 euro";

aizstāt devītajā daļā skaitli un vārdu "20 000 latu" ar skaitli un vārdu "28 000 euro";

aizstāt devītajā daļā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "14 000 euro";

aizstāt devītajā daļā skaitli un vārdu "120 000 latu" ar skaitli un vārdu "170 000 euro".

2. Aizstāt 44.panta pirmās daļas 4.punktā un ceturtās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "150 euro".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"4. Grozījumi šā likuma 6.pantā, 44.panta pirmās daļas 4.punktā un ceturtās daļas 2.punktā par latu konvertāciju uz euro stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

5. Līdz 2013.gada 31.decembrim izsludinātās šā likuma 6.panta trešajā daļā minētās iepirkuma procedūras un šā likuma 6.panta septītajā un devītajā daļā minētos iepirkumus pabeidz, tai skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras vai iepirkuma izsludināšanas dienā, ievērojot šo pārejas noteikumu 6., 7. un 8.punktā minētos nosacījumus.

6. Grozījumu šā likuma 44.panta pirmās daļas 4.punktā, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī un aizstāj skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "150 euro", attiecina uz kandidātu, pretendentu un citām šā likuma 44.panta pirmās daļas 9.punktā minētajām personām, ja nodokļu parādu esamību pārbauda par dienu, kas ir pēc 2013.gada 31.decembra, neatkarīgi no paziņojumā par līgumu vai attiecīgo iepirkumu un iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos ietvertajiem noteikumiem.

7. Ja naudas summas piedāvājumā, uz kura pamata pēc 2013.gada 31.decembra tiek slēgts līgums vai vispārīgā vienošanās, norādītas latos, pasūtītājs attiecīgo līgumā vai vispārīgās vienošanās tekstā ietveramo informāciju izsaka euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem.

8. Publicējot paziņojumu pēc 2013.gada 31.decembra, pasūtītājs latos norādīto summu pārrēķina euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem un attiecīgo informāciju paziņojumā norāda euro.

9. Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, lai konvertētu tajā noteiktās summas latos uz euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otrajai daļai."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 26.septembrī

10.10.2013