Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.12.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.768

Rīgā 2013.gada 10.septembrī (prot. Nr.48 55.§)
Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
57.panta otro daļu un Dzīvnieku aizsardzības likuma 10. panta 7. punktu
(Grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 859)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem;

1.2. veterinārmedicīniskās prakses iestādes un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtību;

1.3. dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās prakses iestādēs.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 859)

2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) veic veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes uzraudzību, reģistrāciju un reģistrācijas anulēšanu.

II. Vispārīgās prasības veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem un veterinārmedicīniskās prakses iestādēm

3. Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs ir sertificēts veterinārārsts, kas strādā veterinārmedicīniskās prakses iestādē individuāli vai sadarbībā ar citiem veterinārārstiem. Izņēmuma gadījumā veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs ir sertificēts veterinārārsts, kas strādā:

3.1. novietnē, kuras īpašnieks ir saņēmis dienesta atļauju iegādāties veterinārās zāles lieltirgotavā;

3.2. izglītības un zinātnes iestādē, kurā veic izmēģinājumus ar dzīvniekiem un kura ir saņēmusi dienesta atļauju iegādāties veterinārās zāles lieltirgotavā.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

4. Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs un veterinārmedicīniskās prakses iestāde ir reģistrēta dienestā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai.

5. Veterinārmedicīniskās prakses iestāde ir:

5.1. veterinārmedicīniskās prakses kabinets, kurā praktizējošs veterinārārsts uzglabā zāles, veterināros instrumentus un materiālus, prakses dokumentāciju un, ja nepieciešams, sterilizē veterināros instrumentus un materiālus;

5.2. ambulatora veterinārmedicīniskās prakses iestāde, kurā veic dzīvnieku slimību diagnostiku un sniedz ārstniecisko palīdzību, kā arī veic ārstnieciskas, profilaktiskas un veselību veicinošas procedūras vai manipulācijas;

5.3. stacionāra veterinārmedicīniskās prakses iestāde, kurā veic dzīvnieku slimību diagnostiku un sniedz ārstniecisko palīdzību, kā arī veic ārstnieciskas, profilaktiskas un veselību veicinošas procedūras vai manipulācijas un, ja nepieciešams, nodrošina dzīvniekam nakts stacionāru, par to iepriekš vienojoties ar dzīvnieka īpašnieku vai personu, kas nogādājusi dzīvnieku stacionārajā veterinārmedicīniskās prakses iestādē.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

6. Veterinārmedicīniskās prakses iestādē ir vismaz šāds aprīkojums:

6.1. iekārta vai aprīkojums zālēm nepieciešamā temperatūras režīma nodrošināšanai;

6.2. mikroshēmas nolasītājs, ja veic dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu.

7. Veterinārmedicīniskās prakses iestādē, kurā veic laboratoriskos izmeklējumus:

7.1. telpas vai vietas, kā arī iekārtas un materiāli atbilst paredzēto izmeklējumu veikšanai;

7.2. ievēro veterinārmedicīniskās prakses iestādes vadītāja apstiprināto laboratorisko izmeklējumu metodiku un nodrošina, ka iegūtie rezultāti ir dokumentēti un izsekojami;

7.3. ķīmiskās vielas un laboratoriskos diagnostikumus marķē un uzglabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbības ar ķīmiskajām vielām;

7.4. izmeklējumos lietojamo aparatūru periodiski pārbauda, tīra, izmanto un kalibrē atbilstoši iekārtu lietošanas instrukcijām;

7.5. laboratoriskos atkritumus savāc un iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

8. Veterinārmedicīniskās prakses iestāde nodrošina, ka vismaz trīs gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas tiek uzglabāta prakses dokumentācija. Informāciju par veterināro zāļu apriti veterinārmedicīniskās prakses iestāde uzglabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu apriti.

(Grozīts ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.186)

9. Veterinārmedicīniskās prakses iestāde:

9.1. nodrošina labu veterinārmedicīnisko praksi atbilstoši Latvijas Veterinārārstu biedrības izstrādātajām vadlīnijām;

9.2. veterinārmedicīniskos atkritumus savāc un iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

9.3. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātos produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, tai skaitā dzīvnieku līķus, savāc un iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprites jomā;

9.4. nodrošina dzīvnieka, kuram veikta veterinārmedicīniska manipulācija, turēšanu atveseļošanās nolūkos atbilstoši tā fizioloģiskajām vajadzībām un veterinārmedicīniskajām indikācijām, kā arī nepieciešamības gadījumā dzīvnieka turēšanai izmanto būri, kas garumā, augstumā un platumā atbilst dzīvnieka izmēram un veterinārmedicīniskajām indikācijām.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 859)

III. Papildu prasības ambulatorām un stacionārām veterinārmedicīniskās prakses iestādēm

10. (Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 859)

11. Ambulatorā un stacionārā veterinārmedicīniskās prakses iestādē noteiktajā darba laikā strādā vismaz viens sertificēts veterinārārsts.

12. Ambulatorā un stacionārā veterinārmedicīniskās prakses iestādē ir vismaz šādas telpas:

12.1. uzgaidāmā telpa;

12.2. dzīvnieku klīniskās izmeklēšanas telpa, kurā ir:

12.2.1. izlietne, kas apgādāta ar dzeramo ūdeni;

12.2.2. roku un virsmu mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi;

12.3. sanitārais mezgls (tualetes pods un izlietne), kas pieejams personālam un apmeklētājiem.

13. Ambulatorā un stacionārā veterinārmedicīniskās prakses iestādē, kurā dzīvniekus eitanazē, nodrošina telpu vai vietu ar atbilstošu temperatūru eitanazēto un mirušo dzīvnieku uzglabāšanai – dzesētavu, saldētavu vai alternatīvu sistēmu ar līdzvērtīgu darbību, lai novērstu dzīvnieku slimību izplatīšanās risku.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

14. Ambulatorās un stacionārās veterinārmedicīniskās prakses iestādes telpas ir viegli tīrāmas, mazgājamas, dezinficējamas un ventilējamas, tās pastāvīgi uztur tīras.

15. Ambulatorā un stacionārā veterinārmedicīniskās prakses iestādē papildus šo noteikumu 6.punktā minētajam aprīkojumam ir svari ar platformu dzīvnieku novietošanai.

16. Ja ambulatorā un stacionārā veterinārmedicīniskās prakses iestādē veic ķirurģiskas operācijas, papildus šo noteikumu 12., 13. un 15.punktā minētajām prasībām iestādē ir arī šādas telpas un aprīkojums:

16.1. operāciju telpa ķirurģiskām manipulācijām, kurā ir šāds minimālais aprīkojums:

16.1.1. operāciju (ķirurģiskais) galds;

16.1.2. lampa;

16.2. pēcoperāciju telpa vai vieta dzīvnieku novērošanai.

16.1 Ja ambulatorā veterinārmedicīniskās prakses iestādē, kura ir veterinārmedicīniskās prakses vieta ne vairāk kā vienam sertificētam veterinārārstam, ķirurģiskās manipulācijas ir iespējams nodalīt laikā no citām veterinārmedicīniskajām darbībām, tad nav nepieciešama atsevišķa telpa ķirurģiskām manipulācijām. Šādā gadījumā veterinārmedicīniskās prakses iestāde izstrādā ķirurģisko manipulāciju organizācijas un telpu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

17. Ja ambulatorā un stacionārā veterinārmedicīniskās prakses iestādē dzīvnieku anestēzijai izmanto gaistošus anestēzijas līdzekļus, nodrošina dzīvnieka izelpojamā gaisa izvadi ārpus telpām vai tā uzkrāšanu speciālos absorbentos.

18. Pie ambulatorās un stacionārās veterinārmedicīniskās prakses iestādes ieejas redzamā vietā piestiprina izkārtni, uz kuras norāda iestādes nosaukumu un darba laiku, kā arī informāciju, kur iespējams saņemt veterinārmedicīnisko palīdzību ārpus iestādes darba laika.

19. Ambulatorās un stacionārās veterinārmedicīniskās prakses iestādē redzamā vietā ir izvietota informācija par praktizējošā veterinārārsta vārdu un uzvārdu.

IV. Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja un veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība

20. Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs pirms darbības uzsākšanas iesniedz dienestā iesniegumu veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja reģistrācijai (1.pielikums).

21. Dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20. punktā minētā iesnieguma saņemšanas veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēju reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā. Reģistrā norāda šādu informāciju:

21.1. veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds;

21.2. ziņas par darbavietu:

21.2.1. nosaukums (juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā, fiziskai personai – vārds un uzvārds vai individuālā komersanta nosaukums);

21.2.2. veterinārmedicīniskās prakses iestādes veids – ambulatora iestāde, stacionāra iestāde vai prakses kabinets (izņēmuma gadījumā – novietne vai izglītības un zinātnes iestāde);

21.2.3. faktiskā adrese;

21.3. numurs dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

21.1 Ja dienests šo noteikumu 21. punktā minētajā termiņā nav reģistrējis veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēju dienesta uzraudzības objektu reģistrā, uzskatāms, ka veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā ietverto noklusējuma principu.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

22. Veterinārmedicīniskās prakses iestāde pirms darbības uzsākšanas vai pārreģistrācijas iesniedz dienestā:

22.1. iesniegumu veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrēšanai, pārreģistrēšanai, izmaiņu izdarīšanai vai darbības izbeigšanai (2. pielikums);

22.2. dokumenta kopiju, kas apliecina iesniedzēja tiesības izmantot būvi vai telpu grupu paredzētajai veterinārmedicīniskās prakses darbībai (īpašumtiesības apliecinošu dokumentu vai vienošanos ar telpu īpašnieku par telpu izmantošanu), – tikai šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētā veterinārmedicīniskās prakses iestāde.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

22.1 Ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde nav iesniegusi visus šo noteikumu 22. punktā minētos dokumentus vai tie ir nepilnīgi, tā piecu darbdienu laikā pēc dienesta rakstiska vai elektroniska pieprasījuma saņemšanas iesniedz nepieciešamos dokumentus.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

22.2 Ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde attiecīgos dokumentus neiesniedz šo noteikumu 22.1 punktā minētajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iestādi dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

23. Dienests veic iesniegumā minētās veterinārmedicīniskās prakses iestādes pirmsreģistrācijas vai pārreģistrācijas pārbaudi:

23.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto veterinārmedicīniskās prakses iestādi pārbauda 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22. un 22.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas;

23.2. šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajā veterinārmedicīniskās prakses iestādē veic pirmsreģistrācijas vai pārreģistrācijas pārbaudi, ja būves vai telpu grupas lietošanas veids, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, atbilst veicamajai darbībai. Dienests pirmsreģistrācijas vai pārreģistrācijas pārbaudi veic 13 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22. un 22.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 570; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 859)

23.1 Ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētās veterinārmedicīniskās prakses iestādes būves vai telpu grupas lietošanas veids, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, neatbilst veicamajai darbībai, dienests pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 859 redakcijā)

23.2 (Svītrots ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 570)

23.3 (Svītrots ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 570)

24. Ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde darbībā plāno izmantot arī narkotiskās un psihotropās zāles, dienests, veicot pirmsreģistrācijas pārbaudi, vienlaikus pārbauda arī telpu un aprīkojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm.

25. Pēc šo noteikumu 23. un 24.punktā minētās pārbaudes dienests triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrāciju vai atteikumu reģistrācijai dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un nosūta to veterinārmedicīniskās prakses iestādei. Veterinārmedicīniskās prakses iestādi reģistrē dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā triju darbdienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas.

26. Ja konstatētas neatbilstības pirmsreģistrācijas pārbaudē, dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt veterinārmedicīniskās prakses iestādi dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un par konstatētajām neatbilstībām paziņo veterinārmedicīniskās prakses iestādei.

27. Pēc neatbilstību novēršanas veterinārmedicīniskās prakses iestāde iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu, norādot nepieciešamību veikt atkārtotu pārbaudi.

28. Dienests veic iesniegumā minētās veterinārmedicīniskās prakses iestādes atkārtotu pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

29. Pēc šo noteikumu 28.punktā minētās atkārtotās pārbaudes dienests triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrāciju vai atteikumu reģistrācijai dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā un nosūta to veterinārmedicīniskās prakses iestādei. Veterinārmedicīniskās prakses iestādi reģistrē dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā triju darbdienu laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas.

30. Veterinārmedicīniskās prakses iestāde apmaksā dienesta izsniegto rēķinu par veikto veterinārmedicīniskās prakses iestādes pirmsreģistrācijas vai atkārtoto pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu.

31. Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs iesniedz dienestā iesniegumu veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanai, izmaiņu izdarīšanai vai darbības izbeigšanai (1. pielikums) triju darbdienu laikā:

31.1. pēc izmaiņām kontaktinformācijā – ar atzīmi par izmaiņu izdarīšanu reģistrācijas dokumentācijā;

31.2. pēc darba attiecību izbeigšanas ar darba devēju – ar atzīmi par darbības izbeigšanu un norādi par darba devēju, ar kuru tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības;

31.3. pirms citu darba attiecību uzsākšanas – ar atzīmi par veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

32. Veterinārmedicīniskās prakses iestāde iesniedz dienestā iesniegumu veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrēšanai, pārreģistrēšanai, izmaiņu izdarīšanai vai darbības izbeigšanai (2. pielikums):

32.1. triju darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas, ja mainās veterinārmedicīniskās prakses iestādes īpašnieki, darba laiks, juridiskā adrese, atbildīgais veterinārārsts, personāls, kontaktinformācija vai darbības virziens;

32.2. pirms darbības uzsākšanas pārplānotās vai jaunās telpās (ja mainās telpu plānojums vai faktiskā adrese).

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 859 redakcijā)

33. Ja veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs un veterinārmedicīniskās prakses iestāde vēlas darbību izbeigt, tā ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms darbības izbeigšanas iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu (1. pielikums vai 2. pielikums), norādot datumu, ar kuru darbība tiks izbeigta.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 859)

33.1 Veterinārmedicīniskās prakses iestāde informē dienestu par katru līgumu, kas noslēgts ar veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēju, ar kuru nav nodibinātas darba attiecības, iesniedzot dienestā iesniegumu veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrēšanai, pārreģistrēšanai vai darbības izbeigšanai (2. pielikums).

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

34. Ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde izbeidz savu darbību, tai ir pienākums:

34.1. paziņot šo informāciju visiem dzīvnieku īpašniekiem, ar kuriem noslēgts līgums par veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu;

34.2. veikt inventarizāciju, uzskaitot zāles un dokumentāciju;

34.3. paziņot šo informāciju Latvijas Veterinārārstu biedrībai un dienestam, sniedzot informāciju par to, kur nākamos trīs gadus tiks uzglabāta veterinārmedicīniskās prakses dokumentācija, kā arī norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju;

34.4. pēc šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētā termiņa beigām nodrošināt veterinārmedicīniskās prakses dokumentu iznīcināšanu.

(Grozīts ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.186)

35. Ja saņemta šo noteikumu 31. punktā un 32.1. apakšpunktā minētā informācija, dienests triju darbdienu laikā veic izmaiņas dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā. Ja saņemta šo noteikumu 32.2. apakšpunktā minētā informācija, dienests rīkojas atbilstoši kārtībai, kas noteikta šo noteikumu 22., 22.1, 22.2, 23., 23.1, 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30. punktā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 859 redakcijā)

36. Dienests triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas anulē veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrāciju dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā, ja:

36.1. saņemts šo noteikumu 33. punktā minētais iesniegums;

36.2. konstatēts, ka veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs vai veterinārmedicīniskās prakses iestāde izbeigusi darbību;

36.3. saņemta informācija, ka veterinārmedicīniskās prakses iestāde ir izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra, Uzņēmumu reģistra vai komercreģistra;

36.4. konstatēts, ka šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētās veterinārmedicīniskās prakses iestādes būves vai telpu grupas lietošanas veids, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, neatbilst veicamajai darbībai.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 859 redakcijā)

37. Dienests piecu darbdienu laikā pēc veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācijas, adreses maiņas, pārvietošanas uz citām telpām vai darbības izbeigšanas nosūta attiecīgajai pašvaldībai šādu informāciju:

37.1. veterinārmedicīniskās prakses iestādes nosaukums;

37.2. faktiskās adreses kods atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adrešu klasifikatoram;

37.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā vai personas kods;

37.4. darbības veids atbilstoši šo noteikumu 5. punktam;

37.5. darbības uzsākšanas vai izbeigšanas datums;

37.6. informācija par veterinārmedicīniskās prakses iestādes būves vai telpu grupas kadastra apzīmējumu un platību saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

38. Ja veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs vai veterinārmedicīniskās prakses iestāde vēlas atjaunot savu darbību, dienestā iesniedz šo noteikumu 20.punktā vai 22.1.apakšpunktā minēto iesniegumu. Dienests reģistrāciju atjauno saskaņā ar šajā nodaļā minētajām prasībām.

38.1 Valsts zemes dienests tiešsaistes datu pārraides režīmā sniedz dienestam šajos noteikumos minēto funkciju veikšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datus, kas strukturēti informācijas blokos.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

39. Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēji un veterinārmedicīniskās prakses iestādes, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā, līdz 2014.gada 31.decembrim veic pārreģistrāciju atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

39.1 Dienests pieņem lēmumu par veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācijas anulēšanu dienesta uzraudzības objektu reģistrā, ja veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs vai veterinārmedicīniskās prakses iestāde šo noteikumu 39. punktā minētajā termiņā nav veikusi pārreģistrāciju.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

39.2 Veterinārmedicīniskās prakses iestāde, kas darbojas būvē vai telpu grupā, kurai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēts būves vai telpu grupas lietošanas veids vai tas norādīts neatbilstoši veiktajai darbībai, līdz 2022. gada 31. decembrim aktualizē datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 859 redakcijā)

39.3 Dienests līdz 2021. gada 1. oktobrim pārbauda dienesta uzraudzības objektu reģistrā esošo veterinārmedicīnisko prakses iestāžu atbilstību šo noteikumu 23. punktā minētajai prasībai un uzraudzības objektu reģistrā par katru veterinārmedicīniskās prakses iestādi norāda, vai:

39.3 1. būve ir vai nav nodota ekspluatācijā;

39.3 2. būves vai telpu grupas lietošanas veids ir atbilstošs vai neatbilstošs.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr. 186 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr. 379; MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 570)

39.4 Dienests pieņem lēmumu par veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrācijas anulēšanu dienesta uzraudzības objektu reģistrā, ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde šo noteikumu 39.2 punktā minētajā termiņā nav aktualizējusi datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

39.5 Veterinārmedicīniskās prakses punktu reģistrāciju anulē līdz 2015. gada 1. maijam.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

40. Veterinārmedicīniskās prakses iestādes, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sākušas darbu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, līdz 2014.gada 31.decembrim ir rekonstruējamas un iekārtojamas atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

41. Līdz attiecīgu izmaiņu izstrādei Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas programmatūrā dienests neveic ekspluatācijā pieņemšanas akta reģistrācijas pārbaudi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 570 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – veselības ministre Ingrīda Circene
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.768

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

Iesniegums veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja reģistrēšanai, izmaiņu veikšanai vai darbības izbeigšanai

Pārtikas un veterinārajam dienestam

1. Informācija par iesniedzēju

Vārds, uzvārds 
Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta Nr. 
Tālruņa numurs 
Faksa numurs1 
E-pasta adrese1 
Tīmekļa vietnes adrese1 

2. Informācija par veterinārmedicīnisko pakalpojumu

Lūdzu (vajadzīgo atzīmēt ar X):

 reģistrēt kā veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēju

2.1. Darbavietas nosaukums 
 

(juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā; fiziskās personas vārds un uzvārds vai individuālā komersanta nosaukums)

2.2. Darbavietas faktiskā adrese

Pilsēta, pagasts 
Novads, pasta indekss 
Tālruņa, mobilā tālruņa numurs1, e-pasta adrese1 

2.3. Veterinārmedicīniskās prakses iestādes veids:

 veterinārmedicīniskās prakses kabinets

 ambulatora veterinārmedicīniskās prakses iestāde

 stacionāra veterinārmedicīniskās prakses iestāde

 izdarīt izmaiņas reģistrācijas informācijā:

 mainīt kontaktinformāciju

 citi iemesli 
 

(norādīt, kādi)

 reģistrēt darbības izbeigšanu pie darba devēja 
 

(norādīt darba devēju un darbības izbeigšanas datumu)

 reģistrēt darbības izbeigšanu 
 

(norādīt datumu)

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

     

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

 

(paraksts2)

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja attiecināms.

2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.768

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.186 redakcijā)

Iesniegums veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrēšanai, pārreģistrēšanai, izmaiņu izdarīšanai vai darbības izbeigšanai

Pārtikas un veterinārajam dienestam

1. Informācija par iesniedzēju

(veterinārmedicīniskās prakses iestādes īpašnieks (juridiskais nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā vai personas kods))

(veterinārmedicīniskās prakses iestādes nosaukums)

Juridiskā adrese 
Faktiskā adrese 

2. Informācija par veterinārmedicīniskās prakses iestādi – būves vai telpu grupas kadastra apzīmējumu un platību

(informāciju norāda, ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde atrodas sabiedrībai pieejamā nedzīvojamā būvē(-s) vai telpu grupā(-s))

 būves(-ju) kadastra apzīmējums(-i)  
 būves(-ju) kopējā platība m2
 

(norāda, ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde atrodas visā būvē)

 
 telpu grupas(-u) kadastra apzīmējums(-i) 
 telpu grupas(-u) kopējā platība m2
 

(norāda, ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde atrodas vienā vai vairākās būves telpu grupās)

 
 telpu grupas(-u) kadastra apzīmējums(-i) 
 prakses vietas platība katrā telpu grupā m2
 

(norāda konkrētās telpas, ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde atrodas telpu grupas daļā vai vairāku telpu grupu daļā)

 

3. Kontaktinformācija

Tālruņa numurs 
Faksa numurs1 
E-pasta adrese1 
Tīmekļa vietnes adrese1 

4. Informācija par nepieciešamajām darbībām

Lūdzu (vajadzīgo atzīmēt ar X):

 reģistrēt veterinārmedicīniskās prakses iestādi:

 veterinārmedicīniskās prakses kabinetu

 ambulatoru veterinārmedicīniskās prakses iestādi

 stacionāru veterinārmedicīniskās prakses iestādi

 pārreģistrēt veterinārmedicīnisko prakses iestādi saistībā ar:

 īpašnieku maiņu

 telpu plānojuma maiņu

 pārvietošanu uz jaunām telpām

 citiem iemesliem 
 

(norādīt, kādiem)

 izdarīt izmaiņas reģistrācijas informācijā:

 nosaukuma maiņa

 personāla maiņa

 darbalaika maiņa

 atbildīgā veterinārārsta maiņa

 izmaiņas kontaktinformācijā

 darbības virziena maiņa

 citi iemesli 
 

(norādīt, kādi)

 reģistrēt darbības izbeigšanu 
 

(norādīt datumu)

5. Darbības virziens

 mazie dzīvnieki

 lauksaimniecības dzīvnieki

 jaukta prakse

 cits 
 

(norādīt, kāds)

6. Informācija par atbildīgo(-ajiem) sertificēto(-tajiem) veterinārārstu(-iem)

Nr. 
p. k.

Vārds, uzvārds

Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta Nr.

Atbildības joma2

    
    
    

7. Informācija par veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēju, ar kuru noslēgts līgums un nav nodibinātas darba attiecības

Nr. 
p. k.

Vārds, uzvārds

Veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta Nr.

   
   
   

8. Informācija par ambulatorās un stacionārās veterinārmedicīniskās prakses iestādes darbalaiku (norāda darba sākuma un beigu laiku)

Pirmdiena . .
Otrdiena . .
Trešdiena . .
Ceturtdiena . .
Piektdiena . .
Sestdiena . .
Svētdiena . .

 strādā pēc izsaukuma (atzīmēt ar X, ja nepieciešams)

9. Iesniegumam pievienotie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt ar X):

 veterinārmedicīniskās prakses iestādes pastāvīgi sniedzamo pakalpojumu saraksts uz ____ lp.

 dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja tiesības izmantot telpas paredzētajai veterinārmedicīniskās prakses darbībai (īpašumtiesības apliecinošs dokuments vai vienošanās ar telpu īpašnieku par telpu izmantošanu) (apliecināta kopija) uz _____ lp.

Apliecinu, ka iesniegtā informācija ir patiesa.

     

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

 

(paraksts3)

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja attiecināms.

2 Norāda vienu no šādiem ierakstiem: "Atbildīgais par veterinārajām zālēm" vai "Atbildīgā par veterinārajām zālēm vietnieks".

3 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

24.12.2021