Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.393

Rīgā 2013.gada 9.jūlijā (prot. Nr.39 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību"
9.panta otrās daļas 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 50.nr.; 2010, 45.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Persona saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus reģistrē (ieraksta) saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā (turpmāk - žurnāls). Žurnālu var kārtot papīra reģistra veidā vai elektroniski. Persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, ierakstiem izmanto iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja žurnālu (1.pielikums). Persona, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, ierakstiem izmanto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja žurnālu (2.pielikums)."

2. Aizstāt 16.punktā vārdu "Žurnāla" ar vārdiem "Persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, žurnāla".

3. Izteikt 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, gūst ieņēmumus gan no lauksaimnieciskās ražošanas, gan no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības vai lauku tūrisma, tā žurnāla 13.aili var sadalīt sīkāk, lai nodalītu attiecīgos ieņēmumus.

18. Persona, kas nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu), žurnāla attiecīgās ailes, kas paredzētas ieņēmumiem vai izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu), var izmantot, lai nodalītu dažādu citu saimnieciskās darbības veidu ieņēmumus un izdevumus."

4. Izteikt 20.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Persona, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, žurnāla ailes aizpilda šādā kārtībā:".

5. Izteikt 20.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.13.  13.ailē "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" norāda ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas, iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un lauku tūrisma, kā arī saņemto pievienotās vērtības nodokļa kompensāciju, izņemot summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;".

6. Aizstāt 20.14., 20.19., 20.20. un 20.21.apakšpunktā vārdus "lauku tūrisms" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "iekšējo ūdeņu zivsaimniecība un lauku tūrisms" (attiecīgā locījumā).

7. Papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Īpaši noteikumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei

20.1 Uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju attiecas šo noteikumu 20.1., 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8., 20.9., 20.10., 20.11., 20.12. un 20.13.apakšpunktā minētā žurnāla aiļu aizpildīšanas kārtība.

20.2 Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs citas žurnāla ailes aizpilda šādā kārtībā:

20.2 1. 14.ailē "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" norāda ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības (izņemot lauksaimniecisko ražošanu, iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu):

20.2 1.1. ieņēmumus no preču ražošanas, darbu izpildes, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas;

20.2 1.2. ieņēmumus no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas;

20.2 1.3. summas, kas saņemtas soda naudas veidā;

20.2 1.4. summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

20.2 1.5. pamatlīdzekļu atsavināšanas ieņēmumus;

20.2 1.6. citus ieņēmumus, kas attiecināmi uz apgrozījumu;

20.2 2.  15.ailē "Apgrozījums (13. - 14.aile)" norāda saimnieciskās darbības ieņēmumu kopsummu, no kuras aprēķina mikrouzņēmumu nodokli (13.aile + 14.aile);

20.2 3.  16.ailē "Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu" norāda saņemto aizņēmumu summas, personiskos ieguldījumus un citus personas ieņēmumus, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona šajā ailē norāda aprēķinātās, kā arī no valsts budžeta atmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas;

20.2 4.  17.ailē "Kopā (15. -  16.aile)" norāda ieņēmumu kopsummu (15.aile + 16.aile);

20.2 5.  18.ailē "Darba alga un tai pielīdzināmie izdevumi" norāda:

20.2 5.1. par darbinieku - izmaksāto darba algu un ar darba algu tieši nesaistītos maksājumus vai labumus, ko darbinieks tieši vai netieši gūst naudā vai citās lietās no darba devēja par darbu mikrouzņēmumā, ja Mikrouzņēmumu nodokļa likumā nav noteikts citādi;

20.2 5.2. par mikrouzņēmuma īpašnieku - ienākumu (personīgajam patēriņam no mikrouzņēmuma izņemtos līdzekļus un naudā, pakalpojumu vai citā veidā gūtos ienākumus no mikrouzņēmuma);

20.2 6.  19.ailē "Samaksātais mikrouzņēmumu nodoklis" norāda samaksātās mikrouzņēmumu nodokļa summas;

20.2 7.  20.ailē "Citi izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību" norāda citus izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu (piemēram, samaksātās summas piegādātājiem saistībā ar krājumu iegādi vai pakalpojumu sniedzējiem par saņemtajiem pakalpojumiem). Šajā ailē norāda arī:

20.2 7.1. izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskajā darbībā izmantoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi (izdevumi, kurus ietver pirkta pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma sākotnējā vērtībā) un saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu izveidošanu (izdevumi, kurus ietver personas pašas izveidota pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā);

20.2 7.2. avansa maksājumus, kas neattiecas uz pārskata (taksācijas) gada ieņēmumiem;

20.2 8.  21.ailē "Ar ieņēmumu gūšanu nesaistītie izdevumi" norāda izdevumus, kas nav saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu (apgrozījumu) gūšanu (piemēram, atdotās aizņēmumu summas, samaksātās soda un kavējumu naudas) un kas nav pielīdzināmi mikrouzņēmuma darbinieka ienākumam no mikrouzņēmuma saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona šajā ailē norāda pievienotās vērtības priekšnodokļa summas un valsts budžetā samaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas;

20.2 9.  22.ailē "Kopā (18. -  21.aile)" norāda izdevumu kopsummu (18.aile + 19.aile + 20.aile + 21.aile)."

8. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs nepiemēro šo noteikumu 21.punktu. Ja nodokļu maksātājs maina izvēlēto mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūst par personu, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja, tas uzskaita datus par tā saimnieciskajā darbībā izmantojamiem pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem un aprēķina nolietojumu šo noteikumu 21.punktā minētajā kārtībā, lai varētu noteikt attiecīgi pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma atlikušo vērtību."

9. Pielikumā:

9.1. aizstāt vārdu "Pielikums" ar vārdu un skaitli "1.pielikums";

9.2. izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja
saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
par 20___.gada _______________".

10. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 20.marta
noteikumiem Nr.188

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja
saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls

par 20___.gada _______________

Persona  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, individuālā uzņēmuma nosaukums)

1.lapa

Ieraksta

Dokumenta nosaukums, numurs un datums

Dokumenta autors, darījuma partneris (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Saimnieciskā darījuma apraksts

Analītiskās uzskaites reģistra Nr. vai nosaukums

Kase, Ls

Kredītiestāžu konti, Ls

kārtas numurs

datums

saņemts

izsniegts

saņemts

izsniegts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atlikums (pārnesums)

x x

Kopā apgrozījums

Atlikums (pārnesums)

x x

2.lapa

Citi maksāšanas
līdzekļi, Ls

Ieņēmumi, Ls

Izdevumi, Ls

saņemts

izsniegts

ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas

pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

apgrozījums
(13. - 14.aile)

ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz apgrozījumu

kopā (15. - 16.aile)

darba alga un tai pielīdzināmie izdevumi

samaksātais mikrouzņēmumu nodoklis

citi izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību

ar ieņēmumu gūšanu nesaistītie izdevumi

kopā (18. - 21.aile)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

  x                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  x                  

"

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Finanšu ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

17.07.2013