Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.645

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 80.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100.nr.; 2009, 157.nr.; 2010, 25., 164.nr.; 2011, 64.nr.; 2012, 51., 101.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ja konstatē slimības uzliesmojumu, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors par to informē Zemkopības ministriju. Ja slimības uzliesmojums ir tuvu valsts robežai un karantīnas vai inficētā zona aptver divu vai vairāku valstu teritoriju, dienests sadarbojas ar kaimiņvalsts infekcijas slimību uzraudzības kompetento iestādi un vienojas par veicamajiem pasākumiem."

2. Papildināt I nodaļu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Putnu gripas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus:

4.1 1. pārstrādā vai likvidē, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (turpmāk - Regula Nr. 1069/2009), nosacījumus un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (turpmāk - Regula Nr. 142/2011), noteiktās metodes un veidus, lai novērstu slimības ierosinātāja izplatīšanās iespēju;

4.1 2. sadedzina atbilstoši Regulas Nr. 142/2011 VI pielikuma III nodaļas 1.iedaļas prasībām ar Valsts vides dienestu saskaņotā vietā, ievērojot vides aizsardzības nosacījumus;

4.1 3. aprok dienesta reģistrētā kapsētā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām.

4.2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti savvaļas putnu izcelsmes blakusprodukti ir pirmās kategorijas materiāls un mājputnu izcelsmes blakusprodukti ir otrās kategorijas materiāls."

3. Svītrot 5.punktā vārdus "saskaņā ar Eiropas Komisijas pamatnostādnēm".

4. Aizstāt 23.punktā vārdu "atkritumproduktu" ar vārdu "blakusproduktu".

5. Svītrot 26.6.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "(darbības, lai savāktu, transportētu, uzglabātu, apstrādātu, izmantotu vai likvidētu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1774/2002), noteikto kārtību vai saskaņā ar komitoloģijas procedūru pieņemtos noteikumus)".

6. Izteikt 32.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.6. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pārstrādā vai likvidē saskaņā ar šo noteikumu 4.1 un 4.2 punktu;".

7. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Dienests pēc slimības uzliesmojuma apstiprināšanas īsteno šādus pasākumus:

41.1. ap slimības uzliesmojuma vietu nosaka karantīnas zonas, kurās ir aizsardzības zona ar rādiusu, ne mazāku par trim kilometriem, un uzraudzības zona ar rādiusu, ne mazāku par 10 kilometriem (ieskaitot aizsardzības zonu);

41.2. uz ceļiem pie ieejas zonā nodrošina aizsardzības zonas un uzraudzības zonas iezīmēšanu, izvietojot brīdinošas zīmes."

8. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Aizliegts bez dienesta amatpersonas rakstiskas atļaujas no novietnes izvest un izplatīt izmantotos pakaišus, kūtsmēslus un vircu. Ja ir saņemta amatpersonas rakstiska atļauja un tiek ievēroti bioloģiskās drošības pasākumi (pasākumu kopums, kas līdz minimumam samazina slimības turpmākas izplatīšanās risku no inficētā materiāla, ar kuru veic noteiktas darbības konkrētā laikposmā), minētos materiālus atļauts no novietnes nosūtīt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes komersantam apstrādei vai pagaidu uzglabāšanai līdz turpmākai apstrādei, lai iznīcinātu slimības ierosinātāju."

9. Aizstāt 53.4.apakšpunktā vārdu "atkritumproduktus" ar vārdu "blakusproduktus".

10. Aizstāt 59.punktā vārdu "atkritumproduktu" ar vārdu "blakusproduktu".

11. Izteikt 63.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.8. aizliegts bez dienesta amatpersonas rakstiskas atļaujas izvest un izplatīt izmantotos pakaišus, mēslus un vircu. Ja saņemta dienesta amatpersonas rakstiska atļauja un tiek veikti bioloģiskās drošības pasākumi, minētos materiālus drīkst vest dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes komersantam apstrādei vai pagaidu uzglabāšanai līdz turpmākai apstrādei, lai iznīcinātu slimības ierosinātāju;".

12. Izteikt 102.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.9. aizliegts bez dienesta amatpersonas rakstiskas atļaujas aizvākt un izplatīt izmantotos pakaišus, mēslus un vircu. Ja saņemta dienesta amatpersonas rakstiska atļauja un tiek ievēroti bioloģiskās drošības pasākumi, lai iznīcinātu slimības ierosinātāju, minētos materiālus drīkst vest dienesta amatpersonas norādītajam dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes komersantam apstrādei vai uzglabāšanai pirms apstrādes;".

13. Izteikt 127.punktu šādā redakcijā:

"127. Potenciāli inficētus mēslus, pakaišus un vircu transportē slēgtos hermētiskos transportlīdzekļos vai konteineros saskaņā ar šo noteikumu 63.8.apakšpunktu."

14. Izteikt 164.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"164.7. pārvadāt vai izplatīt neapstrādātus kūtsmēslus no mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu novietnēm kontroles zonā, izņemot gadījumus, ja pārvadāšanu veic uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu apstrādei vai pagaidu uzglabāšanai līdz turpmākai apstrādei;".

15. Izteikt 173., 174. un 175.punktu šādā redakcijā:

"173. Ar dienesta amatpersonas rakstisku atļauju no kontroles zonas atļauts izvest putnu izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, ja tie atbilst nosacījumiem, kas minēti Regulas Nr. 142/2011:

173.1.  IV pielikumā;

173.2.  X pielikuma II nodaļas 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. un 9.iedaļā;

173.3.  V pielikumā, XI pielikuma I nodaļas 2.iedaļā, XIII pielikuma II nodaļā un XIII pielikuma VI nodaļā.

174. Ar dienesta amatpersonas rakstisku atļauju no kontroles zonas atļauts izvest putnu izcelsmes blakusproduktus, ja tie:

174.1. tiek vesti iznīcināšanai, turpmākai apstrādei vai izmantošanai uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes vai likvidēšanas iekārtām;

174.2. tiek vesti lietotājiem vai uz savākšanas centriem, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti izmantotu dzīvnieku barošanai pēc noteiktas apstrādes.

175. Neapstrādātas putnu spalvas vai spalvu daļas, kas iegūtas no mājputniem vai novietnēs audzētiem savvaļas medījamiem putniem, atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti drīkst nosūtīt no kontroles zonas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti."

16. Izteikt 177.punktu šādā redakcijā:

"177. Dienesta amatpersona kontrolē šo noteikumu 175. un 176.punktā minēto produktu kravu tirdzniecības dokumentus. Tirdzniecības dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti. Ja ved šo noteikumu 176.punktā minētos produktus, tirdzniecības dokumentā norāda informāciju par produktu apstrādi ar tvaika plūsmu vai citas metodes izmantošanu, kas nodrošina slimības ierosinātāja iznīcināšanu."

17. Papildināt noteikumus ar 177.1 punktu šādā redakcijā:

"177.1 Tirdzniecības dokuments nav nepieciešams kravām, kurās ved apstrādātas dekoratīvas spalvas, apstrādātas spalvas, ko ceļotāji ved līdzi personiskām vajadzībām, vai privātpersonu sūtījumiem, kuri satur apstrādātas spalvas, ja tās neizmanto rūpnieciskām vajadzībām."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

31.08.2013