Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Jūrmalā 2013.gada 4.jūlijā (prot. Nr.17, 7.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas":

1. Saistošo noteikumu 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

"3. Programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē. Vecāki ar izglītības iestādes vadītāju slēdz līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu."

2. Saistošo noteikumu 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

"5. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļā (turpmāk - Izglītības nodaļa) no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz četru gadu vecumam, izņemot gadījumu, kas minēts Saistošo noteikumu 17.3.punktā, kad reģistrācija jāveic līdz trīs mēnešu vecumam."

3. Saistošo noteikumu 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

"6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāki (persona, kas realizē aizgādību) uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un aizpilda pieteikuma veidlapu (saskaņā ar šo noteikumu pielikumu). Pieteikumā var norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes."

4. Saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"9.1. 1.pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Jūrmalā un bērns neapmeklē nevienu pašvaldības izglītības iestādi;".

5. Saistošo noteikumu 11.punktu izteikt šādā redakcijā:

"11. Izglītības iestādes vadītājs seko bērnu reģistram un no 1.maija līdz 31.maijam rakstiski informē vecākus par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē."

6. Svītrot saistošo noteikumu 12.2.apakšpunktu.

7. Saistošo noteikumu 13.punktu izteikt šādā redakcijā:

"13. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu izglītības iestādē un grupas komplektē līdz 31.augustam."

8. Saistošo noteikumu 14.punktā skaitli "30" aizstāt ar skaitli "15".

9. Saistošo noteikumu 16.punktu izteikt šādā redakcijā:

"16. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē nākamā pretendenta vecākus par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē un, pēc šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē."

10. Saistošo noteikumu 17.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"17.2. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni), uzrādot dzimšanas apliecību oriģinālus;".

11. Saistošo noteikumu 20.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"20.2.vecāki pārkāpuši izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus vai rēķina par ēdināšanas pakalpojumu apmaksa netiek veikta līdz rēķinā norādītajam datumam;".

12. Saistošo noteikumu 21.punktu izteikt šādā redakcijā:

"21.Vadītājs nosūta vecākiem brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas bērns turpina neapmeklēt izglītības iestādi 10 dienas bez attaisnojoša iemesla vai piecu dienu laikā netiek veikta rēķina par ēdināšanas pakalpojumu apmaksa, vadītājs var pieņemt lēmumu par bērna atskaitīšanu, trīs dienu laikā rakstiski nosūtot lēmuma kopiju vecākiem un Izglītības nodaļai. Lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

 

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 4.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.25
(prot. Nr.17, 7.p.)

PIETEIKUMA VEIDLAPA
bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei

1. BĒRNS:

Vārds   uzvārds  

personas kods:            

---

         


Deklarētas dzīvesvietas adrese   LV  
Faktiska dzīves vietas adrese   LV  

2. MĀTE (vai persona, kas realizē aizgādību):

Vārds   uzvārds  

personas kods:            

---

         


Deklarētas dzīvesvietas adrese   LV  
Tālrunis   E-pasts  

3. TĒVS (vai persona, kas realizē aizgādību):

Vārds   uzvārds  

personas kods:            

---

         


Deklarētas dzīvesvietas adrese   LV  
Tālrunis   E-pasts  

4. Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde, mācību valoda:

PII "   ", /   /
     

mācību valoda (latviešu / krievu)

 

vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē: 201___. _______. ___________________________ .

PII "   ", /   /
     

mācību valoda (latviešu / krievu)

 

vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē: 201___. _______. ___________________________ .

5. Informācija, kuru vēlaties sniegt:  
 

Pieteikuma iesniedzējs/a:

     

vārds, uzvārds

 

paraksts

Pieteikuma datums:

201___.gada "_______" ___________________________.

Šo sadaļu aizpilda Jūrmalas pašvaldības Izglītības nodaļas speciālists

 

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 4.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Aktualizēt un precizēt bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Valsts Izglītības informācijas sistēmu, lai bērnu reģistrētu rindā ar prioritāti "brālis/māsa", reģistrācija jāveic līdz brīdim, kad bērns sasniedzis trīs mēnešu vecumu. Citos gadījumos - līdz gada vecumam.
Šobrīd bērns, uzsākot apmeklēt privātu izglītības iestādi, zaudē vietu 1.pakāpes rindā uz pašvaldības izglītības iestādi. Grozījumi paredz saglabāt vietu 1.pakāpes rindā uz vietu pašvaldības izglītības iestādē bērniem, kuru vecāki privāto izglītības iestādi izvēlējušies kā pagaidu risinājumu.
Precizēts laika posms, kurās izglītības iestādes vadītājam jāinformē ģimenes par bērna uzņemšanu.
Precizēts iesniedzamo dokumentu saraksts bērna uzņemšanai izglītības iestādē un atskaitīšana kārtība - saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra kārtību Nr.1.1-14/433 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo vecāku/aizbildņu iemaksu par ēdināšanas pakalpojumu uzskaites kārtība" vecāki ar izglītības iestādi slēdz līgumu.
Precizēta bērnu uzņemšanas kārtība.
Saistošie noteikumi papildināti ar pielikumu "Pieteikuma veidlapa bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Sakārtojot bērnu reģistrāciju pašvaldības izglītības iestāžu rindā un uzņemšanas kārtību, tiktu mazinātas formālas administratīvās procedūras iedzīvotājiem un izglītības iestāžu administrācijai.
Grozījumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Izglītības jautājumu komitejā, Jūrmalas pilsētas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā "Izglītība".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Ņemti vērā bērnu vecāku priekšlikumi par grozījumiem saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktā un izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumi par grozījumiem, kas precizē bērnu uzņemšanu izglītības iestādē.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

02.08.2013