Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/9

Rīgā 2013.gada 28.augustā (prot. Nr.32, 4.p.)
Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28.panta piekto daļu, 30.panta trešo daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Obligātā iepirkuma komponenšu izmaksu attiecināšanas aprēķina metodika (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā publiskais tirgotājs aprēķina un regulators apstiprina komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū (turpmāk – obligātā iepirkuma komponentes).

2. Ikstundas vidējo cenu [Ls/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no visiem ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, aprēķina šādi:

kur

i – indekss, kas apzīmē stundu, kurai elektroenerģijas tirgus operators NordPoolSpot AS elektroenerģijas biržā Latvijas tirdzniecības apgabalam nosaka elektroenerģijas biržas ikstundas cenu (turpmāk – NordPoolSpot AS spot cena);

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [Ls];

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [kWh].

3. Ikstundas vidējo cenu [Ls/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, aprēķina šādi:

kur

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [Ls];

– ikstundas obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [kWh].

4. Ikstundas izmaksu daļu [Ls] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai koģenerācijā saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, aprēķina šādi:

kur

– NordPoolSpot AS spot cena [Ls/kWh].

5. Ikstundas izmaksu daļu [Ls] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai no atjaunojamiem energoresursiem saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu elektroenerģijas tirgū, aprēķina šādi:

6. Izmaksu korekciju Ikor, kas saistīta ar atšķirībām starp kopējo Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņu, kas tika izmantots spēkā esošo obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanā, un faktisko kopējo Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņu periodā, par kuru noteiktas spēkā esošās obligātā iepirkuma komponentes (turpmāk – iepriekšējais periods), aprēķina šādi:

Ikor = (Efakt – Eliet-1) * (Tkoģ-1+ Tat-1) ,

kur

Efakt – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš iepriekšējam periodam [kWh];

Eliet-1 – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš periodam, kas tika izmantots spēkā esošo obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanā [kWh];

Tkoģ-1 – spēkā esošā apstiprinātā obligātā iepirkuma komponente obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā;

Tat-1 – spēkā esošā apstiprinātā obligātā iepirkuma komponente obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

7. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, obligātā iepirkuma komponenti Tkoģ+ [Ls/kWh] aprēķina šādi:

kur

N – stundu skaits gadā;

Iadm – publiskā tirgotāja izmaksas, kuras nepieciešamas, lai administrētu elektroenerģijas iepirkšanu no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus (turpmāk – administratīvās izmaksas);

Ibal – publiskā tirgotāja balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras rodas veicot balansēšanu ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus (turpmāk – balansēšanas izmaksas);

Eliet – kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš [kWh];

8. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, obligātā iepirkuma komponenti Tat+ [Ls/kWh] aprēķina šādi:

9. Obligātā iepirkuma komponenšu un elektroenerģijas tirdzniecības vidējā tarifa saistītajiem lietotājiem aprēķinu pamatojumam publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram:

9.1. katru gadu līdz 20.janvārim:

9.1.1. iepriekšējā gadā iepirktās elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, par katru ražotāju, kurš pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, atsevišķi nodalot ražotājus, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājus, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

9.1.2. iepriekšējā gadā kopējo iepirktās elektroenerģijas daudzumu, kopējās obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, atsevišķi ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

9.1.3. iepriekšējā gada balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras radušās, nodrošinot ražotāju, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotāju, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, balansēšanu;

9.1.4. kopējo Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņu iepriekšējam periodam, norādot pamatojumu kopējā Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņa prognozei no kārtējā gada 1.janvāra līdz 31.martam;

9.1.5. administratīvo izmaksu prognožu aprēķinu un to pamatojumu periodam no kārtējā gada 1.aprīļa līdz nākošā gada 31.martam, kā arī atskaiti par iepriekšējā perioda administratīvajām izmaksām un to pamatojumu;

9.2. katru gadu līdz 31.janvārim par periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un līdz 31.jūlijam par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam savus iepriekšējā pusgada ieņēmumus no elektroenerģijas tirdzniecības par diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem un attiecīgā perioda elektroenerģijas tirdzniecības daudzumu saviem saistītajiem lietotājiem.

10. Informācijai par obligātā iepirkuma ikmēneša datiem publiskais tirgotājs katru mēnesi līdz 20.datumam iesniedz regulatoram:

10.1. iepriekšējā mēnesī iepirktās elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, par katru ražotāju, kurš pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, atsevišķi nodalot ražotājus, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājus, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

10.2. kopējo iepriekšējā mēnesī iepirktās elektroenerģijas daudzumu, kopējās obligātā iepirkuma izmaksas, vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu un papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū, atsevišķi ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

10.3. obligātā iepirkuma komponenšu orientējošu aprēķinu par iepriekšējo mēnesi atbilstoši metodikas 7. un 8.punktam, kurā netiek ņemtas vērā administrēšanas izmaksas, balansēšanas izmaksas un izmaksu korekcija.

11. Publiskais tirgotājs aprēķina obligātā iepirkuma komponentes latos par kilovatstundu atbilstoši metodikas 7. un 8.punktam, ievērojot metodikas 9.1.punktā noteikto izmaksu pamatojumu, ar precizitāti līdz piektajai zīmei aiz komata. Publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram aprēķinātās obligātā iepirkuma komponentes vienlaicīgi ar to veidojošo izmaksu pamatojumu.

12. Publiskais tirgotājs līdz 31.janvārim par iepriekšējo periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un līdz 31.jūlijam par iepriekšējo periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam aprēķina un iesniedz regulatoram diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējo svērto vērtību (latos par kilovatstundu ar precizitāti līdz ceturtajai zīmei aiz komata), ko aprēķina, dalot attiecīgā perioda ieņēmumus no elektroenerģijas tirdzniecības par diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem ar attiecīgā perioda elektroenerģijas tirdzniecības daudzumu saistītajiem lietotājiem, ievērojot metodikas 9.2.punktā noteikto izmaksu pamatojumu.

13. Regulators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu un ņemot vērā Ministru kabineta izdotos noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un Ministru kabineta noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, apstiprina un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskā tirgotāja aprēķinātās un iesniegtās obligātā iepirkuma komponentes ne vēlāk kā līdz katra gada februāra mēneša beigām, un tās stājas spēkā no 1.aprīļa.

14. Regulators apstiprina un publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem, kas aprēķināts un iesniegts regulatoram atbilstoši metodikas 12.punktam, ne vēlāk kā līdz katra gada februāra un augusta mēneša beigām, un tas stājas spēkā no 1.aprīļa un 1.oktobra. Apstiprinātais elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem piemērojams kā elektroenerģijas realizācijas vidējais tarifs attiecībā uz Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem atbilstošajiem elektroenerģijas ražotājiem.

Noslēguma jautājumi

15. Elektroenerģijas tirgus cenu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam nosaka kā AS "Latvenergo" Latvijas lietotāju apgādei iepirkto vidējo svērto importa elektroenerģijas cenu. Publiskais tirgotājs, iesniedzot obligātā iepirkuma komponenšu pamatojumu atbilstoši metodikas 9.1.1. un 9.1.2.punktam un aprēķinot obligātā iepirkuma komponentes atbilstoši metodikas 7. un 8.punktam, aizvieto NordPoolSpot AS spot cenu ar AS "Latvenergo" Latvijas lietotāju apgādei iepirkto vidējo svērto importa elektroenerģijas cenu.

16. No 2013.gada 1.jūlija elektroenerģijas tirgus cena ir Nord Pool Spot AS spot cena.

17. Par periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam publiskais tirgotājs papildus metodikas 9.1.punktā noteiktajai informācijai iesniedz AS "Latvenergo" importētās elektroenerģijas daudzumu un vidējo elektroenerģijas iepirkšanas cenu par katru komersantu, norādot valsti, no kuras ir importēta elektroenerģija Latvijas lietotāju apgādei.

18. Aprēķinātajām obligātā iepirkuma komponentēm atbilstoši metodikas 7. un 8.punktam, kuras stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī, piemērotā izmaksu korekcija atbilstoši metodikas 6.punktam Ikor=0.

19. Euro ieviešanas dienā visā metodikas tekstā un pielikumos apzīmējums "Ls" un vārds "lati" attiecīgajā locījumā tiek aizstāts ar apzīmējumu "EUR" un vārdu "euro".

20. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr.1/2 "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 133.nr.; 2010, 49.nr.).

21. Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
28.08.2013. lēmumam Nr.1/9

Pārskats par ražotājiem

,

(norādīt atskaites gadu vai mēnesi)

kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros


Nr.
p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

Papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

kWh

Ls

Ls/ kWh

Ls

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējie PT papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

*PT – publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
28.08.2013. lēmumam Nr.1/9

Pārskats par ražotājiem

 ,

(norādīt atskaites gadu vai mēnesi)

kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros


Nr.
p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

Papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

kWh

Ls

Ls/kWh

Ls

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējie PT papildu izdevumi, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū

*PT – publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
05.09.2013