Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.588

Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 165.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 142.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Aktivitātes mērķis ir Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (tai skaitā modernizējot elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošo sastāvu - iegādājoties jaunus vilcienus vai renovējot esošos) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu un tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports."

2. Aizstāt 4.punktā skaitli "100 079 289" ar skaitli "21 499 923".

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Projektiem, kas paredz vilcienu ritošā sastāva renovēšanu, minimālais nacionālā līdzfinansējuma apjoms ir 15 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 1 612 500 latu apmērā, bet Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektiem, kas paredz valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstīšanu, Kohēzijas fonda finansējums ir 100 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām."

4. Aizstāt 6.punktā skaitli "100 079 289" ar skaitli "21 499 923".

5. Papildināt I nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta līguma laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai un papildu darbību finansēšanai īstenojamā projekta ietvaros."

6. Izteikt 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta ietvaros atbalstāmā darbība ir dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva modernizācija un renovācija.

11. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

11.1. izmaksas, kas saistītas ar esošo dīzeļvilcienu un elektrovilcienu ritošā sastāva modernizāciju un renovāciju, tai skaitā:

11.1.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas:

11.1.1.1. inženierizpētes izmaksas;

11.1.1.2. tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas;

11.1.1.3. ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas;

11.1.2. dīzeļvilcienu un elektrovilcienu ritošā sastāva renovācijas darbu izmaksas;

11.1.3. ar pasažieru apkalpošanu un piekļuvi saistītā dīzeļvilcienu un elektrovilcienu aprīkojuma iegādes izmaksas;

11.1.4. dīzeļvilcienu un elektrovilcienu ritošā sastāva sertifikācijas izmaksas;

11.2. izmaksas, kas saistītas ar valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstīšanu, tai skaitā:

11.2.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas:

11.2.1.1. inženierizpētes izmaksas;

11.2.1.2. tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas;

11.2.1.3. ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas;

11.2.2. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras būvniecības izmaksas:

11.2.2.1. projektēšanas izmaksas;

11.2.2.2. būvprojekta ekspertīžu izmaksas;

11.2.2.3. būvdarbu, nepieciešamo būvmateriālu, drošības un informācijas tehnoloģiju iegādes izmaksas, tai skaitā ar dzelzceļa infrastruktūru saistīto biļešu tirdzniecības sistēmas iekārtu iegādes izmaksas;

11.2.2.4. būvniecības uzraudzības izmaksas;

11.2.2.5. autoruzraudzības izmaksas;

11.2.3. izdevumi projekta īstenošanai nepieciešamās zemes iegādei, ja tie nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.3. ar projekta darbībām tieši saistītas obligātās publicitātes izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasībām;

11.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

11.5. izdevumi neparedzētiem gadījumiem, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām."

7. Papildināt noteikumus ar 11.1, 11. 2, 11.3 un 11.4 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.2.2. un 11.2.3.apakšpunktā.

11.2 Šo noteikumu 11.1.1.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

11.3 Šo noteikumu 11.2.1., 11.2.2.4. un 11.2.2.5.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

11.4 Šo noteikumu 11.2.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar pasažieru apkalpošanai paredzēto ēku rekonstrukciju un renovāciju, nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām."

8. Papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst kārtībai, kādā īsteno projektu, un radušās ne agrāk kā 2006.gada 24.oktobrī.

14.2 Projektu īsteno līdz 2015.gada 31.decembrim."

9. Izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Atbildīgā iestāde uzaicina šo noteikumu 8.punktā minēto projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

16. Ja ar šo noteikumu 15.punktā minēto projekta iesniegumu nav apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgā iestāde var rīkot turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu."

10. Svītrot 18.punktu.

11. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums)."

12. Aizstāt 22.punktā elektroniskā pasta adresi "inv_dep@sam.gov.lv" ar elektroniskā pasta adresi "investicijas@sam.gov.lv".

13. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddokumentus:

23.1. kredītiestādes garantijas vēstules kopiju vai projekta iesniedzēja apliecinājumu, ka līdzfinansējumam var tikt piesaistīti kredītresursi vai resursi ir pietiekami;

23.2. projekta vadības personāla dzīvesgaitas aprakstus (CV), kas apliecina, ka personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas;

23.3. tehniski ekonomisko pamatojumu, kurā ietverti projekta izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķini un jutīguma un risku analīzes aprēķini, kā arī aprēķinus pamatojošus dokumentus;

23.4. Uzņēmumu reģistra izsniegtas projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopiju;

23.5. dokumentus, kas apliecina, ka infrastruktūra, kurā tiek veiktas investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā;

23.6. finanšu pārskatus par pēdējiem trim pārskata periodiem, no kuriem pēdējais finanšu pārskats nav vecāks par trim mēnešiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

23.7. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

23.8. citu informāciju, kas, pēc projekta iesniedzēja uzskatiem, ir būtiska lēmuma pieņemšanai (piemēram, aprēķini, kartes, shēmas)."

14. Papildināt noteikumus ar 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atbildīgā iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana."

15. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

16. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 

 

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.augusta
noteikumiem Nr.588

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta
noteikumiem Nr.971

A daļa

 

 

 
 

 
 

 

Kohēzijas fonda
projekta iesnieguma veidlapa

 

 
  Projekta nosaukums:    
       
  Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:

3. Infrastruktūra un pakalpojumi.

 
  Prioritātes numurs un nosaukums:

3.3. Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana.

 
  Pasākuma numurs un nosaukums:

3.3.2. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība

 
  Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.3.2.1. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

 
  Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

N/A

 
  Projekta iesniedzējs:    
   

Aizpilda atbildīgā iestāde:

 
  Projekta identifikācijas Nr.:    
  Projekta iesniegšanas datums:    
   

Projektu atlases veids:

ierobežota    atklāta

   
       

 

1. Sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

Projekta iesniedzējs:

1.1. Nosaukums:
 
 
1.2. Reģistrācijas numurs:
 
 
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
 
 
1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss

1.5. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona:      

Vārds, uzvārds
 

Ieņemamais amats
 

Kontaktpersona:      

Vārds, uzvārds
 

Ieņemamais amats
 

1.6. Projekta iesniedzēja tips:

   

Kods

Nosaukums

X

 

I-8

Valsts akciju sabiedrība

1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

     

kods

 

nosaukums

 

2. Sadaļa - Projekta apraksts

2.1. Projekta mērķis un kopsavilkums par Kohēzijas fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu):

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta (lūdzam aizpildīt tabulu):

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):  

Pašvaldība:

 
Plānošanas reģions (atzīmēt): Zemgales plānošanas reģions  
Vidzemes plānošanas reģions  
Rīgas plānošanas reģions  
Kurzemes plānošanas reģions  
Latgales plānošanas reģions  

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

     

kods

 

nosaukums

2.4. Projekta nepieciešamības pamatojums, konstatētās problēmas apraksts un problēmas risinājumi:

2.4.1. Vai projekta ietvaros ir paredzēta Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā paredzēts īstenot dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva modernizāciju:

 

2.4.2. Vai projekta ietvaros ir plānota pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu un infrastruktūru? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā tiks nodrošināta pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu un infrastruktūru:

 

2.4.3. Vai projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviestas jaunas tehnoloģijas un attīstīts ritošais sastāvs vai infrastruktūra, tādejādi atslogojot Pierīgas autoceļus, Rīgas ielu tīklu un tiltus, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports. (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā projekts nodrošinās Pierīgas autoceļu un Rīgas ielu un tiltu atslogojumu, samazinās apkārtējās vides piesārņojumu un vides piesārņojuma risku:

 

2.5. Aprakstīt projekta atbilstību aktivitātes mērķim - Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (tai skaitā modernizējot elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošo sastāvu- iegādājoties jaunus vilcienus vai renovējot esošos) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu un tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports.

 

2.6. Vai ir veikta projekta īstenošanas variantu analīze un piedāvāts tāds projekta risinājums, kurš nodrošina maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta vai komerctransporta uz dzelzceļa transportu (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, cik projekta īstenošanas varianti analizēti, kā arī aprakstīt, kāpēc tieši šis projekta risinājums nodrošinās maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta vai komerctransporta uz dzelzceļa transportu, salīdzinot to ar citiem variantiem.

 

2.7. Vai projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt projekta tehnisko parametru raksturojumu un projekta gatavības stadiju:

 

2.8. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes īss apraksts

     
     
     
     
     

2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Aktivitātes Nr.*

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

         
         
         
         
         
         
         
         

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (B daļa) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (lūdzam aizpildīt tabulas):

2.10.1. Iznākuma rādītāji (Modernizēto 3 vagonu un 4 vagonu dīzeļvilcienu un elektrovilcienu skaits, izbūvētie peroni un labiekārtotās stacijas teritorijas):

Nr.

Rādītāja nosaukums*

Skaits

Mērvienība

1.

     

2.

     

3.

     

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

1.

     

2.

     

3.

     

 

3. Sadaļa - Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmu:

 

3.2. Raksturot projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmai nepieciešamos resursus (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze):

 

3.3. Raksturot projekta vadības personāla pieredzi, projekta vadības kapacitāti, profesionālās un tehniskās zināšanas:

 

3.4. Norādīt projekta pabeigšanas datumu (norādīt gadu un mēnesi; lai projekts tiktu atbalstīts, projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2015.gada31.decembrim):

 

3.5. Projekta īstenošanas laika grafiks (lūdzu aizpildīt B daļu).

3.6. Projekta rezultātu ilgtspēja - lūdzam aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas:

 

3.7. Projekta uzturēšana - lūdzam aprakstīt, kā tiks nodrošināta objekta uzturēšana vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas:

 

3.8. Vai objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju? (kritēriju piemēro, ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju). (lūdzam atzīmēt atbilstošo, ja attiecināms):

jā;

nē.

3.9. Vai iegādātie pamatlīdzekļi paliks iesniedzēja īpašumā vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

3.10. Vai īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības dzelzceļa jomā? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

 

4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

  Plāksne telpās      
  Preses relīzes      
  Informēšana masu medijos      
  Lielformāta informācijas stendi      
  Informācijas plāksnes      
  Informācija mājas lapā internetā      
  Citi (lūdzu norādīt)      

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

 

 

5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība"

Vai īstenojot projektu ir paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai (piemēram, informācijas sistēmu izveide dzelzceļa stacijās, elektroniskā biļešu rezervēšanas sistēma)? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai (ja attiecas):

 

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas"

Vai īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai projekta īstenošanas rezultātā nodrošinātu vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (ja attiecināms):

 

5.3. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"

Vai īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti. (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai īstenojot projektu tiktu novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti:

 

 

6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

izvērtējums nav nepieciešams;

nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2 Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

 

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

 

* Iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu.

 

7. Sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

7.1. Projekta finansēšanas plāns (aizpildīt C daļu).

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (aizpildīt. D daļu).

7.3. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam, projekta izmaksās ietvertas visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, un plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

7.4. Vai projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu projekta īstenošanai? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

7.5. Vai projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze? (atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam aizpildīt tabulu

Projektu izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme = …%

Projektu izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotā sociālā diskonta likme = …%

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV =

Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ERR=…%

Projekta investīciju finansiālā neto pašreizējā vērtība FNPV/C=…

Projekta investīciju finansiālā ienesīguma norma FRR/C=…%

7.6. Izmaksu - ieguvumu analīzes galvenie secinājumi:

 

7.7. Vai projektam ir veikta jutīguma un risku analīze? (atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

 

8. Sadaļa - Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja
 
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona,  
 

(vārds, uzvārds)

   
 

(amata nosaukums)

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,  
 

(dd/mm/gggg)

   

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tam netiek veikta bankrota procedūra, nav piemērots izlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes;

• projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

• projekta apstiprinājuma gadījumā projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

• projekts neatbilst komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām atbalsta pazīmēm.

Apņemos nodrošināt nacionālo finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta realizācijai nepieciešamā zeme ir manā īpašumā vai valdījumā būs vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (attiecas uz infrastruktūras būvniecību vai modernizāciju).

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

  Paraksts:    
  Datums:    
     
  Zīmoga vieta  

Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

B daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks:

Atbilstošās aktivitātes Nr. *

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2013

2014

2015

1.**

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

                         
                         
                         
                         
                         
                         

* Jāsakrīt ar 2.5.punkta tabulā norādīto aktivitāšu numuriem.

**Laika grafikā attiecīgā gada kvartāla "lodziņā" norādīt konkrētu aktivitātes uzsākšanas un pabeigšanas mēnesi.

 

C Daļa

Finansēšanas plāns, LVL:

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

KF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums (VBP)*

             

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

7=6/3

8

9=8/3

10

11=10/3

12

13=12/3

14

15=14/3

2013

                             

2014

                             

2015

                             

Kopā

                             

 

D daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

             
             
             
             
             
  KOPĀ          

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām."

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 13.augusta
noteikumiem Nr.588

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta
noteikumiem Nr.971

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P*, N**)

Jā/Nē

1.1. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu  

N

1.2. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā  

N

1.3. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

N

1.4. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā  

N

1.5. Ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

P

1.6. Projekta iesnieguma lapas ir numurētas (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

P

1.7. Projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

P

1.8. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai  

N

1.9. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts.  

P

1.10. Ja projekta iesniedzējs plāno līdzfinansēt projektu no kredīta līdzekļiem, ir pievienota kredītiestādes garantijas vēstules kopija vai projekta iesniedzēja apliecinājums, ka līdzfinansējumam var tikt piesaistīti arī kredītresursi  

P

1.11. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi pielikumi un pavaddokumenti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu  

P

1.12. Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

P

1.13. Projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām  

P

1.14. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu  

N

1.15. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaras apliecinošs dokuments)  

N

1.16. Kohēzijas fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi  

P

2. Atbilstības kritēriji    
2.1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

2.1.1. Projekta iesniedzējs ir valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, vai valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos  

N

2.1.2. Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tam netiek veikta bankrota procedūra, nav piemērots izlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes  

P

2.1.3. Projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu  

P

2.1.4. Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu projekta īstenošanai  

N

2.1.5. Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā  

N

2.1.6. Objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (kritēriju piemēro, ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju)  

P

2.1.7. Iegādātie pamatlīdzekļi paliks projekta iesniedzēja īpašumā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas  

N

2.1.8. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu  

N

2.2. Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

2.2.1. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma  

N

2.2.2. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmas un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze)  

N

2.2.3. Projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas  

P

2.2.4. Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze  

N

2.2.5. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme - 5 procenti  

N

2.2.6. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme - 5,5 procenti  

N

2.2.7. Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) ir lielāka par 0  

N

2.2.8. Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem  

N

2.2.9. Projektam ir veikta jutīguma un risku analīze  

N

2.2.10. Projekta īstenošana tiks pabeigta Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā  

N

2.2.11. Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim  

N

2.2.12. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam, projekta izmaksās ietvertas visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, un plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesnieguma iesniegšanas dienā  

P

2.2.13. Projekta iesniegumā ir veikta projekta īstenošanas variantu analīze un piedāvāts tāds projekta risinājums, kurš nodrošina maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta vai komerctransporta uz dzelzceļa transportu  

N

2.2.14. Projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi  

N

2.2.15. Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros  

N

2.2.16. Projekta ietvaros plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem  

P

2.2.17. Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas  

N

2.2.18. Tiks nodrošināta objekta uzturēšana vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas  

N

2.2.19. Projekta iesniegumā norādītā Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto Kohēzijas fonda atbalsta intensitāti  

P

2.2.20. Īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības dzelzceļa jomā (ja attiecināms)  

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti
vai Jā/Nē/N/A

3.1. Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (turpmāk - ERR) ir:
P.S. Punkti tiks piešķirti atbilstoši ERR lielumam
 

Punktus piešķir atbilstoši ERR lielumam. Kritērija īpatsvars 95 %

3.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība" (ja attiecināms)*  

Kritērija īpatsvars 5 %

3.2.1. Projektā ir paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai (piemēram, informācijas sistēmu izveide dzelzceļa stacijās, elektroniskā biļešu rezervēšanas sistēma)

3

 
3.2.2. Projektā nav paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai

0

 
3.3. Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem  

N

3.4. Īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti  

N

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

4.1. Projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.14., 1.15., 2.1.1., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.8., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15., 2.2.17., 2.2.18., 2.2.20., 3.3. un 3.4.vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1. un 3.2.vērtēšanas kritērijā kopā saņēmis vismaz 500 punktus  

N

4.2. Sarindojot 4.1.kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projektu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma  

N

Piezīmes.
1. * Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.
2. ** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

30.08.2013