Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 7., 8., 24.nr.; 2008, 13., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 94.nr.; 2012, 56.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26) ieguldījumu fonds - fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē;

27) alternatīvo ieguldījumu fonds - fonds Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē."

2. Izteikt 8.panta trešās daļas 15.punktu šādā redakcijā:

"15) atbilstoši šā likuma 9.panta prasībām izstrādātu pensiju plānu. Minēto pensiju plānu iesniedz vienā no šādām formām:

a) elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu,

b) papīra dokumenta formā (šajā gadījumā pensiju plānu iesniedz arī elektroniski, nosūtot uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas elektroniskā pasta adresi);".

3. Izteikt 9.panta vienpadsmitās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pensiju plāna tekstu, kurā iekļauti grozījumi. Pilnu pensiju plāna tekstu pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vienā no šā likuma 8.panta trešās daļas 15.punktā minētajām formām."

4. Izteikt 11.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pensiju plānā norādītais pensijas vecums nevar būt mazāks par 55 gadiem, izņemot tādās speciālās profesijās strādājošos, kuru sarakstu nosaka Ministru kabinets."

5. 23.pantā:

izteikt trešās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kuri reģistrēti šīs daļas 1. vai 2.punktā minētajā valstī un kuru ieguldītāji ir tiesīgi bez ierobežojumiem atsavināt savas ieguldījumu apliecības;";

izteikt ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ieguldījumi vienā ieguldījumu fondā vai alternatīvo ieguldījumu fondā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem un 10 procentus no attiecīgā fonda neto aktīviem;";

papildināt 10.1 daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) ja ieguldījumu kredītriska novērtēšanai izmanto ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) sniegtos kredītreitingus, - tas, ka šos kredītreitingus neizmanto mehāniski un kā vienīgo kredītriska novērtēšanas mēru."

6. Aizstāt 25.panta 2.3 daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

7. Aizstāt 28.panta pirmajā daļā vārdus "finansiālo darbību" ar vārdiem "darbības atbilstību šā likuma prasībām".

8. Papildināt likumu ar 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Pensiju fonda maksājumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības finansēšanai

(1) Pensiju fonds Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās darbības finansēšanai maksā līdz 0,4 procentiem ieskaitot no ceturksnī pensiju plānu dalībnieku veiktajām un to labā veiktajām iemaksām pensiju fonda licencētajos pensiju plānos.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētos maksājumus veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.

(4) Par šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu nokavētu pārskaitīšanu vai pārskaitījumu nepilnā apmērā aprēķina nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

(5) Šajā pantā minētos maksājumus ieskaita Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kontā Latvijas Bankā."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 23.panta 10.1 daļas 15.punkts attiecībā uz kredītreitingu izmantošanu stājas spēkā 2014.gada 21.decembrī."

10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija direktīvas 2013/14/ES, ar ko groza direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 9.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 24.jūlijā

07.08.2013