Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.360

Rīgā 2013.gada 2.jūlijā (prot. Nr.37 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 112., 196.nr.; 2010, 174.nr.; 2011, 75.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.punkta otro teikumu.

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

5.1. apmācības saimnieciskās darbības uzsākšanai ir saņēmušas 2000 personas;

5.2. pašnodarbinātību un komercdarbību uzsākušo personu īpatsvars ir 25 % no konsultācijas un apmācības saņēmušajām personām."

3. Aizstāt 7.punktā vārdus "valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"" ar vārdiem "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".

4. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda, valsts budžeta un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 17 494 350 lati, ko veido publiskais finansējums 9 955 223 latu apmērā (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 461 940 lati, valsts budžeta finansējums - 1 493 283 lati) (turpmāk - publiskais finansējums) un privātais finansējums 7 539 127 latu apmērā.

10. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai izveido atsevišķu aizdevumu fondu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1828/2006 43.pantā minētajām prasībām (turpmāk - aizdevumu fonds)."

5. Izteikt 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Finansējuma saņēmēja atbalstāmās darbības:

13.1. projekta vadība;

13.2. biznesa plāna sagatavošanas posmā:

13.2.1. konsultāciju nodrošināšana par aktivitātes ietvaros pieejamo atbalstu un biznesa plāna sagatavošanu personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību un izstrādāt biznesa plānu savas biznesa idejas īstenošanai;

13.2.2. tās personas sagatavotā biznesa plāna izvērtēšana, kura vēlas uzsākt saimniecisko darbību;

13.3. saimnieciskās darbības uzsākšanas posmā:

13.3.1. aizdevuma piešķiršana saimnieciskās darbības uzsācējam;

13.3.2. subsidēto procentu likmju piešķiršana šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētajam aizdevumam. Personām, kas atbilst šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētajām prasībām, piešķir procentu likmes subsīdiju 80 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma, savukārt personām, kas atbilst šo noteikumu 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētajām prasībām, - 70 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā apjoma;

13.3.3. šo noteikumu 12.punktā minēto atbalsta saņēmēju uzraudzība, lai projekts tiktu īstenots saskaņā ar iesniegto biznesa plānu, un konsultāciju nodrošināšana projekta īstenošanas laikā.

14. Šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansē no šo noteikumu 10.punktā minētā aizdevumu fonda. Finansējuma saņēmējs nosaka aizdevumu procentu likmi šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētajam aizdevumam."

6. Svītrot 14.1 punktu.

7. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Persona, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par biznesa plāna sagatavošanu un nepieciešamo konsultāciju saņemšanu."

8. Svītrot 18., 20. un 20.1 punktu.

9. Izteikt 21.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.4. tā veic vai pēdējā gada laikā ir veikusi saimniecisko darbību, bet atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā, tai skaitā jauna produkta ražošanai, ar nosacījumu, ka biznesa plāna īstenošanai pēdējā gada laikā ir reģistrēts vai tiks reģistrēts jauns komersants."

10. Izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Šīs aktivitātes ietvaros saimnieciskās darbības uzsācējs vai, ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā daļu īpašnieki var saņemt atbalstu viena biznesa plāna īstenošanai.

23. Saimnieciskās darbības uzsācējs atbilst šādiem nosacījumiem:

23.1. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir pašnodarbināta persona, tā atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 21.punktā minētajiem nosacījumiem;

23.2. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā dalībnieki ir fiziskas personas, kuras atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 21.punktā minētajiem nosacījumiem, vai juridiskas personas, kuru kopējais daļu skaits nepārsniedz 25 %. Ja komersanta dalībnieki ir fiziskas personas, komersanta valdes locekļi un prokūristi ir tikai komersanta dalībnieki. Ja komersanta dalībnieks ir arī juridiska persona, attiecīgās juridiskās personas valdes locekļi vai prokūristi nevar būt komersanta valdes locekļi vai prokūristi."

11. Izteikt 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24. Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379, 5.-10.lpp.) (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1998/2006) vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai vienai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts triju fiskālo gadu laikā nepārsniedz EUR 200 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa atbalsta piešķiršanas dienā, savukārt vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai, kas darbojas autotransporta nozarē, piešķirtā de minimis atbalsta kopapjoms nepārsniedz EUR 100 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa triju fiskālo gadu laikā.

25. Subsīdijas ekvivalents saimnieciskās darbības uzsācējiem ir aprēķināms kā starpība starp procentu maksājuma summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvāris, Nr. C 014), un saimnieciskās darbības uzsācēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu."

12. Izteikt 29. un 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29. Aktivitātes ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

29.1. vadības izmaksas saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 4.punktu. Minētās izmaksas vienā projekta īstenošanas gadā nedrīkst pārsniegt vidēji 3 % no šo noteikumu 34.punktā minētā finansējuma:

29.1.1. projekta vadības personāla izmaksas. Vadības izmaksas ietver konsultantu izmaksas, lai nodrošinātu šo noteikumu 13.2.1., 13.2.2. un 13.3.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības;

29.1.2. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

29.1.3. transporta izdevumi (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

29.1.4. kancelejas preču izmaksas;

29.1.5. telpu nomas maksa un uzturēšanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

29.1.6. darbvietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas. Vienas darbvietas aprīkojuma īres un nomas maksa, kā arī biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 1 500 latu;

29.1.7. audita veikšanas izmaksas;

29.1.8. drošības izmaksas;

29.1.9. nodrošinājuma pārvaldīšanas izmaksas;

29.1.10. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izmaksas;

29.1.11. finanšu stabilitātes valsts nodeva;

29.1.12. sakaru, datu pārraides un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas (ieskaitot programmatūras licenču nomu) un ārējo informācijas resursu lietošanas izdevumi;

29.1.13. izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu (informatīvās plāksnes), tirgvedības un publicitātes pakalpojumu izmaksas;

29.2. aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms ir 100 % no biznesa plānā paredzētās projekta summas, ja projekta summa nepārsniedz 5 000 latu, vai 90 % no biznesa plānā paredzētās projekta summas, ja projekta summa pārsniedz 5 000 latu. Aizdevuma maksimālais apjoms ir 54 000 latu;

29.3. procentu likmju subsīdija šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētajam aizdevumam.

29.1 Aktivitātes ietvaros var attiecināt neparedzētos izdevumus, ja tie nepārsniedz 0,5 % no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz līgumu par projekta īstenošanu."

13. Svītrot 29.2 punktu.

14. Papildināt 31.punktu aiz skaitļa "29." ar skaitli "29.1".

15. Papildināt IV nodaļu ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējam ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis, ja finansējuma saņēmējs to nevar atgūt atbilstoši nodokļus regulējošiem normatīvajiem aktiem."

16. Aizstāt 33.punktā skaitli "14 315 238" ar skaitli "9 955 223".

17. Izteikt 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"34. Šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai pieejamais publiskais finansējums ir 15 476 297 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 6 746 595 latu apmērā, valsts budžeta finansējums 1 190 575 latu apmērā un finansējuma saņēmēja finansējums 7 539 127 latu apmērā.

35. Šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.3.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai paredzētais finansējums ir 2 018 053 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 1 715 345 latu apmērā un valsts budžeta finansējums 302 708 latu apmērā."

18. Svītrot 36.punktu.

19. Aizstāt 50.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2021.gada 31.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2023.gada 31.decembrim".

20. Aizstāt 51.1.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"" ar vārdiem "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras".

21. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Finansējuma saņēmējs projekta iesniegumā minētās aktivitātes īsteno ne ilgāk kā:

67.1. šo noteikumu 13.2., 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minētās darbības - līdz 2013.gada 31.decembrim;

67.2. šo noteikumu 13.1. un 13.3.3.apakšpunktā minētās darbības - līdz 2015.gada 30.jūnijam."

22. Izteikt 70.1 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.";

23. Svītrot 71.2.apakšpunktu.

24. Izteikt 71.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.4. kravas transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu iznomāšana;".

25. Izteikt 72. un 73.punktu šādā redakcijā:

"72. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem:

72.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta;

72.2. uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla un konstatējamas šo noteikumu 72.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

72.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējamas šo noteikumu 72.4.apakšpunktā minētās pazīmes;

72.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai no līdzekļiem, ko tie spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tie nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību.

73. Pirms šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai nav pārsniegts šo noteikumu 24.punktā minētais atbalsta ierobežojums."

26. Papildināt noteikumus ar 74.2 punktu šādā redakcijā:

"74.2 Aktivitātes ietvaros saņemto finansējumu atbalsta saņēmējs nevar apvienot ar citu aktivitāšu ietvaros saņemto atbalstu no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem."

27. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Finansējuma saņēmējam šo noteikumu 34.punktā minēto publiskā finansējuma maksājumu veic kā iemaksu aizdevumu fondā."

28. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Finansējuma saņēmēja ieņēmumus, kas radušies aizdevumu fonda darbības rezultātā, iegulda atpakaļ aizdevumu fondā un izmanto šajos noteikumos noteiktajam mērķim."

29. Svītrot 81.punkta ievaddaļā vārdu "pārvaldes".

30. Papildināt noteikumus ar 81.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.7. ja projekts nav īstenots atbilstoši normatīvo aktu prasībām."

31. Papildināt noteikumus ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājumi

91. Šo noteikumu 13.3.2.apakšpunktā minēto procentu likmes subsīdiju piemēro visiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētais aizdevums tika piešķirts, uzsākot aktivitātē ietvertās darbības, kā arī tiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minēto aizdevumu pēc 2013.gada 14.februāra, bet tiem nav piešķirta procentu likmes subsīdija.

92. Finansējuma saņēmējs aktualizē projekta iesnieguma un biznesa plāna sadaļas, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajai šo noteikumu redakcijai, un iesniedz tās sadarbības iestādē  līdz 2013.gada 15.jūlijam."

32. Izteikt 1.pielikuma 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

(Pieprasīto finansējuma apjomu nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot to ar diviem cipariem aiz komata, kas noapaļoti uz leju)

Atbalstāmo darbību veids

Attiecināmās izmaksas (LVL)

Neattiecināmās izmaksas (LVL)

Maksimālais publiskā finansējuma apmērs (LVL)

Maksimālā publiskā finansējuma intensitāte, %

Pieprasītais publiskā finansējuma apmērs (LVL) (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojot uz leju)

Pieprasītā publiskā finansējuma intensitāte, % (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļot uz augšu)

 
Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumu Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minētās darbības              
Pārējās Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" atbalstāmās darbības              

Kopā

   

9 955 223

 

"

33. Izteikt 1.pielikuma 6.3. un 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. Projekta izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, LVL (ar PVN)

Kopā izmaksas, LVL (t.sk. PVN)

Izmaksas, LVL

attiecināmās

neattiecināmās

bez PVN

PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)

% no tiešajām attiecināmajām izmaksām

bez PVN

PVN

1. Vadības izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1828/2006 43.panta 4.punktu, nepārsniedzot vienā projekta īstenošanas gadā vidēji 3 % no aizdevumu fonda apjoma                  
2. Aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai                  
3. Procentu likmes subsīdija                  
KOPĀ (1+2+3)                  

6.4. Izmaksu ekonomiskais pamatojums (sniegt skaidrojumu par izmaksu pozīcijas noteikšanas un aprēķināšanas mehānismu. Pamatojums jāsniedz par visām 6.3.sadaļā norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām)

Projekta izmaksu pozīcijas

Ekonomiskais pamatojums

1. Vadības izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1828/2006 43.panta 4.punktu, nepārsniedzot vienā projekta īstenošanas gadā vidēji 3 % no aizdevumu fonda apjoma  
2. Aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai  
3. Procentu likmju subsīdija

"

34. Aizstāt 1.pielikuma 7.3.3.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"" ar vārdiem "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

06.07.2013