Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.313

Rīgā 2013.gada 11.jūnijā (prot. Nr.34 24.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
2.panta ceturto daļu un 13.panta sestās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92., 145.nr.; 2007, 103.nr.; 2009, 56.nr.; 2010, 8.nr.; 2011, 82., 122.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 35.2 punktu;

1.2. papildināt noteikumus ar 35.3 un 35.4 punktu šādā redakcijā:

"35.3 Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem teritorijas attīstības plānošanas jomā detālplānojumu izstrādā vienlaikus ar skiču projektu, skiču projekta plānošanas un arhitektūras uzdevuma nosacījumus ietver detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā.

35.4 Ja apbūves teritorijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem teritorijas attīstības plānošanas jomā ir izstrādāts detālplānojums un par tā īstenošanas kārtību ir noslēgts administratīvais līgums starp pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju, plānošanas un arhitektūras uzdevumu neizsniedz un būvprojektu izstrādā saskaņā ar detālplānojumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, izņemot gadījumu, ja paredzētajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā ir nepieciešami Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi.";

1.3. aizstāt 37.2.apakšpunktā vārdus "(izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu)" ar vārdiem "(izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, lodžiju aizstiklošanu)";

1.4. papildināt 37.2 punktu aiz vārdiem "jumta ieseguma nomaiņu" ar vārdiem "lodžiju aizstiklošanu, ja netiek mainīts ārsienu izvietojums";

1.5. papildināt noteikumus ar 37.5 punktu šādā redakcijā:

"37.5 Šo noteikumu 37.2 punktā minētā ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja daudzstāvu daudzdzīvokļu namā, izņemot valsts aizsargājamus kultūras pieminekļus, plānots aizstiklot lodžijas, neveicot citus fasādes būvdarbus, un būvvaldē Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums un iesniegta ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice ar paskaidrojuma rakstu, ko parakstījis arhitekts, kuram ir patstāvīgas prakses tiesības. Pirms aizstiklošanas darbu sākšanas pasūtītājs rakstiski informē būvvaldi.";

1.6. aizstāt 40.9 punktā vārdu "projektētāju" ar vārdiem "attiecīgajā jomā sertificētu personu vai būvkomersantu reģistrā reģistrētu personu";

1.7. izteikt 41.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.1. zemes robežu plāns un situācijas plāns;";

1.8. papildināt 46.11 punktu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Ja akceptētajā izvērstajā skiču projektā izdarītās būtiskās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus vai būves ārējo veidolu vai tiek mainīta būves funkcija, attiecīgās izmaiņas saskaņo ar konkrēto saistošo tehnisko noteikumu izdevējiem. Minētajā gadījumā būvvaldei ir tiesības uzdot iesniegt jaunu būves metu un būvniecības iesniegumu–uzskaites karti.";

1.9. izteikt 62.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.5. mazēkas, atsevišķu labiekārtojuma elementu (apgaismes ķermeņu, žogu, norobežojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo arhitektūras formu, gājēju celiņu), reklāmas stendu un objektu, norāžu stabu nojaukšanai, ja šīs darbības saskaņotas būvvaldē;";

1.10. papildināt noteikumus ar 62.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.9. reklāmas stendiem un objektiem bez elektropieslēguma, kuru augstums nepārsniedz 2,5 metrus, un tūrisma objektu un ielu norāžu stabiem bez elektropieslēguma, kuru augstums nepārsniedz 4 metrus, ja to novietojums zemes gabalā un vizuālais risinājums saskaņots būvvaldē.";

1.11. svītrot 110.punkta otro un trešo teikumu;

1.12. izteikt 116.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.1. būvatļaujas pieprasījumu (4.1 pielikums);";

1.13. svītrot 116.3.1 apakšpunktu;

1.14. izteikt 118.punktu šādā redakcijā:

"118. Būvatļauju izsniedz uz pasūtītāja pieprasīto laiku, kas nevar būt mazāks par vienu gadu. Kopējais būvatļaujas derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 120.1 punktā minēto maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu. Būvvaldei, pagarinot būvatļauju kopējā būvatļaujas derīguma termiņa ietvaros, nav atkārtoti jāvērtē faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika izdota būvatļauja.";

1.15. papildināt noteikumus ar 119.1 punktu šādā redakcijā:

"119.1 Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem teritorijas attīstības plānošanas jomā detālplānojums paredzētai būvei netika izstrādāts vienlaikus ar skiču projektu vai saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu netika rīkota būvniecības publiskā apspriešana, saņemot būvatļauju, pasūtītājs:

119.1 1. nosūta Būvniecības likuma 13.panta sestajā daļā minētajām personām rakstisku paziņojumu par:

119.1 1.1. ēkas rekonstrukciju pilsētas vai ciema teritorijā, kuras rezultātā tiek mainīta ēkas funkcija (lietošanas veids) vai apjoms;

119.1 1.2. jaunas būves būvniecību, izņemot viena vai divu dzīvokļu mājas, palīgēkas, žogu, teritorijas labiekārtojuma, transporta būves būvniecību vai inženiertīklu izbūvi, kā arī īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību;

119.1 2. izvieto zemes gabalā būvtāfeli (ne mazāku kā A1 formātā), informējot par ēkas rekonstrukciju pilsētas vai ciema teritorijā, kuras rezultātā tiek mainīta ēkas funkcija (lietošanas veids) vai apjoms, un jaunas būves būvniecību, izņemot viena vai divu dzīvokļu mājas būvniecību ārpus pilsētas un ciema teritorijas, palīgēkas, žogu, transporta būves būvniecību vai inženiertīklu izbūvi, kā arī īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību. Būvtāfeli novieto, vērstu pret publisku vietu, un tajā norāda šādas ziņas:

119.1 2.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);

119.1  2.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un kontakttālrunis);

119.1 2.3. projektētājs (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un kontakttālrunis);

119.1 2.4. būvniecības ieceres mets vai situācijas plāns;

119.1 2.5. informācija par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku.";

1.16. papildināt 5.1.apakšnodaļu ar 120.1, 120.2, 120.3, 120.4, 120.5 un 120.6 punktu šādā redakcijā:

"120.1 Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, līdz kuram būve vai tās kārta (ja būvi paredzēts īstenot pa kārtām) jānodod ekspluatācijā:

120.1 1. būvēm, par kuru īstenošanu sabiedrība ir izteikusi viedokli paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros vai paredzētās būves publiskajā apspriešanā, – pieci gadi;

120.1 2. pārējām būvēm – astoņi gadi.

120.2 Maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu nosaka no būvatļaujas izsniegšanas dienas, ieskaitot arī laiku, kad būvdarbi tika pārtraukti. Maksimālajā būvdarbu veikšanas ilgumā netiek ieskaitīts laiks, kurā:

120.2 1. būvatļaujas darbība ir apturēta, ja Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā tā ir apstrīdēta vai pārsūdzēta;

120.2 2. būvdarbi apturēti vai pārtraukti, pamatojoties uz šo noteikumu 165.punktā minētās iestādes lēmumu, izņemot gadījumu, ja būvdarbu apturēšanas vai pārtraukšanas iemesls ir būvniecības pārkāpumi.

120.3 Būvdarbi, kuri tiek veikti pēc šo noteikumu 120.1 punktā minētā termiņa, ir patvaļīga būvniecība. Būvvalde būvatļauju var pagarināt pēc šo noteikumu 120.5 vai 120.6 punktā minēto nosacījumu izpildes.

120.4 Ja šo noteikumu 120.1 1.apakšpunktā minētā būve nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, pasūtītājam likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā kārtībā jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai būvvaldei jāpieņem lēmums par atkārtotu paredzētās būves publiskās apspriešanas rīkošanu, ja ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība. Ja ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, pašvaldība var pieņemt lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu atbilstoši šo noteikumu 171.1 punktam.

120.5 Ja saskaņā ar šo noteikumu 120.4 punktu ir veikta atkārtota būvniecības ieceres izvērtēšana, būvatļauju pagarina uz būvvaldes noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) un ģeodēziskais uzmērījums par būves novietnes pārbaudi. Ja būve minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā, pašvaldība var pieņemt lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu atbilstoši šo noteikumu 171.1 punktam.

120.6 Ja šo noteikumu 120.1 2.apakšpunktā minētā būve vai tās kārta (ja būvi paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz pasūtītāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) un ģeodēziskais uzmērījums par būves novietnes pārbaudi.";

1.17. aizstāt 161.2.apakšpunktā vārdu "sabiedriskajām" ar vārdu "publiskām";

1.18. svītrot 165.punktā vārdus "kā arī saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"";

1.19. aizstāt 170.punktā vārdus "būves īpašnieks" ar vārdiem "būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja attiecīgajai būvei nav īpašnieka";

1.20. papildināt pārejas noteikumus ar 189.punktu šādā redakcijā:

"189. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu un, ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņu nepagarina būvniecības procesiem, kuri ierosināti pēc 2013.gada 1.jūlija. Būvatļaujas, kuras izsniegtas pirms 2013.gada 1.jūlija, pagarina uz laiku, kas nav ilgāks par šo noteikumu 120.1 punktā minēto.";

1.21. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

 pilsētas/novada būvvaldei

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums–uzskaites karte

Pasūtītājs (būvniecības ierosinātājs):

 

 

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums (firma))

 

 

 

(personas kods/reģistrācijas numurs)

 

 

 

(dzīvesvieta/juridiskā adrese)

 

 

 

(tālruņa numurs)

 

 

 

(elektroniskā pasta adrese)


 
Lūdzu izskatīt iesniegumu objekta 
 

(būves nosaukums brīvā formā)

 būvniecībai/nojaukšanai.

 
1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): jauna būvniecība

būvniecība esošā būvē


 
2. Ziņas par zemes gabalu: 
2.1. kadastra apzīmējums 
2.2. zemes gabala adrese 

Ja būvniecība paredzēta mežā:

1) meža kvartāla numurs ___________________; meža nogabala numurs ______________________

2) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem _____________________________

2.3. īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/

 

juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)


 
2.4. zemes lietotājs 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/

 

juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)


 
3. Ziņas par esošo būvi/būvēm (aizpilda par katru būvi atsevišķi):
3.1. būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): rekonstrukcija

renovācija

restaurācija

nojaukšana


 
3.2. būves/telpu grupas kadastra apzīmējums 

 
3.3. būves/telpu grupas adrese 

 
3.4. būves/telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/

 

juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)


 
4. Pilnvarotā persona (projekta vadītājs) 
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese/

 

juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)


 
Juridiskās personas norādītā kontaktpersona 
 

(vārds, uzvārds, personas kods,

 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

5. Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):

pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

elektroniski uz elektroniskā pasta adresi (atbilstoši Paziņošanas likuma 9.panta otrajai daļai) ____________________________

personīgi būvvaldē

6. Pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi ___________________________

Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai):

1) situācijas plāns, kurā norādīti jaunbūvējamo būvju izmēri un paredzēto autostāvvietu skaits uz _______ lapām;

ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, uz _______ lapām;

2) pasūtītāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

3) īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošie dokumenti;

4) spēkā esoši inženierkomunikāciju pārvaldītāja izsniegti tehniskie noteikumi1;

5) vēlamais trases izvietojums1;

6) topogrāfiskais plāns M 1:500 vai M 1:250 (var tikt iesniegts būvvaldē pēc topogrāfiskā plāna izstrādes inženierkomunikāciju izvietojuma precizēšanai atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saskaņojot ar iesaistītajām trešajām personām)1.

Būvniecības ierosinātājs vai pilnvarotā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts2)


 
  

(datums2)

 

Aizpilda būvvalde3

1. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās datums 
2. Lokālplānojuma spēkā stāšanās datums 
3. Detālplānojuma spēkā stāšanās datums 
4. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma/būves nojaukšanas uzdevuma numurs un izdošanas datums 
5. Lēmuma par atteikšanos izdot plānošanas un arhitektūras uzdevumu/būves nojaukšanas uzdevumu numurs un izdošanas datums 

 
Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts2)


 
  

(datums2)

 

Piezīmes.
1 Aizpilda attiecībā uz inženierkomunikāciju būvēm.
2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3 Būvvalde var neaizpildīt iesnieguma daļu, kurā ir norādīta informācija par spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem, kā arī informāciju par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu vai atteikumu, ja šādi dokumenti tiek pievienoti konkrētajai būvniecības lietai.";

1.22. aizstāt 2.pielikuma 1.11.apakšpunktā vārdus "(piemēram, jāveic zemes transformācija uz apbūves zemi)" ar vārdiem "(piemēram, jāiesniedz Valsts meža dienestā informācija par atmežojamo meža zemes platību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību)";

1.23. aizstāt 2.pielikumā vārdus "Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā" ar šāda satura tekstu:

"Šo plānošanas un arhitektūras uzdevumu mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 

(iestādes nosaukums, adrese)

 

";

1.24. aizstāt 2.1 pielikumā vārdus "Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā" ar šāda satura tekstu:

"Šo būves nojaukšanas uzdevumu mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 

(iestādes nosaukums, adrese)

 

";

1.25. aizstāt 2.2 pielikuma 6.punktā vārdus "logu nomaiņa" ar vārdiem "logu nomaiņa/lodžiju aizstiklošana";

1.26. papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

 pilsētas/novada būvvaldei

Būvatļaujas pieprasījums

1. Pasūtītājs (būvniecības ierosinātājs):
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

 

vai juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 

 
2. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): jauna būvniecība

rekonstrukcija

renovācija

restaurācija

nojaukšana


 
3. Būvprojekts ,
 

(būvobjekta nosaukums)

 

ko apstiprinājis pasūtītājs 20___.gada ____.________________ un akceptējusi _____________________________________________________________________ būvvalde 20___.gada ____.________________

Būvprojekta akcepta numurs 

 
Būvprojekta īstenošanas kopējās izmaksas 

 
Civiltiesiskās apdrošināšanas polise 
 

(numurs un derīguma termiņš)


 
Būvdarbus paredzēts pabeigt 20___.gada  
 

(mēnesis)

 

 
4. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta 
 

 
5. Zemes gabala kadastra apzīmējums 

 
6. Būves/telpu grupas kadastra apzīmējums
 

(aizpilda rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas un nojaukšanas gadījumā)


 
7. Zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods

 

vai juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)


 
8. Būves/telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs (rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas un nojaukšanas gadījumā)
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods

 

vai juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs)


 
9. Būvprojekta autors
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas

 

nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs)


 
10. Būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki:
10.1. būvuzraugs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums (firma),

 

reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

10.2. autoruzraugs1
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums (firma),

 

reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

10.3. būvuzņēmējs2
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums (firma),

 

reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

10.4. atbildīgais būvdarbu vadītājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs, tālruņa numurs)

10.5. darba aizsardzības koordinators
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs)

11. Būvatļauju vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):

pa pastu uz pieprasījumā norādīto adresi

elektroniski uz elektroniskā pasta adresi (atbilstoši Paziņošanas likuma 9.panta otrajai daļai) _____________________________

personīgi būvvaldē

12. Informācija par atmežošanas kompensācijas samaksu (ja būvniecība ir paredzēta meža zemēs):

12.1. maksājuma identifikācijas numurs _____________________________________

12.2. maksājuma summa _____________________________________

12.3. maksājuma datums ______________________________________________________

Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai):

1) akceptēts būvprojekts;

2) zemes gabala īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības un apbūves tiesības apliecinošie dokumenti (ja tie ir mainījušies);

3) sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga (ja tāds ir pieaicināts) saistību raksts;

4) līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls (ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība);

5) būvdarbu žurnāls;

6) apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.

Pasūtītājs (būvniecības ierosinātājs) 
 

(vārds, uzvārds, paraksts3)


 
  

(datums3)

 

Aizpilda būvvalde

1. Paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaude  
 

(datums)

 

 
2. Atzinums par pārbaudi  
 

(numurs un datums)

 

 
3. Būvatļauja  
 

(numurs un izdošanas datums)

 

 
Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts3)


 
  

(datums3)

 

Piezīmes.
1 Aizpilda, ja ir noslēgts līgums par autoruzraudzību saskaņā ar noteikumiem par būvdarbu autoruzraudzību.
2 Neaizpilda, ja būvētāja vajadzībām tiek būvētas nelielas būves, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvapjoms – par 2000 m3, un ja būvētājs ir arī atbildīgais būvdarbu vadītājs.
3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.27. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

 pilsētas/novada būvvaldei

Būvatļauja Nr.______

Derīga līdz 20____.gada ______.______________________

Izdota 
 

(pasūtītāja (būvniecības ierosinātāja) fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,

 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums (firma),

 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

 būvniecībai/nojaukšanai

(būvobjekta nosaukums)

 

 
Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta 
 

 
Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): jauna būvniecība

rekonstrukcija

renovācija

restaurācija

nojaukšana


 
Zemes gabala kadastra apzīmējums 

 
Būves/telpu grupas kadastra apzīmējums
 

(aizpilda rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas un nojaukšanas gadījumā)

Būvprojekta autors
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas

 

nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs)

Būvuzraugs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums (firma),

 

reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Autoruzraugs1
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums (firma),

 

reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvuzņēmējs2
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums (firma),

 

reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs, tālruņa numurs)

Darba aizsardzības koordinators
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs)


 
Būvatļauja izdota, pamatojoties uz:
1. zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošiem dokumentiem
 
   
2. būvprojektu ,
 

(būvobjekta nosaukums)

 

ko apstiprinājis pasūtītājs 20___.gada ____.________________ un akceptējusi _____________________________________________________________________ būvvalde 20___.gada ____.________________

Būvprojekta akcepta numurs 

 
Būvprojekta īstenošanas kopējās izmaksas 

Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums – __________ gadi (atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" __________.punktam).

Būve jānodod ekspluatācijā līdz 20_____.gada ______.__________________________.

Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts3)

Z.v.3

  

(datums3)

 

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 

(iestādes nosaukums, adrese)

 .

Piezīmes.
1 Aizpilda, ja ir noslēgts līgums par autoruzraudzību saskaņā ar noteikumiem par būvdarbu autoruzraudzību.
2 Neaizpilda, ja būvētāja vajadzībām tiek būvētas nelielas būves, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvapjoms – par 2000 m3, un ja būvētājs ir arī atbildīgais būvdarbu vadītājs.
3 Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" ("Z.v.") un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Šo noteikumu 1.14., 1.16. un 1.27.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
19.06.2013