Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Rēzeknē 2013.gada 7.jūnijā (prot. Nr.15, 21.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.22) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Bērnu patversme" (attiecīgā locījumā) un vārdus "Dienas aprūpes centrs "Īpašais bērns"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Bērnu sociālo pakalpojumu centrs" (attiecīgā locījumā).

1.2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "aprūpes tiesību atņemšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "aizgādības tiesību pārtraukšana" (attiecīgā locījumā).

1.3. Aizstāt 2.3.apakšpunktā vārdus "Sociālās aprūpes pārvaldi" ar vārdiem "pārvaldi "Sociālais dienests"";

1.4. Papildināt ar 7.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5.1 sociālā aprūpe bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai;"

1.5. Svītrot 8.punktu.

1.6. Svītrot 9.punktu.

1.7. Papildināt ar 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.5. asistenta pakalpojumu personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti."

1.8. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, tajā skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un nepilngadīgām māmiņām ar bērniem:

39.1. no 2 līdz 18 gadu vecumam;

39.2. sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un ievēro iekšējās kārtības noteikumus."

1.9. Aizstāt 41.punktā vārdus "ārpusģimenes aprūpes iestādē" ar vārdiem "ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā".

1.10. Izteikt 43.1. un 43.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1. atgriežas bioloģiskajā ģimenē, pamatojoties uz tiesas spriedumu par atņemto aizgādības tiesību atjaunošanu vai Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu;

43.2. tiek adoptēts, nodibināta aizbildnība vai ievietots audžuģimenē;"

1.11. Izteikt 43.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.4. sasniedzis pilngadību un ja iestājies viens no šiem nosacījumiem:

43.4.1. saņēmis dzīvojamo telpu;

43.4.3. nemācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai ir nesekmīgs;

43.4.3. pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus - izteikts rakstisks rājiens."

1.12. Svītrot 43.5.apakšpunktu.

1.13. Papildināt 46.punktu aiz vārda "rezultātā" ar vārdiem "sociālo apstākļu dēļ";

1.14. Svītrot 59.3.apakšpunktā vārdu "pārvaldes" un papildināt aiz vārda "iesniegumu" ar vārdiem "vai aktu".

1.15. Aizstāt 63.1.apakšpunktā vārdu "un" ar vārdiem "un/vai";

1.16. Aizstāt 66.punktā vārdu "Pašvaldība" ar vārdu "Pārvalde";

1.17. Papildināt noteikumus ar VII.1 nodaļu šādā redakcijā:

"VII.1 Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai

66.1 Sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai sniedz Pārvaldes struktūrvienība: Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601).

66.2 Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu ir bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, tajā skaitā, bērniem, kuri paši griezušies pēc palīdzības.

66.3 Sociālās aprūpes pakalpojums ietver drošas vides, ēdiena, gultas vietas, ārkārtas gadījumā apģērba un apavu nodrošināšanu, bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi.

66.4 Sociālās aprūpes pakalpojumu var piešķirt uz laiku līdz apstākļu noskaidrošanai.

66.5 Sociālās aprūpes pakalpojumu Bērnu sociālo pakalpojumu centrs piešķir, pamatojoties uz Valsts policijas, Pašvaldības policijas pārvaldes, Rēzeknes bāriņtiesas iesniegumu vai vienpersonisku Rēzeknes bāriņtiesas priekšsēdētāja lēmumu.

66.6 Bērnu sociālo pakalpojumu centrs vadītājs veic nepieciešamos pasākumus bērna sociālo problēmu noskaidrošanai, sadarbojas ar Valsts policiju, Pašvaldības policijas pārvaldi, Rēzeknes bāriņtiesu maksimāli ātrākai situācijas labvēlīgai atrisināšanai.

66.7 Sociālās aprūpes pakalpojums tiek izbeigts, pamatojoties uz Valsts policijas, Pašvaldības policijas pārvaldes vai Rēzeknes bāriņtiesas iesniegumu."

1.18. Aizstāt 68.punktā vārdus "atsevišķos gadījumos līdz pamatizglītības programmas un/vai Praktisko darba iemaņu programmas apguvei" ar vārdiem "līdz pamatizglītības iegūšanai un/vai Darba iemaņu programmas (apmācību kurss - 3gadi) apguvei."

1.19. Aizstāt 74.2.apakšpunktā vārdus "Praktisko darba iemaņu klasē" ar vārdiem "Darba iemaņu klasē".

1.20. Papildināt ar 79.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"79.1.1 ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā ar norādīta funkcionālo spēju traucējuma smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesība";

1.21. Papildināt ar 83.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"83.1.1 ilgāk par 12 mēnešiem neapmeklē PSPC";

1.22. Aizstāt 98.punktā skaitli un vārdu "5 darba" ar skaitli "7"

1.23. Papildināt 101.2.apakšpunktu aiz vārda "noteikumus" ar vārdu "klientiem".

1.24. Svītrot 101.4.apakšpunktā vārdus "vairāk kā"';

1.25. Izteikt 102. un 103.punktu šādā redakcijā:

"102. Naktspatversmes sociālais pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu, izņemot 103.punktā noteikto gadījumu.

103. Klientam ir tiesības saņemt Naktspatversmes sociālo pakalpojumu bez maksas 3 mēnešus 12 mēnešu periodā, ja Naktspatversmes sociālo pakalpojumu klients nav saņēmis iepriekšējos 9 mēnešos."

1.26. Papildināt 123.3.apakšpunktu aiz vārda "dokumentu" ar vārdiem "un viņa ģimenes locekļiem".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 07.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2011.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.marta lēmumu Nr.118 "Par Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes iekšējo reorganizāciju" (protokols Nr.6, 22.punkts), Rēzeknes pilsētas dome nolēma ar 2013.gada 1.maiju:
1) mainīt pašvaldības nozaru pārvaldes "Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde" nosaukumu uz "Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests"" (lēmuma 1.punkts);
2) likvidēt struktūrvienību Bērnu patversme un Dienas aprūpes centrs "Īpašais bērns" (lēmuma 2.1.punkts);
3) izveidot struktūrvienību Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (lēmuma 2.3.punkts).
2013.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Latvijas Republikas Civillikumā (turpmāk - Civillikums). Grozījumi tika veikti arī Civillikuma 203.pantā pirmās daļas ievaddaļā - vārdus "Bērna aprūpes tiesības vecākam tiek atņemtas" aizstājot ar vārdiem "Aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas".
No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem, ir pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" 4.punktu asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcija - Bērnu patversme (no 2013.gada 1.maija - Bērnu sociālo pakalpojumu centrs) nodrošina arī sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai.
Sociālās aprūpes pārvaldes (no 2013.gada 1.maija - pārvalde "Sociālais dienests") organizatorisko struktūru, struktūrvienību, tajā skaitā - nodaļu, kompetenci nosaka iekšējie normatīvie akti (nolikums).
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bērniem ir tiesības saņemt bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam. Sasniedzot 18 gadu vecumu, sociālā pakalpojuma sniegšanu izbeidz. Tomēr, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 28.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta pirmo daļu, likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā, pašvaldībai ir jānodrošina pilngadību sasniegušais bērns ar dzīvojamo platību. Ir gadījumi, kad Rēzeknes pilsētas pašvaldībai nav iespējams nodrošināt bērnu ar dzīvojamo platību uzreiz pēc pilngadības sasniegšanas.
Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem Rēzeknes pilsētas pašvaldība nodrošina īslaicīgu sociālo pakalpojumu (tas ir, mājokli, ēdināšanu, sociālā darba un psihologa pakalpojumus). Ja ģimene atrisina krīzes situāciju, tā zaudē tiesības saņemt sociālo pakalpojumu.
Personai ir tiesības uzturēties Naktspatversmē no iesnieguma iesniegšanas dienas līdz lēmuma pieņemšanai, bet ne ilgāk kā 5 darba dienas. Līdz ar to Naktspatversmei lēmums par sociālā pakalpojuma Naktspatversmē piešķiršanu/atteikumu ir jāpieņem 5 darba dienu laikā. Ievērot minēto termiņu rada grūtības, jo ne vienmēr ir 5 darba dienu laikā saņemt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Naktspatversmes sociālo pakalpojumu personai ir tiesības saņemt bez maksas 3 mēnešus kalendārajā gadā, pārējā laikā pakalpojums tiek sniegts pa maksu. Ņemot vērā, ka ir klienti, kas saņem Naktspatversmes pakalpojumu ne tikai īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem), bet arī 12 mēnešus un ilgāku laika posmu, nav pamata šiem klientiem sniegt pakalpojumu bez maksas nākošajā kalendārajā gadā.
Psihologa pakalpojumu bez maksas ir tiesības saņemt personai ar invaliditāti. Nereti psiholoģiskais atbalsts ir nepieciešams arī šīs personas ģimenes locekļiem.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Veicot grozījumus saistošajos noteikumos, tiek veiktas izmaiņas sociālo pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtībā, atbilstoši 1.punktā norādītajam.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Veicot grozījumu saistošajos noteikumos:
1) tiek mainīti institūciju nosaukumi, ņemot vērā izmaiņas Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē struktūrā;
2) tiek precizēti termini, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos;
3) tiek noteikts jauns sociālā pakalpojuma veids - sociālā aprūpe bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai;
4) tiek svītrotas normas, kas nosaka Sociālās aprūpes pārvaldes nodaļu kompetenci;
5) sociālo pakalpojumu, kuri tiek finansēti no valsts budžeta, uzskaitījums tiek papildināts - asistenta pakalpojumu personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
6) tiek precizēts, kādos gadījumos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir tiesības saņemt pēc pilngadības saņemšanas, kā arī kādos gadījumos pakalpojums tiek izbeigts;
7) tiek noteikts, ka īslaicīgus sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem izbeidz, ja tiek saņemts Bērnu sociālo pakalpojumu centra atzinums par sociālā gadījuma pozitīvu risināšanu;
8) tiek noteikts, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām pensijas vecumā un pilngadīgām personām izbeidz, ja klients ilgāk par 12 mēnešiem neapmeklē Pensionāru sociālo pakalpojumu centru;
9) tiek noteikts, ka personai ir tiesības uzturēties Naktspatversmē no iesnieguma iesniegšanas dienas līdz lēmuma pieņemšanai, bet ne ilgāk kā 7 darba dienas (iepriekš - 5 darba dienas);
10) tiek noteikts, ka klientam ir tiesības saņemt Naktspatversmes sociālo pakalpojumu bez maksas 3 mēnešus 12 mēnešu periodā, ja Naktspatversmes sociālo pakalpojumu klients nav saņēmis iepriekšējos 9 mēnešos (laiks, kad persona ir tiesības saņemt pakalpojumu bez maksa, netiek piesaistīts laika periodam - kalendārais gads);
11) psihologa pakalpojumu bez maksas būs tiesības saņemts arī personas ar invaliditāti ģimenes locekļiem.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Ministru kabineta noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta", likums "Par pašvaldībām".
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

13.06.2013