Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.; 2007, 6.nr.; 2009, 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91.nr.; 2012, 24., 109.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) centralizēto iepirkumu institūcija - pasūtītājs, kurš atbilst jebkurai no šādām pazīmēm:

a) iepērk preces vai pakalpojumus citu pasūtītāju vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām,

b) veic iepirkumus vai iepirkuma procedūras, lai noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos citu pasūtītāju vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;";

papildināt pantu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"141sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs - sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē;".

2. 3.pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) starptautiskai organizācijai vai tās noteiktam piegādātājam, un līgumu vismaz 50 procentu apmērā līdzfinansē attiecīgā starptautiskā organizācija, un tā ir noteikusi, ka līgumu var noslēgt tikai ar šo starptautisko organizāciju vai tās izraudzītu piegādātāju.";

papildināt trešās daļas 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā izņēmuma piemērošanas pamats nav steidzamība, ne arī aizsargājama informācija pati par sevi, ja tās aizsardzību var nodrošināt iepirkuma procedūrās saskaņā ar šo likumu vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu."

3. 8.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli "20 000" ar skaitli "30 000";

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

"21) Šā likuma 16.panta piektajā un septītajā daļā noteiktajos gadījumos pasūtītājs iepērk preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, nepiemērojot šā panta pirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras, šā panta septītās daļas vai šā likuma 8.1 panta noteikumus."

4. 8.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "20 000" ar skaitli "30 000";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.";

izteikt 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Šā panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šā panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta piekto daļu, pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

2) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

3) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.";

izteikt 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus atbilstoši šā panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem, šā panta 5.1 daļā noteiktajā kārtībā izvērtējot šā panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību. Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.";

papildināt astoto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.";

papildināt pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(121) Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot šā likuma 67.1 panta noteikumus."

5. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.2 pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras

(1) Ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 30 000 latu un publisku būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu, pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā, nodrošinot, ka šī komisija ir kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas šā likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem šā likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā. Iepirkuma komisija arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu. Nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi.

(4) Pasūtītājs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā paziņojumu par plānoto līgumu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas) no paziņojuma publicēšanas dienas. Savukārt savā mājaslapā internetā pasūtītājs ne vēlāk kā līdz iepriekš minētā paziņojuma publicēšanas dienai ievieto saskaņā ar šā panta trešo daļu noteiktās prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu un nodrošina tām brīvu un tiešu pieeju.

(5) Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

(6) Šā panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

(7) Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

1) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par šā panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra,

b) par šā panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

(8) Atkarībā no atbilstoši šā panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

(9) Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar šā panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

(10) Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šā panta devītajā daļā minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šā panta devītajā daļā minēto lēmumu.

(11) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

(12) Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

(13) Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

(14) Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot šā likuma 67.1 panta noteikumus.

(15) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 3. un 5.pantā minētie līgumi.

(16) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja:

1) līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem;

2) iepirkums atbilst šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikuma vai 63.panta nosacījumiem;

3) iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā iesniegti iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, - ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām un šajā iepirkumā tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā iepirkumā nav izslēgti un nebija izslēdzami, un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

4) iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti piedāvājumi, - ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām.

(17) Ministru kabinets nosaka:

1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta septītajā daļā minētā pārbaude, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

2) šā panta septītās daļas 1.punktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu;

3) kārtību, kādā šīs daļas 1.punktā minētā informācijas sistēma saņem un apstrādā informāciju no šā panta septītās daļas 1.punktā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām;

4) šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma un divpadsmitajā daļā minētā informatīvā paziņojuma saturu un šo paziņojumu sagatavošanas kārtību.

(18) Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

6. Aizstāt visā likumā, izņemot 8.1 panta nosaukumu un pārejas noteikumus, skaitli "8.1" ar skaitli "8.2".

7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Centralizēto iepirkumu institūciju veiktie iepirkumi

(1) Centralizēto iepirkumu institūcija var iepirkt preces un pakalpojumus, kā arī veikt iepirkumus un iepirkuma procedūras iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos noslēgšanai citu pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, tajā skaitā citu valstu pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, vajadzībām. Šādā gadījumā centralizēto iepirkumu institūcija piemēro šajā likumā noteiktās prasības.

(2) Pasūtītājs var iepirkt preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai saņemt būvdarbus, piegādes un pakalpojumus ar tās starpniecību.

(3) Gadījumos, kad pasūtītājs iepērk preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai saņem būvdarbus, piegādes un pakalpojumus ar tās starpniecību, uzskatāms, ka tas ir piemērojis šā likuma prasības, ja centralizēto iepirkumu institūcija, veicot iepirkumu vai iepirkuma procedūru, ir piemērojusi šā likuma prasības.

(4) Pasūtītājs var iepirkt preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas, kas atrodas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai saņemt būvdarbus, piegādes un pakalpojumus ar šādas institūcijas starpniecību, ja tā, veicot iepirkumu vai iepirkuma procedūru pasūtītāja vajadzībām, piemēro tādu normatīvo aktu prasības, kuri atbilst Eiropas Savienības tiesībām publisko iepirkumu jomā. Šādā gadījumā uzskatāms, ka pasūtītājs ir ievērojis šā likuma prasības.

(5) Tiešās pārvaldes iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no Ministru kabineta noteiktas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta noteiktajās preču un pakalpojumu grupās un to līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 100 latu vai lielāka. Šis nosacījums neattiecas uz šā panta sestajā daļā minēto gadījumu.

(6) Tiešās pārvaldes iestāde šā panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā var neiegādāties attiecīgās preces un pakalpojumus no Ministru kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) tiešās pārvaldes iestādes vajadzībām atbilstošu preci vai pakalpojumu nav iespējams iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību. Šādā gadījumā pasūtītājs pirms līguma noslēgšanas informē attiecīgo centralizēto iepirkumu institūciju par tam nepieciešamo preču un pakalpojumu tehniskajām specifikācijām un saņem centralizēto iepirkumu institūcijas apstiprinājumu, ka tā nenodrošina attiecīgu preču un pakalpojumu iegādes iespēju;

2) tiešās pārvaldes iestāde var nodrošināt preču vai pakalpojumu iegādi par zemāku cenu. Šādā gadījumā tā vienu darbdienu pirms līguma noslēgšanas fiksē (piemēram, pieprasot informāciju par attiecīgo preču un pakalpojumu cenu no centralizēto iepirkumu institūcijas vai izdrukājot šo informāciju no centralizēto iepirkumu institūcijas uzturētas informācijas sistēmas) centralizēto iepirkumu institūcijas nodrošināto piedāvāto līgumcenu attiecīgajām precēm un pakalpojumiem.

(7) Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 3000 latu vai lielāka.

(8) Šā panta septītajā daļā noteiktais pienākums ir izpildīts, ja attiecīgās preces un pakalpojumi iepirkti jebkurā no šādiem veidiem:

1) no Ministru kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību;

2) no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgā centralizēto iepirkumu institūcija nodrošina attiecīgo preču un pakalpojumu iepirkumus pašvaldībai un visām tās iestādēm.

(9) Ministru kabinets nosaka:

1) šā panta piektajā un septītajā daļā minētās preču un pakalpojumu grupas;

2) šā panta piektajā daļā un astotās daļas 1.punktā minētās centralizēto iepirkumu institūcijas un to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus."

8. 17.pantā:

papildināt trešās daļas trešo teikumu pēc vārdiem "par vides aizsardzību" ar vārdiem "un klimata pārmaiņu novēršanas veicināšanu";

aizstāt piektajā daļā vārdus "ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem" ar vārdiem "piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem)";

aizstāt sestajā un astotajā daļā vārdu "kompetentas" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas".

9. Papildināt 26.panta piekto daļu pēc vārdiem "publicējis paziņojumu par līgumu" ar vārdiem "paziņojumu par metu konkursu vai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem (ja veikts iepirkums šā likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā vai veikta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu)".

10. Aizstāt 27.1 pantā skaitļus un vārdu "3., 4. vai 5." ar skaitļiem un vārdu "3. vai 5.".

11. 29.pantā:

izslēgt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "un ir pagājusi puse no šā panta otrajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks";

izslēgt piektās daļas otrajā teikumā vārdus "un ir pagājusi puse no šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks".

12. Papildināt 33.panta septīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Ja piedāvājumu vai pieteikumu var iesniegt elektroniski, pasūtītājs nav tiesīgs pieprasīt, lai papildus elektroniskajam piedāvājumam vai pieteikumam kandidāts vai piegādātājs iesniedz arī rakstveida piedāvājumu vai pieteikumu."

13. Izteikt 35.panta ceturtās daļas 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents, - šā likuma 56.panta septītajā daļā minētais pamatojums;".

14. 39.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;";

papildināt pantu ar 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.

(22) Pasūtītājs ir tiesīgs neizslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta 2.1 daļu, tā vietā paredzot papildu saistību izpildes nodrošinājumu (piemēram, bankas garantija vai apdrošināšana par noteiktu naudas summu) vai tādus noteikumus, kas kandidātam vai pretendentam padara ekonomiski neizdevīgu iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās būtisku noteikumu neievērošanu (piemēram, paredzētā avansa maksājuma samazināšana, tā samaksas atlikšana vai atcelšana).

(23) Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par kandidāta vai pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta 2.1 daļu, ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, kas pieļauts tā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildē, no kā pasūtītājs vienpusēji atkāpies, kā arī slēdzamā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās neizpildes risku.

(24) Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šā panta 2.1 daļā paredzēto kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu, kā arī šā panta 2.2 daļā minēto papildu saistību izpildes nodrošinājumu un noteikumus tikai tad, ja tas šādas tiesības ir paredzējis paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.";

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc skaitļiem un vārdiem "1., 2. un 3.punktā" ar vārdiem un skaitli "un 2.1 daļā";

papildināt ceturto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no šā panta 2.1 daļā minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.";

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic:

1) atklātā konkursā - attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

2) slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, - attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu. Ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu saskaņā ar šā likuma 37.panta sesto, septīto un astoto daļu, tas pārbaudi veic pirms kandidātu skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajiem apakšuzņēmējiem veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

3) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, - attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Šā punkta noteikumus neattiecina uz šīs daļas 4.punktā minēto gadījumu;

4) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikumā minētajā gadījumā, ja tā tiek piemērota pēc atklāta konkursa izbeigšanas, - attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā un ir uzaicināts uz sarunu procedūru.

(42) Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar šā panta 5.2 daļas 1.punktu, 5.3 daļas 1.punktu un 5.4 daļas 1.punktu par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā un slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā veikt attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu.";

izslēgt piekto daļu;

izslēgt 5.1 daļu;

papildināt pantu ar 5.2, 5.3 un 5.4 daļu šādā redakcijā:

"(52) Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona ir sodīti par šā panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona nav sodīti par šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem pārkāpumiem.

(53) Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4.punktu, pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta.

(54) Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu, pasūtītājs:

1) attiecībā uz kandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem kandidātam vai pretendentam, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

b) informē kandidātu vai pretendentu par to, ka tam vai šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.";

izslēgt astoto un devīto daļu;

papildināt pantu ar 9.1 un 9.2 daļu šādā redakcijā:

"(91) Pasūtītājs termiņu šā panta 5.2 daļas 2.punktā, 5.3 daļas 2.punktā un 5.4 daļas 2.punktā minēto izziņu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz šā panta 5.2 daļas 2.punktā, 5.3 daļas 2.punktā un 5.4 daļas 2.punktā minētās izziņas, pasūtītājs to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

(92) Valsts darba inspekcija un Uzņēmumu reģistrs attiecīgi šā panta 5.2 daļas 1.punktā un 5.3 daļas 1.punktā minēto informāciju sniedz triju darbdienu laikā."

15. Papildināt likumu ar 39.1 pantu šādā redakcijā:

"39.1 pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi

(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;

5) kandidātam vai pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus;

6) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7) uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

8) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

9) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

(2) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par šā panta pirmās daļas 4.punkta nepiemērošanu.

(3) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 63.panta otrās daļas 4.punktu piemēro sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, tas nepiemēro šā panta pirmās daļas 4.punktu.

(4) Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

(5) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic:

1) atklātā konkursā - attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

2) slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, - attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu. Ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu saskaņā ar šā likuma 37.panta sesto, septīto un astoto daļu, tas pārbaudi veic pirms kandidātu skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmās daļas 8.punktā noteiktā kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

3) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, - attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Šā punkta noteikumus neattiecina uz šīs daļas 4.punktā minēto gadījumu;

4) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikumā minētajā gadījumā, ja tā tiek piemērota pēc atklāta konkursa izbeigšanas, - attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā un ir uzaicināts uz sarunu procedūru. Šo pārbaudi veic pirms sarunu uzsākšanas.

(6) Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar šā panta septīto daļu par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā un slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā veikt attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu.

(7) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem - no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

3) par šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

(8) Atkarībā no atbilstoši šā panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem kandidātam vai pretendentam, kā arī šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

2) informē kandidātu vai pretendentu par to, ka tam vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

(9) Ministru kabinets nosaka:

1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta septītajā daļā minētā pārbaude, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;

2) šā panta septītās daļas 1.punktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi un apjomu, kā arī tos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Krimināllikuma un citu likumu pantus, kuri atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumiem un par kuros paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama šā panta septītās daļas 1.punktā noteiktā pārbaude;

3) kārtību, kādā šīs daļas 1.punktā minētā informācijas sistēma saņem un apstrādā informāciju no šā panta septītajā daļā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām.

(10) Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

(11) Šā panta desmito daļu nepiemēro tām šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas kandidāta vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta septīto daļu.

(12) Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša kandidāta, pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī."

16. Aizstāt visā likumā, izņemot 39.panta nosaukumu un pārejas noteikumus, skaitli "39." ar skaitli "39.1".

17. Papildināt likumu ar 39.2 pantu šādā redakcijā:

"39.2 pants. Līguma izpildes nodrošināšana

(1) Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.

(2) Pasūtītājs ir tiesīgs neizslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta pirmo daļu, tā vietā paredzot papildu saistību izpildes nodrošinājumu (piemēram, bankas garantija vai apdrošināšana par noteiktu naudas summu) vai tādus noteikumus, kas kandidātam vai pretendentam padara ekonomiski neizdevīgu iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās būtisku noteikumu neievērošanu (piemēram, paredzētā avansa maksājuma samazināšana, tā samaksas atlikšana vai atcelšana).

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no šā panta pirmajā daļā minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

(4) Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par kandidāta vai pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, kas pieļauts tā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildē, no kā pasūtītājs vienpusēji atkāpies, kā arī slēdzamā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās neizpildes risku.

(5) Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šā panta pirmajā daļā paredzēto kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu, kā arī šā panta otrajā daļā minēto papildu saistību izpildes nodrošinājumu un noteikumus tikai tad, ja tas šādas tiesības ir paredzējis paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos."

18. Papildināt 40.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasūtītājs nenosaka prasības attiecībā uz minimālo laiku kopš piegādātāja reģistrēšanas, licencēšanas vai pilnvarošanas, vai kļūšanas par kādas īpašas organizācijas biedru."

19. Izteikt 41.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu vai, ja nepieciešams, finanšu apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku."

20. Papildināt 42.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pasūtītājs nenosaka prasības attiecībā uz minimālo kandidāta vai pretendenta darbības laiku."

21. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Kvalitātes vadības standarti

Ja pasūtītājs pieprasa, lai būtu pārbaudīta piegādātāja vadības sistēma, tas atsaucas uz kvalitātes vadības sistēmām, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ir sertificētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētās institūcijās. Pasūtītājs atzīst citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu sertifikātu, kā arī citus piegādātāja iesniegtus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu."

22. Aizstāt 44.panta 2.punktā vārdus "kompetentās institūcijas" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu".

23. 51.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) šā likuma 39.1 panta noteikumus vai atsauci uz šā likuma 39.1 pantu;";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "kritērijus" ar vārdu "kritēriju";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) šā likuma 39.1 panta noteikumus vai atsauci uz šā likuma 39.1 pantu;".

24. Izslēgt 52.panta otrajā daļā vārdus un skaitli "un ne lielāku par 10 000 latu".

25. 54.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tikai viens kandidāts atbilst visām kandidātu atlases nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām kandidātu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.";

izslēgt trešo daļu.

26. Aizstāt 55.panta pirmās daļas ceturtajā teikumā vārdu "darbdienas" ar vārdu "dienas".

27. 56.pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.";

izslēgt astoto daļu.

28. Izslēgt 64.1 panta pirmajā daļā vārdus "tiek slēgts publiskās un privātās partnerības ietvaros un līgums".

29. Papildināt 67.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja šā panta piektajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu."

30. Izteikt 67.1 panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iepirkuma procedūras dokumenti, kā arī iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;".

31. Izteikt 68.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst šā likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 39.1 panta noteikumus. Šā likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam."

32. Papildināt 69.panta ievaddaļu pēc vārda "līgumā" ar vārdiem "tajā skaitā tā grozījumos".

33. 84.pantā:

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārdiem "iepirkuma līgumu" ar vārdiem "vai vispārīgo vienošanos";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi iesnieguma iesniedzēju, pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, un pasūtītāju (turpmāk - dalībnieki), publicējot uzaicinājumu savā mājaslapā internetā vismaz trīs darbdienas iepriekš. Uzaicinājums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ja dalībnieki Iepirkumu uzraudzības birojam ir paziņojuši faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtīt uzaicinājumu, Iepirkumu uzraudzības birojs informāciju par iesnieguma izskatīšanas sēdi nosūta dalībniekiem arī pa faksu vai elektronisko pastu ne vēlāk kā dienā, kad uzaicinājums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā."

34. Pārejas noteikumos:

izslēgt 32.punktu;

papildināt 39.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Grozījumi šā likuma 8.1 panta 5.1 daļas 1.punktā un 2.punktā, kā arī šā likuma 39.panta 5.3 daļas 1.punktā un 5.4 daļas 1.punktā stājas spēkā 2013.gada 1.augustā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"40. Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras un septītajā daļā minētos iepirkumus, kā arī 8.1 pantā minētos iepirkumus, kas izsludināti, publicējot paziņojumu par līgumu, paziņojumu par metu konkursu, paziņojumu par veicamo iepirkumu vai paziņojumu par plānoto līgumu, līdz 2013.gada 31.jūlijam, pabeidz, tajā skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā iepirkuma procedūras vai iepirkuma izsludināšanas dienā, ciktāl šo pārejas noteikumu 46.punktā nav noteikts citādi.

41. Šā likuma 8.1 un 39.pants spēku zaudē 2014.gada 1.janvārī.

42. Šā likuma grozījumi par tā papildināšanu ar 8.2, 39.1 un 39.2 pantu, skaitļu "8.1" un "39." aizstāšanu visā likumā (izņemot 8.1 panta un 39.panta nosaukumu un pārejas noteikumus) attiecīgi ar skaitļiem "8.2" un "39.1", kā arī grozījumi par šā likuma 51.panta pirmās daļas 3.punkta un otrās daļas 5.punkta un 68.panta trešās daļas 3.punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

43. Līdz 2013.gada 31.decembrim šā likuma 8.1 panta piektās daļas 2.punktā, kā arī 39.panta pirmās daļas 5.punktā minētos kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumus neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā.

44. Šā likuma grozījumi par 8.panta 2.1 daļas un 16.panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

45. Ministru kabinets līdz 2013.gada 31.decembrim izdod šā likuma 8.2 panta septiņpadsmitajā daļā un 39.1 panta devītajā daļā minētos noteikumus.

46. Šā likuma 39.panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā (redakcijā, kas stājas spēkā 2013.gada 1.augustā) un 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā minētais izslēgšanas nosacījums attiecināms arī uz tām šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām un septītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktajiem iepirkumiem (ja bijis paredzēts piemērot šā likuma 39.panta noteikumus), kas ir izsludināti līdz 2013.gada 31.jūlijam, ja vien kandidāts vai pretendents nav izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā vai iepirkumā līdz 2013.gada 31.jūlijam.

47. Šā likuma 39.panta 2.1 daļas un 39.2 panta pirmās daļas nosacījums, ka pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās nepildīšanas dēļ, ja piegādātāja pieļauto iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pārkāpumu dēļ saskaņā ar noslēgtā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumiem pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, piemērojams tajos gadījumos, kad pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no attiecīgā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pēc 2013.gada 31.jūlija.

48. Šā likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktā minētais izslēgšanas nosacījums attiecināms uz kandidātu, pretendentu vai šā likuma 39.1 panta pirmās daļas 7.punktā minēto personu, ja attiecīgais pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2012.gada 31.jūlija.

49. Šā likuma 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā un 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi attiecināmi uz kandidātu, pretendentu vai šā likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minēto personu, ja attiecīgais pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 5.jūlijā

01.08.2013