Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 1.1, 1.2 un 1.3 pantu šādā redakcijā:

"1.1 pants. (1) Valsts prezidenta kanceleja, pamatojoties uz informāciju, kas Valsts prezidentam sniegta saskaņā ar Līguma 5.pantu, un ieceltā diecēzes bīskapa iesniegumu, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņo par bīskapa stāšanos amatā. Valsts prezidenta kanceleja paziņo arī par diecēzes bīskapa atcelšanu no amata vai par amatpersonu, kura viņu aizvieto.

(2) Valsts prezidenta kanceleja šā panta pirmajā daļā minēto informāciju sniedz arī institūcijai, kas ar likumu ir pilnvarota vest reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru (turpmāk - reģistra iestāde).

1.2 pants. (1) Ievērojot Līgumā noteikto, attiecīgās diecēzes bīskaps vai amatpersona, kura viņu aizvieto:

1) sniedz apliecinājumu par personām, kurām ir tiesības pārstāvēt Līguma 2.panta otrajā daļā norādītās Katoļu baznīcas institūcijas, un par šo pārstāvības tiesību apjomu;

2) paziņo reģistra iestādei par Līguma 2.panta trešajā daļā minēto darbību veikšanu (paziņojumā norādot veikto darbību un tās veikšanas datumu, attiecīgās Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas nosaukumu, adresi un kanonisko pakļautību diecēzei vai citai institūcijai), kā arī par izmaiņām iepriekš paziņotajā informācijā;

3) informē Tieslietu ministriju par viņam kanoniski pakļautajiem garīdzniekiem, pie kuriem var noslēgt kanoniskās laulības, kas rada Līguma 8.pantā noteiktās tiesiskās sekas, un par viņam kanoniski pakļautajiem garīdzniekiem (kapelāniem), kuri ir tiesīgi veikt Līguma III un IV daļā noteikto garīgo aprūpi. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu apjomu, kā arī to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(2) Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas iegūst juridiskās personas statusu neatkarīgi no paziņošanas reģistra iestādei. Paziņojumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets. Par paziņojumu iesniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

1.3 pants. Šā likuma 1.1 un 1.2 panta noteikumi piemērojami arī Līguma 24.pantā minētajam militārajam ordinārijam."

2. Aizstāt 3.pantā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

3. Papildināt likumu ar 4. un 5.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Valsts prezidenta kanceleja mēneša laikā pēc šā likuma 1.1 panta spēkā stāšanās dienas informē reģistra iestādi par Katoļu baznīcas diecēzes bīskapiem, kuri iecelti pirms šā panta spēkā stāšanās un turpina pildīt savus pienākumus.

5.pants. Reģistra iestādei līdz 2014.gada 31.decembrim šā likuma 1.2 pantā noteiktajā kārtībā paziņo par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskajām personām, sniedzot šā likuma 1.2 panta pirmās daļas 2.punktā minēto informāciju. Par darbībām, kas minētas šajā pantā un veiktas noteiktajā termiņā, valsts nodevu nemaksā."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 13.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 4.jūlijā

01.01.2014