Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.469

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 61.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
19.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 20.pantu, 24.panta otro daļu,
26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu, 29.pantu,
30.panta pirmo un otro daļu, 31.panta otro daļu, 33. un
34.pantu, 35.panta pirmo daļu un 42.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.; 2011, 65., 192.nr.; 2012, 121., 197.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 19.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 20.pantu, 24.panta otro daļu, 26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, 31.panta otro daļu, 33. un 34.pantu, 35.panta pirmo daļu un 42.panta pirmo daļu".

2. Svītrot 1.20.apakšpunktu.

3. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Pabalstu izmaksā gadījumos, ja amatpersona (darbinieks), kuras amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku), ir cietusi:

6.1 1. aizsargājot citu personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības vai valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedzot medicīnisko vai cita veida palīdzību atbilstoši amatpersonas (darbinieka) amata (dienesta, darba) pienākumiem;

6.1 2. pārvietojoties specializētā transportlīdzeklī ar ieslēgtām bākugunīm, veicot ugunsdzēsības un glābšanas darbus, tai skaitā veicot meža ugunsgrēku atklāšanu, ierobežošanu un dzēšanu vai tehnisko līdzekļu paaugstināta riska sagatavošanas darbus, kā arī zemūdens meklēšanas darbus;

6.1 3. veicot tiešas robežkontroles funkcijas, kā arī tieši kontrolējot ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu izpildi un atbilstoši tiem turot ārzemniekus apsardzībā, pavadot apsardzes uzraudzībā vai izraidot;

6.1 4. veicot reaģēšanas vai neatliekamos seku likvidēšanas pasākumus katastrofas gadījumā, kā arī veicot radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli;

6.1 5. tieši nodrošinot personu aizturēšanu, kā arī administratīvā soda (administratīvais arests), drošības līdzekļa (apcietinājums) vai kriminālsoda (brīvības atņemšana) izpildi;

6.1 6. piedaloties institūcijas vadītāja noteiktajā speciālajā apmācībā, treniņnodarbībās vai sporta pasākumos, kas ir tieši saistīti ar iestādes pamatfunkciju veikšanu;

6.1 7. veicot normatīvo aktu prasību pārbaudi, konstatējot, izmeklējot un novēršot pārkāpumus, kā arī pieņemot lēmumu par soda uzlikšanu vainīgajai personai;

6.1 8. apmeklējot militāros objektus, bruņoto spēku vienību dislokācijas vietas un mācību poligonus, kā arī apsekojot vietas, kur iespējama saskare ar nesprāgušu munīciju;

6.1 9. veicot amata (dienesta, darba) pienākumus ārvalstī, tai skaitā piedaloties starptautiskā misijā vai operācijā, un ciešot karadarbībā, pilsoņu karā, bruņotā konfliktā, terora aktā, ārvalsts sankcionētā vardarbībā, dabas vai citā katastrofā vai citos nepārvaramas varas apstākļos;

6.1 10. veicot sociālās uzvedības korekcijas pasākumus soda izciešanas vietās, apmeklējot notiesātos brīvības atņemšanas iestādēs, kā arī organizējot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskā darba - izpildi vai veicot nosacīti notiesāto personu, pirms termiņa no soda atbrīvoto personu, kā arī to personu uzraudzību, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un īstenojot probācijas programmas."

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Amatpersonai (darbiniekam) nelaimes gadījuma pabalstu izmaksā, ja nelaimes gadījums noticis, pildot šo noteikumu 6.1 punktā minētos pienākumus un amatpersona (darbinieks) guvusi šo noteikumu 1.pielikumā minēto veselības bojājumu, un komisija, kura izmeklējusi nelaimes gadījumu un tā apstākļus, ir sastādījusi aktu, un tās institūcijas vadītājs, kurā amatpersona (darbinieks) pilda amata (dienesta, darba) pienākumus, vai institūcijas vadītāja pilnvarota amatpersona ir pieņēmusi lēmumu par pabalsta piešķiršanu (turpmāk - lēmums). Lēmumu pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no nelaimes gadījuma izmeklēšanas pabeigšanas. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs lēmumu pieņem Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs."

5. Aizstāt 8.3.apakšpunkta otrajā teikumā vārdus "sastādīto aktu" ar vārdiem "sastādītā akta kopiju".

6. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi amatpersonai (darbiniekam) nosaka Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija (turpmāk - CMEK), pamatojoties uz institūcijas nosūtījumu un akta kopiju par nelaimes gadījumu darbā, kā arī amatpersonas (darbinieka) iesniegtajiem ārstniecības iestāžu medicīniskās dokumentācijas izrakstiem par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma ārstēšanu."

7. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Izdevumus, kas saistīti ar veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanu, sedz institūcija, kurā amatpersona (darbinieks) pilda amata (dienesta, darba) pienākumus vai kura amatpersonu (darbinieku) ir norīkojusi dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi šos izdevumus sedz institūcija, kura apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus un izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei."

8. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Amatpersonu (darbinieku) veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai uz CMEK nosūta pēc ārstēšanās pabeigšanas vai pēc 16 nedēļu ilga ārstēšanās perioda, ja darbnespēja turpinās saskaņā ar nosūtījumu veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai (3.pielikums)."

9. Svītrot 15. un 16.punktā vārdus "VDEĀK vai".

10. Izteikt 17.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17. Ja amatpersonai (darbiniekam) 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi invaliditāti uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, kuras cēlonis ir aktā par nelaimes gadījumu darbā minētais nelaimes gadījums, amatpersonai (darbiniekam) izmaksā vienreizēju pabalstu šādā apmērā:".

11. Papildināt 18.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "noteikta cita invaliditātes grupa" ar vārdiem "uz laiku, ne mazāku par vienu gadu".

12. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Lai saņemtu pabalstu, amatpersona (darbinieks), kurai noteikta invaliditāte uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, vai persona, kura pārstāv viņas intereses, ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc invaliditātes grupas piešķiršanas iesniedz tās institūcijas vadītājam, kura veiks nelaimes gadījuma pabalsta izmaksu, vai institūcijas vadītāja pilnvarotai amatpersonai iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot amatpersonas (darbinieka) vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontu kredītiestādē, kā arī informāciju par amatpersonai (darbiniekam) piešķirto invaliditātes grupu. Amatpersona (darbinieks) ir tiesīga iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu par amatpersonai (darbiniekam) piešķirto invaliditātes grupu. Ja amatpersona (darbinieks) minēto lēmumu neiesniedz, institūcija attiecīgo informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

13. Svītrot 23.punktā vārdus un skaitli "(Civillikuma 423.pants)".

14. Aizstāt 23. un 24.punktā vārdus "neatraidāmie mantinieki" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "laulātais un lejupējie, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie radinieki" (attiecīgā locījumā).

15. Aizstāt 26.punktā vārdus "visiem amatpersonas (darbinieka) neatraidāmajiem mantiniekiem" ar vārdiem "amatpersonas (darbinieka) laulātajam un lejupējiem, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem".

16. Aizstāt 27. un 28.punktā vārdus "neatraidāmie mantinieki" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "laulātais un lejupējie, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie radinieki" (attiecīgā locījumā).

17. Svītrot XX nodaļu.

18. Papildināt noteikumus ar 115.punktu šādā redakcijā:

"115. Šo noteikumu 6.1 punktu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvalde piemēro ar 2014.gada 1.janvāri."

19. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565

Nosūtījums veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai

 

(institūcija)

nosūta uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju

  ,

(amatpersonas (darbinieka) amats, vārds, uzvārds, personas kods)

 

kurš(-a) 20___.gada __________________ ir cietis(-usi) nelaimes gadījumā.

Nelaimes gadījums noticis

 
 
 

Nelaimes gadījumu izmeklēja ar  
 

(institūcija)

20__.gada __________ rīkojumu Nr.___ izveidota nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija.

Nelaimes gadījuma izmeklēšanas akts Nr.___ sastādīts 20___.gada __________ un reģistrēts

 

(institūcija)

Pielikumā: Akts Nr.________ (institūcijas apstiprināta kopija).

Institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

    Z.v.

(datums)

   

Piezīmes.

1. Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

2. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

09.08.2013