Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.465

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 91.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
29.panta otro un ceturto daļu un 29.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 52.nr.; 2011, 77., 190.nr.; 2012, 142.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt II nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu 75.7.apakšpunktā minēto termiņu nevar pagarināt."

2. Aizstāt 17.punkta ievaddaļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

3. Papildināt 60.punktu aiz vārda "apstiprina" ar vārdu "neatkarīgs".

4. Papildināt noteikumus ar 60.4, 60.5, 60.6 un 60.7 punktu šādā redakcijā:

"60.4 Ministrija ir tiesīga izveidot kontroles grupu, kas pēc nepieciešamības pārbauda elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem kritērijiem un informācijas un datu ticamību, kas sniegti komersanta gada pārskatā vai iesniegumā par tiesību iegūšanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu (2.pielikums). Kontroles grupa var apsekot elektrostaciju visā norēķinu periodā. Komersantam ir pienākums 10 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas noteikt elektrostacijas apsekošanas dienu, kas ir ne vēlāk kā 20 dienu laikā no ministrijas pieprasījuma saņemšanas. Apsekojuma ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju, kā arī rakstiskus un mutiskus paskaidrojumus.

60.5 Ja ministrija pēc kontroles grupas apsekojuma konstatē, ka elektrostacija neatbilst šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem kritērijiem vai komersants sniedzis nepatiesu informāciju ministrijas izvērtētajā gada pārskatā vai attiecīgajā iesniegumā (2.pielikums), uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, ministrija, nosūtot attiecīgu paziņojumu, brīdina komersantu par elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Brīdinājuma kopiju ministrija nosūta tirgotājam un sistēmas operatoram.

60.6 Ja komersants sniedzis nepatiesu informāciju ministrijas izvērtētajā gada pārskatā vai attiecīgajā iesniegumā (2.pielikums), komersants sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60.5 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas iesniedz ministrijā pārskatu par attiecīgo laikposmu atbilstoši šo noteikumu 9.pielikumā norādītajai veidlapai.

60.7 Ja komersants šo noteikumu 60.6 punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis ministrijā pārskatu par attiecīgo laikposmu vai pārskata dati liecina, ka pēc komersanta apliecinājuma iesniegšanas pastāv neatbilstība šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu 60.6 punktā minētā termiņa beigām pieņem lēmumu par šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma atcelšanu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram."

5. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Nosacījumi gada pārskata akreditācijas veicējam

63.1 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, akreditējot institūciju, kas apstiprina komersanta gada pārskatā (9.pielikums) sniegtos datus par efektīvi izlietoto siltumenerģiju, apliecina institūcijas atbilstību standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajām prasībām.

63.2 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic katras akreditētās institūcijas ikgadēju uzraudzību.

63.3 Ja ministrija akreditētas institūcijas auditora apstiprinātajā gada pārskatā konstatē būtiskas informācijas vai datu neatbilstības esošajai informācijai vai datiem un auditors šādas neatbilstības nav konstatējis vai nav ņēmis vērā, ministrija par konstatēto ziņo Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

63.3 1. attiecīgās akreditētās institūcijas nosaukumu un informāciju par auditoru;

63.3 2. konstatētās neatbilstības;

63.3 3. informācijas vai datu neatbilstības sekas.

63.4 Ministrija ir tiesīga iesniegt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā sūdzību par Latvijā akreditēto institūciju. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs sūdzību izskata saskaņā ar standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteikto kārtību.

63.5 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs saskaņā ar normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību noteikto kārtību pieņem lēmumu par institūcijas akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu šādos gadījumos:

63.5 1. veicot šo noteikumu 60.punktā minēto gada pārskatu apstiprināšanu, akreditētas institūcijas auditors nav ievērojis standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktās prasības;

63.5 2. izvērtējot šo noteikumu 63.3 punktā minēto ministrijas ziņojumu, konstatēts būtisks pārkāpums akreditētas institūcijas darbībā.

63.6 Šo noteikumu 63.5 punktā minēto lēmumu par institūcijas akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs paziņo adresātam un informāciju par lēmuma pieņemšanu publicē savā tīmekļa vietnē.

63.7 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atjauno institūcijas akreditāciju, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 63.5 punktā minēto lēmumu, ja:

63.7 1. akreditētā institūcija ir novērsusi neatbilstības un veikusi nepieciešamās darbības, lai nepieļautu to atkārtošanos;

63.7 2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir pārliecinājies, ka akreditēta institūcija ievēro visas standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" akreditētam auditoram noteiktās prasības."

6. Izteikt 88.punktu šādā redakcijā:

"88. Pamatojoties uz šo noteikumu 60.7 vai 87.punktā minēto lēmumu, sistēmas operators pārtrauc šo noteikumu 81.punktā minētā līguma darbību."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

21.08.2013