Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā

Izdarīt Finanšu konglomerātu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 56.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt vārdu "banka" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā locījumā un skaitlī);

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "apdrošināšanas sabiedrība" ar vārdiem "pārapdrošināšanas sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) grupa - komercsabiedrību grupa, kas sastāv no mātes sabiedrības, tās meitas sabiedrībām, komercsabiedrībām, kurās mātes vai meitas sabiedrībai ir dalība, vai komercsabiedrībām, kuru saistība ar mātes sabiedrību, meitas sabiedrību vai sabiedrību, kurā mātes vai meitas sabiedrībai ir dalība, izpaužas kā šo sabiedrību kopīga vadība saskaņā ar noslēgto līgumu vai šo komercsabiedrību dibināšanas dokumentu vai statūtu noteikumiem vai tādējādi, ka tām finanšu gada laikā vismaz puse no jebkuras pārvaldes institūcijas locekļiem ir vienas un tās pašas personas. Komercsabiedrību grupā var ietilpt jebkura apakšgrupa;";

papildināt 11.punktu pēc vārdiem "apdrošināšanas sabiedrību" ar vārdiem "pārapdrošināšanas sabiedrību, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) riska koncentrācija - visi riska darījumi, kuru iespējamie zaudējumi var apdraudēt finanšu konglomerātā ietilpstošo regulēto komercsabiedrību maksātspēju vai finansiālo stāvokli. Šādi darījumi var būt saistīti ar darījuma kredītrisku (tai skaitā darījuma partnera risku), ieguldījumu risku, apdrošināšanas risku, tirgus risku, citiem riskiem, šo risku kombinācijām vai mijiedarbību;";

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16) nozīmīga uzraudzības institūcija - uzraudzības institūcija, kas atbilst vienai no šādām prasībām:

a) tā ir atbildīga par finanšu konglomerātā ietilpstošās regulētās komercsabiedrības (īpaši sektora galējās mātes sabiedrības) konsolidēto uzraudzību,

b) tā ir koordinators,

c) to par nozīmīgu uzraudzības institūciju atzīst šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētās institūcijas, ņemot vērā finanšu konglomerātā ietilpstošo regulēto komercsabiedrību tirgus daļu attiecīgajā dalībvalstī (īpaši, ja tā pārsniedz piecus procentus) un jebkuru finanšu konglomerātā ietilpstošo attiecīgajā dalībvalstī komercdarbību veicošo regulēto komercsabiedrību nozīmību finanšu konglomerātā."

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki."

3. Izteikt 4.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Par finanšu konglomerātu uzskata grupu vai apakšgrupu, kas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

1) grupu vai apakšgrupu vada regulētā komercsabiedrība, kas ir mātes sabiedrība komercsabiedrībai, kura darbojas finanšu sektorā, vai komercsabiedrībai, kurai ir ciešas attiecības ar kādu finanšu sektora komercsabiedrību;

2) vismaz viena no grupā vai apakšgrupā ietilpstošajām komercsabiedrībām darbojas apdrošināšanas sektorā un vismaz viena - kredītiestāžu sektorā vai ieguldījumu pakalpojumu sektorā;

3) grupā vai apakšgrupā ietilpstošo apdrošināšanas sektora komercsabiedrību un kredītiestāžu sektora un ieguldījumu pakalpojumu sektora komercsabiedrību darbība ir nozīmīga šā likuma 5. vai 6.panta izpratnē.

(2) Par finanšu konglomerātu uzskata arī grupu vai apakšgrupu, kuru nevada regulētā komercsabiedrība, ja vismaz viena no meitas sabiedrībām grupā vai apakšgrupā ir regulētā komercsabiedrība un grupa vai apakšgrupa atbilst šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajām pazīmēm un darbojas galvenokārt finanšu sektorā šā panta trešās daļas izpratnē."

4. 5.pantā:

aizstāt vārdu "banku" ar vārdu "kredītiestāžu";

papildināt trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku iekļauj finanšu sektorā, kurā tas darbojas grupas ietvaros. Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks darbojas vairākos finanšu sektoros grupas ietvaros, to iekļauj mazākajā finanšu sektorā.";

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "ienākumu rādītājiem" ar vārdiem "pārvaldīšanā esošo aktīvu kopsummu".

5. 6.pantā:

aizstāt vārdu "banku" ar vārdu "kredītiestāžu";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja grupas darbība apdrošināšanas sektorā vai kredītiestāžu sektorā un ieguldījumu pakalpojumu sektorā nav nozīmīga šā likuma 5.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, bet ir uzskatāma par nozīmīgu šā panta pirmās daļas izpratnē un visas finanšu konglomerātā ietilpstošās regulētās komercsabiedrības atrodas Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pieņemt lēmumu neatzīt grupu par finanšu konglomerātu vai atļaut nepiemērot šā likuma 15., 16. un 17.panta prasības, ja papildu uzraudzības piemērošana grupai nav nepieciešama vai arī tās piemērošana būtu maldinoša, ievērojot šajā likumā noteiktos papildu uzraudzības mērķus.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Šā panta piektajā daļā minēto kārtību komercsabiedrību grupas atzīšanai par finanšu konglomerātu piemēro arī tad, ja grupas darbība apdrošināšanas sektorā vai kredītiestāžu sektorā un ieguldījumu pakalpojumu sektorā ir nozīmīga šā likuma 5.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, taču grupas mazākā finanšu sektora aktīvu kopsumma nepārsniedz sešus miljardus euro.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta piekto vai septīto daļu, paziņo to dalībvalstu uzraudzības institūcijām, kurās grupā ietilpstošās regulētās komercsabiedrības ir saņēmušas licenci. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties publicē lēmumu tās mājaslapā tīmekļa vietnē. Ja ārkārtas situācijā lēmuma nekavējoša publicēšana mājaslapā tīmekļa vietnē nav iespējama, Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu publicē, tiklīdz tas ir iespējams."

6. Papildināt 8.panta trešo daļu pēc vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē" ar vārdiem "Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju un".

7. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos var neņemt vērā kādu no grupā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām, nosakot, vai grupas darbība apdrošināšanas sektorā vai kredītiestāžu sektorā un ieguldījumu pakalpojumu sektorā uzskatāma par nozīmīgu. Ja šāda grupā ietilpstoša regulēta komercsabiedrība ir mainījusi reģistrācijas valsti no dalībvalsts uz ārvalsti, lai izvairītos no tās iekļaušanas kapitāla pietiekamības aprēķinā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepiemēro šā punkta pirmajā teikumā minēto noteikumu;";

papildināt pirmo daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) var neņemt vērā vienu vai vairākas dalības mazākajā finanšu sektorā, ja šīs dalības ir nozīmīgas, lai atzītu grupu par finanšu konglomerātu, bet tajā pašā laikā nenozīmīgas, lai piemērotu papildu uzraudzību finanšu konglomerātā ietilpstošajām regulētajām komercsabiedrībām;

4) katru gadu no jauna izvērtē atbrīvojumus no papildu uzraudzības piemērošanas un pārskata šajā likumā noteiktos kvantitatīvos rādītājus un uz risku balstītos novērtējumus, ko piemēro finanšu grupām."

8. Papildināt 10.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lai nodrošinātu šā likuma prasību izpildi attiecībā uz sadarbību ar citu dalībvalstu un ārvalstu uzraudzības institūcijām, kā arī šā panta un šā likuma 20.panta prasību izpildi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja tā ir koordinators, ievērojot kārtību, kādā veicama ierobežotas pieejamības informācijas apmaiņa starp uzraudzības institūcijām, un tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu prasības, sadarbojas un vienojas par darbību koordināciju, izveidojot uzraugu kolēģijas, kā arī slēdz sadarbības līgumus ar ārvalstu uzraudzības institūcijām par šā panta trešajā daļā minēto darbību koordinēšanu, lēmumu pieņemšanas procesu un uzticētajiem papildu pienākumiem atbilstoši kredītiestāžu darbības uzraudzībai konsolidācijas grupas līmenī un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību grupas uzraudzībai atbilstoši attiecīgā sektora darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām."

9. Izteikt 11.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) finanšu konglomerāta mātes sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, ir jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un mātes sabiedrība vairākām regulētajām komercsabiedrībām, no kurām vismaz vienai licenci izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija;".

10. 17.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši kredītiestāžu darbības un apdrošināšanas darbības uzraudzības prasībām kontrolē saskaņā ar šā likuma 3.pantu papildu uzraudzībai pakļautajās komercsabiedrībās, kas ietilpst finanšu konglomerātos, kuru koordinators ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, riska vadības procesa piemērotību un tādas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, kura ļauj iegūt papildu uzraudzībai nepieciešamos datus un informāciju.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tā finanšu konglomerāta vadošā sabiedrība, kuras koordinators ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par jebkādām izmaiņām finanšu konglomerāta juridiskajā, pārvaldes un organizatoriskajā struktūrā, ietverot visas regulētās komercsabiedrības, neregulētās meitas sabiedrības un nozīmīgas filiāles.

(6) Tā finanšu konglomerāta vadošā sabiedrība, kuras koordinators ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā publisko informāciju par finanšu konglomerāta juridisko, pārvaldes un organizatorisko struktūru, izvēloties piemērotu informācijas nesēju un vietu, vai sniedz norādes par šādas informācijas pieejamību. Tīmekļa vietne tiek uzskatīta par piemērotu informācijas ievietošanas vietu."

11. Izslēgt IV nodaļas nosaukumā vārdu "ārvalstu".

12. Izteikt 20.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) grupas juridiskā, pārvaldes un organizatoriskā struktūra, ietverot finanšu konglomerātā ietilpstošās regulētās komercsabiedrības, neregulētās meitas sabiedrības un nozīmīgas filiāles, personas, kurām ir būtiska līdzdalība galējā mātes sabiedrības līmenī, kā arī uzraudzības institūcijas, kas uzrauga finanšu konglomerātā ietilpstošās regulētās komercsabiedrības;".

13. Papildināt likumu ar 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir koordinators, tā Eiropas Uzraudzības iestāžu apvienotajai komitejai iesniedz šā likuma 17.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, kā arī 20.panta otrās daļas 1.punktā minēto informāciju."

14. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.novembra direktīvas 2011/89/ES, ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 16.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā

18.06.2013