Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.399

Rīgā 2013.gada 16.jūlijā (prot. Nr.40 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību"
6.panta otro daļu, 9.panta sesto daļu un 10.1 panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 195.nr.; 2010, 148.nr.; 2012, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu, 9.panta sesto daļu un 10.1 panta sesto daļu".

2. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību un prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtotai verificēšanai un ārpuskārtas verificēšanai, kā arī apstiprina atkārtotās verificēšanas sertifikāta veidlapas paraugu (1.pielikums), atkārtotās verificēšanas atzīmes veidus (2.pielikums) un to lietošanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām vai veikta tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana saskaņā ar normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību noteiktajām prasībām."

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nacionālo metroloģijas institūciju un attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka adaptējamo standartu sarakstu."

4. Aizstāt 5.2.apakšpunktā vārdus "Metroloģijas biroja" ar vārdiem "nacionālās metroloģijas institūcijas".

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Verificētie mērīšanas līdzekļi atbilst apstiprinātajam tipam (mērīšanas līdzekļa tips, kura atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli, apliecina pirms ievietošanas tirgū izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts) vai pamatprasībām (ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu neparedz tipa apstiprinājumu), ir marķēti normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli noteiktajā kārtībā un atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajai precizitātei."

6. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. pārbauda atbilstību apstiprinātajam tipam vai pamatprasībām, ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu neparedz tipa apstiprinājumu;".

7. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši piemērojamiem standartiem vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem, kas publicēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū. Uzstādot mērīšanas līdzekli, pirms tā uzstādīšanas jāpārliecinās par tipa apstiprinājumu, pirmreizējo verificēšanu vai atbilstības novērtēšanas metroloģisko atzīmju esību un atkārtotās verificēšanas atzīmju esību uz mērīšanas līdzekļa."

8. Aizstāt 10.punktā vārdu "Persona" ar vārdiem "Inspicēšanas institūcija".

9. Papildināt II nodaļu ar 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 un 10.9 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - centrs).

10.2 Ja pēc centra pieprasījuma tiek veikta mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšana:

10.2 1. lietotājs nekavējoties pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu un izņem to no ekspluatācijas vietas;

10.2 2. centra amatpersona mērīšanas līdzekli iepako tā, lai tas netiktu bojāts, un iepakojumu aizzīmogo (aizplombē). Iepakojumam piestiprina uzlīmi, kurā norādīts uzraudzības iestādes nosaukums un centra amatpersonas piešķirtais izņemtā mērīšanas līdzekļa identifikācijas kods;

10.2 3. centra amatpersona par mērīšanas līdzekļa izņemšanu sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un lietotājam), aktā norādot šādu informāciju:

10.2 3.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

10.2 3.2. izņemšanas vietas nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese, fiziskajām personām - vārds, uzvārds un adrese;

10.2 3.3. izņemšanas pamatojums;

10.2 3.4. mērīšanas līdzekļa tips, apzīmējums, ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs;

10.2 3.5. summēto rādījumu vērtības, ja mērīšanas līdzeklim ir rādījumus summējoša indikācijas ierīce,

10.2 3.6. šo noteikumu 10.2 2.apakšpunktā minētais identifikācijas kods;

10.2 4. centra amatpersona nodod mērīšanas līdzekli inspicēšanas institūcijā ārpuskārtas verificēšanai.

10.3 Ja lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 10.2 1.apakšpunktu pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, bet nav iespējama mērīšanas līdzekļa izņemšana no tā ekspluatācijas vietas:

10.3 1. centra amatpersona uzliek mērīšanas līdzeklim šo noteikumu 10.2 2.apakšpunktā minēto uzlīmi (uzlīmes) tā, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa lietošanu, kā arī tā metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

10.3 2. centra amatpersona organizē ārpuskārtas verificēšanu mērīšanas līdzekļa lietošanas vietā.

10.4 Ja lietotājs nevar saskaņā ar šo noteikumu 10.2 1.apakšpunktu nekavējoties pārtraukt mērīšanas līdzekļa lietošanu:

10.4 1. centra amatpersona uzliek mērīšanas līdzeklim šo noteikumu 10.2 2.apakšpunktā minēto uzlīmi (uzlīmes) tā, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

10.4 2. mērīšanas līdzekļa lietotājs 10 dienu laikā pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, izņem to no ekspluatācijas vietas un par veiktajām darbībām paziņo centram;

10.4 3. centra amatpersonas veic šo noteikumu 10.2 punktā minētās darbības.

10.5 Mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšanas izdevumus sedz centrs.

10.6 Ja inspicēšanas institūcija izdevusi rakstisku paziņojumu par mērīšanas līdzekļa neatbilstību normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, mērīšanas līdzekļa lietotājs piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atlīdzina centram ārpuskārtas verificēšanas izdevumus.

10.7 Triju darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas centrs atdod mērīšanas līdzekli tā lietotājam.

10.8 Elektroenerģijas skaitītāju ārpuskārtas (pirmstermiņa) verificēšanu veic atbilstoši normatīvajam aktam par elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas kārtību.

10.9 Šo noteikumu 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 un 10.7 punkts nav attiecināms uz gāzes patēriņa skaitītājiem (sadzīves), kuriem Qmax ≤ 6 m3/h."

10. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja ir bojāta verificēšanas atzīme, kas uzlikta, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, mērīšanas līdzeklis uzskatāms par neverificētu."

11. Izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Inspicēšanas institūcija līdz attiecīgā gada beigām centrā iesniedz apstiprinātos atkārtotās verificēšanas sertifikātu un atkārtotās verificēšanas atzīmju paraugus, kuri tiks izsniegti nākamajā gadā.

21. Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcijas reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šā ceturkšņa beigām iesniedz centrā pārskatu par verificētajiem mērīšanas līdzekļiem."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

19.07.2013