Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.305

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā (prot. Nr.33 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 132.nr.; 2010, 100., 149.nr.; 2011, 109.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Atklātu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē kārtās, izsludinot paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek apgūts viss attiecīgajā kārtā pieejamais finansējums vai tiek piešķirts papildu finansējums, atbildīgā iestāde organizē papildu atlases kārtas par pieejamo finansējumu."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 4 000 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk - finansējuma saņēmējs) nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 5.2 punktu."

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Aktivitātes pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 1 999 999 lati un ne mazāk kā 250 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1, 5.2 un 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Aktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 250 000 latu un ne mazāk kā 100 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

5.2 Aktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros virssaistību finansējumu piešķir projekta iesniedzējam - biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai, kura atbilst šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām. Trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais virssaistību finansējums ir 4 000 000 latu. Aktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais virssaistību finansējums ir ne vairāk kā 4 000 000 latu un ne mazāk kā 1 000 000 latu. Virssaistību finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

5.3 Aktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un atlikušo virssaistību finansējumu piešķir juridiskai vai komercreģistrā reģistrētai fiziskai personai, kura atbilst šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām, izņemot biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju. Ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir vismaz 594 812 latu. Aktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 100 000 latu un ne mazāk kā 25 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un virssaistību finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām."

5. Papildināt noteikumus ar 7.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5.1 izstrādā izmaksu efektivitātes novērtējuma metodiku;".

6. Izteikt 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;".

7. Izteikt 8.7. un 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. analizē projektu īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus atbildīgajai iestādei par projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai;".

8. Izteikt 11.2. un 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. tas citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu īstenošanas laikā nav tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu;

11.3. tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un tam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;".

9. Papildināt noteikumus ar 11.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6. tas nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu."

10. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Aktivitātes vienas atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu."

11. Izteikt 16.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.5. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja projekta iesniedzējs tās nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;".

12. Izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. netiešās attiecināmās izmaksas:

16.2.1. neparedzētie izdevumi projekta īstenošanai, nepārsniedzot piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (neparedzētos izdevumus, ja nepieciešams, var izmantot ar projekta īstenošanu saistīto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai);

16.2.2. aktivitātes trešās un ceturtās atlases kārtas ietvaros ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas ir obligātas un veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu."

13. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Aktivitātes pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros neattiecināmas ir izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu."

14. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Projektu iesniegumu konkursa trešo un ceturto atlases kārtu izsludina ne vēlāk kā 2013.gada 4.jūlijā."

15. Izteikt 21.2.3. un 21.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.3. projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par projekta iesniedzēja nodokļu nomaksu (2.pielikums);

21.2.4. kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu, kurā norādīta šo noteikumu 4.1 pielikumā minētā informācija (ja attiecināms), vai kredītiestādes izziņa par konta atlikumu, kurā norādīta šo noteikumu 4.2 pielikumā minētā informācija (ja attiecināms) par projekta iesniedzēju (turpmāk - izziņas). Izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par pirmajā projekta īstenošanas gadā plānotajām izmaksām. Ja projekta iesniedzējs projektā ir paredzējis saņemt šo noteikumu 47.punktā norādīto avansu, izziņā norādītā summa nedrīkst būt mazāka par starpību starp projekta pirmajā gadā kopējām plānotajām izmaksām un avansa maksājumu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām;".

16. Svītrot 21.2.5.apakšpunktā vārdu "pilna".

17. Papildināt noteikumus ar 21.2.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.5.1 būvvaldes apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres kopija (ja attiecināms);".

18. Svītrot 21.2.16. un 21.2.17.apakšpunktu.

19. Papildināt noteikumus ar 21.2.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.19. ja projekta publiskais finansējums pārsniedz 5 miljonu euro ekvivalentu latos, izmaksu efektivitātes novērtējumu atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par izmaksu efektivitātes novērtējuma izstrādi."

20. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Uz aktivitātes trešo un ceturto atlases kārtu neattiecina šo noteikumu 21.2.6., 21.2.7., 21.2.8., 21.2.9. un 21.2.10.apakšpunktu."

21. Svītrot 24.punktā skaitļus un vārdu "3. un 4.".

22. Izteikt 33.1., 33.2. un 33.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1. vispirms komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 28., 29., 30., 31. un 37.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 28., 29., 30., 31. un 37.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26. un 27.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26. un 27.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem saņem mazāk nekā 21 punktu, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;".

23. Aizstāt 33.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "37 punktus" ar skaitli un vārdu "21 punktu".

24. Izteikt 33.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 9., 15., 16., 18., 22., 23., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 38. un 39.punktā minētajiem kritērijiem."

25. Aizstāt 34.punktā skaitli un vārdu "37 punktus" ar skaitli un vārdu "21 punktu".

26. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāku šo noteikumu 5.pielikuma 1. un 5.punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējuma kopsummu. Ja arī šo kritēriju vērtējuma kopsumma ir vienāda, priekšroku dod projekta iesniegumam ar zemāku pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāti."

27. Papildināt noteikumus ar 35.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu aktivitātes trešajā atlases kārtā, priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāku šo noteikumu 5.pielikuma 1. un 5.punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējuma kopsummu. Ja arī šo kritēriju vērtējumu kopsumma ir vienāda, priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāku pieprasītā kopējā virssaistību finansējuma apmēru."

28. Izteikt 36.2. un 36.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 32., 33., 34., 35., 36., 38. un 39.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

36.3. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 9., 15., 16., 18., 22., 23. un 25.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;".

29. Izteikt 37.1., 37.2. un 37.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. šo noteikumu 5.pielikuma 28., 29., 30., 31. un 37.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

37.2. šo noteikumu 5.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26. un 27.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

37.3. šo noteikumu 5.pielikuma 40. un 41.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem."

30. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros projektu iesniegumos minētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno četru gadu laikā, trešās un ceturtās atlases kārtas ietvaros - 22 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam."

31. Papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek izbeigts līgums par projekta īstenošanu, konstatēto neatbilstību vai izbeigto civiltiesisko līgumu rezultātā atbrīvotais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai un papildu darbību finansēšanai īstenojamā projekta ietvaros.

46.2 Sadarbības iestāde šo noteikumu 4.1 punktā minēto virssaistību finansējumu uzņemas tikai tad, ja projekta ietvaros atbalstāmās darbības (tai skaitā iepirkums) tiks uzsāktas vai turpinātas ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas līguma nosacījumos un izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas līguma nosacījumos."

32. Papildināt 1.pielikumu ar 1.1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.5.1 Atbildīgā persona(-as):
(Vārds, uzvārds)

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:"

33. Papildināt 1.pielikumu ar 2.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13.1 Raksturot izmaksu efektivitāti (ja attiecināms) (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

 

"

34. Izteikt 1.pielikuma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta darbības Nr.__ un nosaukums

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

20xx

20xx

20xx

III

IV

I

II

III

IV

I

II

1.                
2.              

"

35. Izteikt 1.pielikuma 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. Projekta finansējuma avoti

 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas, LVL

Pieprasītā finansējuma intensitāte %

1

2

Kopējās izmaksas

A = B + C

100 %

ERAF līdzfinansējums

B

Privātais līdzfinansējums (tai skaitā kredītresursi)

C

"

36. Izteikt 1.pielikuma 7.3. un 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. Izmaksu atdeves rādītāja aprēķins (iedzīvotāju skaits plānošanas reģionā, kuriem, īstenojot projektu, nodrošināta pieeja kultūras un valsts nozīmes pasākumiem, attiecībā pret ieguldītajām investīcijām (latos)):

 

"

7.4. Projekta finansēšanas plāns

Gads

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

ERAF attiecināmās izmaksas

privātās attiecināmās izmaksas

1 = 2 + 4

2

%
3 = 2/1

4

%
5 = 4/1

20xx

20xx

20xx

Kopā

"

37. Papildināt noteikumu 1.pielikumu ar 8.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.15. citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu īstenošanas laikā projekta iesniedzējs nav tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu."

38. Svītrot 3. un 4.pielikumu.

39. Papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.675

Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu

(juridiskās personas nosaukums, kurai kredītiestāde sniedz izziņu)


(datums)

Par kredīta piešķiršanu
 

(juridiskās personas nosaukums)

apliecina, ka ir piešķīrusi

(kredītiestādes nosaukums)

 

,

(juridiskās personas nosaukums)

 
reģistrācijas numurs komercreģistrā , aizdevumu  
  ( )

(valūta, summa)

 

(valūta un summa vārdiem)

apmērā projekta īstenošanai.  
 

(projekta nosaukums)

   

Lēmums par aizdevuma piešķiršanu ir spēkā līdz 20______.gada ______. __________________________________.

(kredītiestādes paraksttiesīgās personas amats)

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

(kredītiestādes kontaktpersona, kas varētu sniegt papildu informāciju par projektu:
vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)"

 

4.2 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.675

Kredītiestādes izziņa par konta atlikumu

(juridiskās personas nosaukums, kurai kredītiestāde sniedz izziņu)


(datums)

apliecina, ka

(kredītiestādes nosaukums)

, reģistrācijas

(juridiskās personas nosaukums)

numurs komercreģistrā _____________________________________________________________________________________________,
ir atvērts norēķinu konts Nr. _____________________________________________________________________________________, kurā atlikums uz 20____.gada _____._____________________ ir

  ( )

(valūta, summa)

 

(valūta un summa vārdiem)

 

(kredītiestādes paraksttiesīgās personas amats)

(vārds, uzvārds un paraksts)"

 

40. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.675

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes kritēriji

Projekta kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

1. Būvniecības projekta gatavība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

1.1. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai būvvaldē apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un būvniecības izmaksu tāme, ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

5

1.2. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai būvvaldē apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un būvniecības izmaksu tāme, ir izstrādāta iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

3

1.3. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai būvvaldē apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un būvniecības izmaksu tāme, nav sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

1

1.4. nav izpildītas 1.1., 1.2. vai 1.3.apakškritērijā noteiktās prasības

0

2. Projekta īstenošanas risku (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā) izvērtējums:

Kritērijā jāsaņem vismaz 4 punkti

2.1. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

6

2.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), izstrādāts nepilnīgs pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

4

2.3. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

3. Projekta iesniegumā un objekta darbības plānā paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, kuru ietvaros tiks veicināta kultūras pieminekļa atpazīstamība:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

3.1. starptautiskā mērogā

6

3.2. valsts mērogā

4

3.3. reģiona mērogā

2

3.4. projekta iesniegumā un objekta darbības plānā nav paredzēti kultūras pieminekļa publicitātes un informācijas pasākumi

0

4. Īstenojot projektu, ir saglabāts un atjaunots valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, kas ir:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

4.1. valsts nozīmes koka arhitektūras kultūras piemineklis

4

4.2. valsts nozīmes kultūras piemineklis

2

4.3. nav izpildītas 4.1. vai 4.2.apakškritērijā noteiktās prasības

0

5. Projekta rezultātā atjaunotais un saglabātais objekts ir sabiedriskas nozīmes būve, kurā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 3 punkti

5.1. saskaņā ar normatīvajos aktos par kultūras pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību noteiktajām funkcijām var rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus

6

5.2. saskaņā ar objekta darbības plānā noteiktajām funkcijām var rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus

3

5.3. objektā nav paredzēts rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus

0

Kritēriji par horizontālajām prioritātēm

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

6. Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa:

Kritērijs nav izslēdzošs

6.1. par 10 vai vairāk procentiem

4

6.2. no 7,50 līdz 9,99 procentiem

3

6.3. no 5 līdz 7,49 procentiem

2

6.4. līdz 4,99 procentiem

1

6.5. projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu

0

7. Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (iedzīvotāju skaits plānošanas reģionā, kuriem projekta īstenošanas rezultātā nodrošināta pieeja kultūras un valsts nozīmes pasākumiem, pret ieguldītajām investīcijām (latos)):

Kritērijs nav izslēdzošs

7.1. no 3,51

3

7.2. no 1,51 līdz 3,5

2

7.3. līdz 1,5 (ieskaitot)

1

8. Projekta iesniegumā paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

8.1. četras vai vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

3

8.2. no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

2

8.3. nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

0

Atbilstības kritēriji

Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē/Nav attiecināms

Noraidāms vai precizējams٭

9. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimāli iespējamo līdzfinansējuma apjomu  

P

10. Projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim - nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas  

N

11. Projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi, vērsti uz projekta mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu  

N

12. Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 30.jūnijam

N

13. Objekts, kurā plānotas investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā  

N

14. Projekta iesniegumam pievienots spēkā esošs objekta darbības plāns ar darbības termiņu vismaz pieci gadi no projekta pabeigšanas dienas  

N

15. Projekta iesniegumā aprakstīta projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēma  

P

16. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī  

P

17. Finansējuma saņēmējs nodrošinās nepieciešamos resursus projekta īstenošanai  

N

18. Projekta ietvaros plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem  

P

19. Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaugs  

N

20. Projektā plānotās darbības netiek un nav finansētas vai līdzfinansētas no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem un citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros  

N

21. Projekta iesniegumā paredzēto darbu rezultātā saglabājas objekta kultūrvēsturiskā vērtība (autentiskums)  

N

22. Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas  

P

23. Projektam ir veikts izmaksu efektivitātes novērtējums, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu attiecīgajām projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeni (ja attiecināms)  

P/NA

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams٭

24. Projekta iesniedzējs ir juridiska vai komercreģistrā reģistrēta fiziska persona, kuras īpašumā ir kultūras piemineklis  

N

25. Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

P

26. Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta  

N

27. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu  

N

Administratīvie kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē/Nav attiecināms

Noraidāms
vai precizējams٭

28. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

29. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā  

N

30. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

N

31. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis vienā no šādiem veidiem:  

N

31.1. pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē)
31.2. elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu
32. Projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir caurauklots (cauršūts), un projekta iesnieguma lapas ir numurētas (ja attiecināms)  

P/NA

33. Projekta iesniegums iesniegts divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs, otrs - kopija elektroniskā datu nesējā, un uz tiem ir attiecīgas norādes (ja attiecināms)

P/NA

34. Projekta iesnieguma kopija elektroniskā datu nesējā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja attiecināms)  

P/NA

35. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām  

P

36. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, tajā skaitā projekta iesniegumā iekļauti visi MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti  

P

37. Projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona atbilstoši normatīvajiem aktiem

N

38. Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts  

P

39. Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos  

P

Finansējuma piešķiršanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams٭

40.

Projekta iesniegums atbilst 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 37. vērtēšanas kritērijam, kā arī 1.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 2.vērtēšanas kritērijā - vismaz četrus punktus, 3.vērtēšanas kritērijā - vismaz divus punktus, 4.vērtēšanas kritērijā - vismaz divus punktus, 5.vērtēšanas kritērijā - vismaz trīs punktus, 8.vērtēšanas kritērijā - vismaz divus punktus un kopā - vismaz 14 punktus, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem  

N

41.

Sarindojot 40.vērtēšanas kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma  

N

  KOPĀ

38

Ja projekta iesniegums ieguvis mazāk par 21 punktu, tas tiek noraidīts

*Piezīme.

N - ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P - ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende

14.06.2013