Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.12.2017. - 17.10.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 15. oktobra noteikumus Nr. 477 "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.537

Rīgā 2013.gada 13.augustā (prot. Nr.44 123.§)
Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai
Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 13.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka prasības ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu (turpmāk – pasta sūtījums) izsniegšanai.

2. Adresāts var pilnvarot citu personu saņemt viņam adresētos pasta sūtījumus.

3. Pasta komersants izsniedz pasta sūtījumu adresātam (vai tā pilnvarotajai personai), ja tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments (un pilnvarotajai personai izsniegtā pilnvara).

3.1 Ierakstītus pasta sūtījumus un pasta sūtījumus par apdrošinājuma summu līdz 150 euro pasta komersants izsniedz adresātam (vai tā pilnvarotajai personai), ja tiek uzrādīts dokuments, ko izdevusi valsts institūcija vai privāto tiesību juridiskā persona, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģētu valsts pārvaldes uzdevumu, un kurā norādīts attiecīgā dokumenta numurs, izdevējs un derīguma termiņš, un kurā ir dokumenta turētāja fotogrāfija, personas kods un personiskais paraksts (ja sūtījumu saņem pilnvarotā persona – arī tai izsniegtā pilnvara).

(MK 08.07.2014. noteikumu Nr.386 redakcijā)

4. Pilnvaru var noformēt:

4.1. pasta pakalpojumu sniegšanas vietā;

4.2. pie notāra;

4.3. elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un elektroniski iesniegt pasta komersantam, ja tas nodrošina elektronisko dokumentu pieņemšanu.

5. Pasta komersants izsniedz pasta sūtījumu piegādes brīdī, ja adresāts (vai tā pilnvarotā persona) ir sastopams adresē, kas norādīta uz pasta sūtījuma.

6. Ja adresāts (vai tā pilnvarotā persona) piegādes brīdī nav sastopams adresē, kas norādīta uz pasta sūtījuma, pasta komersants adresāta pastkastītē ievieto informatīvo paziņojumu, uzaicinot adresātu (vai tā pilnvaroto personu) personīgi ierasties pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, lai saņemtu pasta sūtījumu. Informatīvajā paziņojumā norāda:

6.1. datumu un laiku, kad pasta sūtījums tika piegādāts;

6.2. pasta sūtījuma kategoriju;

6.3. pasta sūtījuma saņemšanas vietu;

6.4. tā pasta komersanta darbinieka amatu, parakstu, vārdu un uzvārdu, kurš piegādāja pasta sūtījumu;

6.5. informāciju par pēcapmaksu (tai skaitā maksu par pasta komersanta sniegtajiem pasta pakalpojumiem), ja tāda ir;

6.6. pasta komersanta uzskaites sistēmā pasta sūtījumam piešķirto unikālo reģistrācijas numuru, pašapkalpošanās iekārtas durvju kodu un citu informāciju, kuru pasta komersanti nosūta adresātiem, paziņojot par pasta sūtījuma pienākšanu (turpmāk – pasta sūtījuma saņemšanas identifikators).

(Grozīts ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 714)

7. Informatīvo paziņojumu aizpilda tā, lai visi ieraksti būtu skaidri salasāmi.

8. Ja pasta komersants nodrošina iespēju informēt adresātu par sūtījuma saņemšanu, izmantojot noteiktus elektronisko sakaru līdzekļus, pasta komersants informāciju par pasta sūtījuma saņemšanu adresātam var paziņot, izmantojot minētos līdzekļus, ja adresāts ir izteicis šādu vēlmi un saskaņā ar pasta komersanta prasībām ir iesniedzis pasta komersantam nepieciešamo informāciju.

(MK 05.12.2017. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

8.1 Pasta komersants izsniedz pasta sūtījumu arī tad, ja adresāts informē pasta komersantu par pasta sūtījuma saņemšanas identifikatoru, neuzrādot šo noteikumu 6. punktā minēto informatīvo paziņojumu.

(MK 05.12.2017. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

9. Ja adresāts (vai tā pilnvarotā persona) pēc pasta komersanta informatīvā paziņojuma ievietošanas adresāta pastkastītē vai nosūtīšanas elektroniskā veidā nav ieradies saņemt pasta sūtījumu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, pasta komersants pasta komersanta noteiktā termiņā atkārtoti ievieto informatīvo paziņojumu adresāta pastkastītē vai nosūta elektroniskā veidā.

10. Pasta sūtījumus, kas adresēti saņemšanai pēc pieprasījuma pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, pasta komersants izsniedz adresātam (vai tā pilnvarotajai personai).

11. Ja adresāts (vai tā pilnvarotā persona) pēc otrā informatīvā paziņojuma ievietošanas adresāta pastkastītē pasta komersanta noteiktajā laikā neierodas saņemt pasta sūtījumu, pasta komersants uzskata, ka adresāts (vai tā pilnvarotā persona) ir atteicies saņemt pasta sūtījumu.

12. Pēc adresāta (vai tā pilnvarotās personas) rakstiska pieprasījuma saņemšanas pasta komersants var pagarināt pasta sūtījuma glabāšanas termiņu līdz diviem mēnešiem.

13. Saņemot pasta sūtījumu, adresāts (vai tā pilnvarotā persona) un par pasta sūtījuma piegādi atbildīgais pasta komersanta darbinieks parakstās informatīvā paziņojuma zonā "datums un paraksts". Paziņojumā papildus norāda saņēmēju identificējošo informāciju (arī dokumenta veidu, no kura informācija iegūta).

13.1 Ja pasta komersants nodrošina iespēju iegūt personas paraksta digitālo attēlu, par pasta sūtījuma saņemšanu adresāts vai tā pilnvarotā persona (pasta sūtījuma saņēmējs) var parakstīties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora. Pasta komersants nodrošina tādu papildu datu pievienošanu (piemēram, vārds un uzvārds, personas kods vai personu apliecinoša dokumenta numurs) šādam elektroniskam parakstam, kas ir nepieciešami un pietiekami, lai nepārprotami identificētu personu, kura parakstījusies kā pasta sūtījuma saņēmējs.

(MK 05.12.2017. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

13.2 Ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par personas datu glabāšanu, apstrādi un aizsardzību, pasta komersants nodrošina šo noteikumu 13.1 punktā minēto datu glabāšanu divus gadus. Pēc šā termiņa beigām pasta komersants attiecīgos datus dzēš.

(MK 05.12.2017. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

14. Pasta sūtījumus, kas adresēti personām, jaunākām par 15 gadiem, izsniedz, ja adresāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu (piemēram, skolēna apliecību, studenta apliecību), kurā ir dokumenta īpašnieka fotogrāfija un personīgais paraksts (ja tāds ir paredzēts), kā arī norādīts attiecīgā dokumenta izdevējs un derīguma termiņš.

15. Pasta sūtījumus var izsniegt arī nepilngadīgo adresātu likumīgajiem pārstāvjiem, ja viņi uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņu likumīgās attiecības ar nepilngadīgo adresātu (piemēram, adresāta dzimšanas apliecību, adresāta ierakstu vecāku pasē, lēmuma norakstu par attiecīgās personas iecelšanu par adresāta aizbildni).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
15.12.2017