Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 7., 12.nr.; 2008, 14., 23.nr.; 2009, 6., 7., 17., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51., 160.nr.; 2011, 4.nr.; 2012, 50., 56., 92.nr.; 2013, 61.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

2. 1.pantā:

papildināt 11.1, 11.2, 11.3 un 11.4 punktu pēc vārdiem "reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības" ar vārdiem "vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības";

papildināt pantu ar 11.7 un 11.8 punktu šādā redakcijā:

"117) dalībvalsts mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība - dalībvalstī reģistrēta jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kura nav šajā dalībvalstī licencētas kredītiestādes meitas sabiedrība vai citas šajā dalībvalstī reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība;

118)  Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība   - dalībvalsts mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kura nav jebkurā dalībvalstī licencētas kredītiestādes meitas sabiedrība vai jebkurā dalībvalstī reģistrētas citas finanšu pārvaldītājsabiedrības vai citas jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība;";

izteikt 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"41) kreditoru sapulce - organizēta kreditoru kopīga darbības forma kredītiestādes maksātnespējas un likvidācijas procesā;

42) kreditoru komiteja - kreditoru sapulces ievēlēta institūcija, kas kredītiestādes maksātnespējas un likvidācijas gadījumā pārstāv kreditoru sapulci atbilstoši noteiktajam pilnvaru apjomam;";

izslēgt 55.punktu;

aizstāt 60.punktā vārdus "Eiropas Savienības mātes kredītiestādes un Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības" ar vārdiem "Eiropas Savienības mātes kredītiestādes, Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības un Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības".

3. Papildināt 27.1 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konsolidētās uzraudzības institūcija, tā Eiropas Banku iestādei un attiecīgajām dalībvalstu uzraudzības institūcijām sniedz informāciju par kredītiestādes konsolidācijas grupu attiecībā uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta, 34.1 panta un 50.9 panta septītās daļas prasību ievērošanu, kā arī par konsolidācijas grupas juridisko, pārvaldes un organizatorisko struktūru."

4. Papildināt 30.1 pantu pēc vārdiem "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks" (attiecīgā locījumā).

5. Papildināt 33.2 pantu pēc vārdiem "ieguldījumu fondi" ar vārdiem "alternatīvo ieguldījumu fondi".

6. Papildināt 50.8 panta piekto daļu pēc vārdiem "Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības" ar vārdiem "vai Latvijas Republikas mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības".

7. 50.9 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kredītiestāde, kas ir Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības vai Latvijas Republikas mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība, ievēro šā panta pirmās daļas prasības finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas līmenī.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kredītiestāde ievēro šā panta trešās daļas prasības finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas līmenī, ja tās mātes sabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, un nosaka tās Latvijas Republikā reģistrētās meitas sabiedrības, kuras ievēro šā likuma 36.3 panta prasības individuāli vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja kredītiestādei, kas ir Latvijas Republikas mātes kredītiestādes, Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības vai Latvijas Republikas mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība, vai tās mātes finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai tās mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ir ārvalsts meitas sabiedrība, kas ir kredītiestāde, finanšu iestāde vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, vai tai ir dalība šādā kredītiestādē, finanšu iestādē vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, šāda kredītiestāde ievēro šā likuma 35., 36.2, 42., 44. un 45.panta prasības konsolidācijas apakšgrupas līmenī."

8. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"171) parlamentārās izmeklēšanas komisijai - tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju."

9. 64.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "zvērinātu revidentu pārstāvim" ar vārdiem "kredītiestādes uzņēmuma potenciālā ieguvēja pārstāvim";

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai kredītiestādes uzņēmuma potenciālā ieguvēja pārstāvis".

10. Papildināt likumu ar 100.1 pantu šādā redakcijā:

"100.1 pants. (1) Kredītiestāde maksā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās darbības finansēšanai līdz 0,033 procentiem ieskaitot no kredītiestādes vidējā aktīvu apmēra ceturksnī.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētos maksājumus veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.

(4) Par šajā pantā minēto maksājumu nokavētu pārskaitījumu vai pārskaitījumu nepilnā apmērā aprēķina nokavējuma naudu par katru nokavēto maksājuma dienu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas.

(5) Šajā pantā minētos maksājumus ieskaita Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kontā Latvijas Bankā."

11. 112.2 pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja kredītiestādes mātes sabiedrība ir Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība, Latvijas Republikas mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība vai arī citas dalībvalsts Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai citas dalībvalsts Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kurai nav kredītiestāžu - meitas sabiedrību - citās dalībvalstīs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic šādu kredītiestāžu konsolidēto uzraudzību šīs finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas līmenī.

(3) Ja Latvijas Republikā un vismaz vēl vienā dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei - meitas sabiedrībai - mātes sabiedrība ir viena un tā pati Latvijas Republikas mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība, Latvijas Republikas mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic šādu kredītiestāžu konsolidēto uzraudzību šīs finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas līmenī.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "finanšu pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja Latvijas Republikā reģistrētai kredītiestādei un vismaz vēl vienā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei mātes sabiedrība ir viena un tā pati finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas nav reģistrēta ne Latvijas Republikā, ne citā dalībvalstī, kurā reģistrēta cita kredītiestāde, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic konsolidēto uzraudzību, ja Latvijas Republikā reģistrētajai kredītiestādei ir lielākā aktīvu kopsumma. Šādu kredītiestādi uzskata par Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības vai Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrību.";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "atbildīgajai kredītiestādei" ar vārdiem "jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai";

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas ir kredītiestādes mātes sabiedrība, sniedz kredītiestādei, kuras konsolidēto uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, informāciju par tām kredītiestādēm un finanšu iestādēm, kuras ir finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrības vai kurās finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ir dalība.

(8)  Kredītiestādes konsolidētā uzraudzība finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas līmenī nenozīmē, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija individuāli uzrauga minēto finanšu pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, taču finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība nodrošina, ka Latvijas Republikā reģistrētas finanšu pārvaldītājsabiedrības vai Latvijas Republikā reģistrētas jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi atbilst tādām pašām prasībām un uz viņiem attiecināmi tie paši ierobežojumi, kas noteikti kredītiestādes valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim attiecīgi šā likuma 24.panta pirmajā un otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā.";

papildināt devīto daļu pēc vārdiem "citas dalībvalsts mātes kredītiestādes" ar vārdiem "citas dalībvalsts mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības";

papildināt desmito daļu pēc vārda "kredītiestāžu" ar vārdiem "jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību".

12. 112.3 pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība" ar vārdiem "vai Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Eiropas Savienības mātes kredītiestāde un tās meitas sabiedrības" ar vārdiem "Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un tās meitas sabiedrības";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "Eiropas Savienības mātes kredītiestādes" ar vārdiem "Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības".

13. 112.4 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes kredītiestādes meitas sabiedrības" ar vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrības";

papildināt trešo un sesto daļu pēc vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētajai Eiropas Savienības mātes kredītiestādei" ar vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētajai Eiropas Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai";

papildināt desmito daļu pēc vārdiem "Eiropas Savienības mātes kredītiestādes" ar vārdiem "Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības".

14. 112.7 pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) konsolidācijas grupas juridisko, pārvaldes un organizatorisko struktūru, norādot konsolidācijas grupā ietilpstošās regulētās komercsabiedrības, neregulētās meitas sabiedrības un nozīmīgas filiāles un jebkuru mātes komercsabiedrību, kā arī informāciju par šā likuma 14.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta, 34.1 panta, 50.9 panta septītās daļas prasību ievērošanu un par konsolidācijas grupā ietilpstošo regulēto komercsabiedrību uzraudzības institūcijām;";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes kredītiestādes meitas sabiedrības" ar vārdiem "Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrības";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "citas dalībvalsts Eiropas Savienības mātes kredītiestādes" ar vārdiem "citas dalībvalsts Eiropas Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības".

15. Aizstāt 112.9 panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "jaukta pārvaldītājsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

16. 112.10 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "finanšu pārvaldītājsabiedrībām" ar vārdiem "jauktām pārvaldītājsabiedrībām";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "finanšu pārvaldītājsabiedrībām" ar vārdiem "jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām".

17. 112.11 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "finanšu pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic tādu kredītiestāžu, kas ir finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrības, uzraudzību finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas līmenī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sagatavo šādu finanšu pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību sarakstu un nosūta to citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām, Eiropas Banku iestādei un Eiropas Komisijai."

18. Izteikt 112.12 pantu šādā redakcijā:

"112.12 pants. (1) Ja ir nepieciešams pārbaudīt tādas informācijas patiesumu, kuru, veicot konsolidēto uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi par citā dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, finanšu iestādi, finanšu pārvaldītājsabiedrību, jauktu pārvaldītājsabiedrību, jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību vai par kredītiestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijai lūgumu pārbaudīt saņemtās informācijas patiesumu.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt pārbaudes Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, finanšu iestādē, finanšu pārvaldītājsabiedrībā, jauktā pārvaldītājsabiedrībā, jauktā finanšu pārvaldītājsabiedrībā vai kredītiestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrībā, pamatojoties uz citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasījumu, lai pārbaudītu tās informācijas patiesumu, kuru attiecīgā dalībvalsts uzraudzības institūcija saņēmusi par attiecīgajām sabiedrībām, veicot konsolidēto uzraudzību, vai atļaut veikt šādu pārbaudi šīs dalībvalsts uzraudzības institūcijai. Ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcija pati neveic pārbaudi, tā var piedalīties Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktajā pārbaudē."

19. 112.13 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Latvijas Republikā reģistrēta finanšu pārvaldītājsabiedrība" ar vārdiem "jaukta pārvaldītājsabiedrība";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "finanšu pārvaldītājsabiedrības" ar vārdiem "jauktas pārvaldītājsabiedrības".

20. Papildināt 112.14 panta pirmo un trešo daļu pēc vārdiem "ārvalsts kredītiestāde" ar vārdiem "jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība".

21. Izteikt 131.1 panta tekstu šādā redakcijā:

"Par kredītiestādes administratoru kredītiestādes maksātnespējas procesā var būt fiziskā persona, kas ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu."

22. Izteikt 132.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Administrators drīkst vienlaikus pildīt kredītiestādes administratora vai likvidatora pienākumus tikai vienā maksātnespējas un likvidācijas procesā."

23. Izteikt 135.pantu šādā redakcijā:

"135.pants. (1) Kredītiestādes likvidācijas gadījumā, ja likvidācija tiek veikta, pamatojoties uz šā likuma 126.panta pirmās daļas 1.punktu, likvidatora atlīdzību nosaka kredītiestādes akcionāru sapulce.

(2) Ja likvidāciju veic saskaņā ar tiesas nolēmumu, likvidatora un likvidatora palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmērs ir:

1) 2 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, līdz kreditoru prasījumi ir apmierināti 30 procentu apmērā no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar likvidatoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru;

2) 3 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, kas pārsniedz 30 procentus no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, līdz kreditoru prasījumi ir apmierināti 60 procentu apmērā no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar likvidatoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru;

3) 4 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, kas pārsniedz 60 procentus no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, līdz kreditoru prasījumi ir apmierināti 75 procentu apmērā no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar likvidatoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru;

4) 5 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, kas pārsniedz 75 procentus no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar likvidatoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru.

(3) Attiecībā uz naudas līdzekļiem, kas atgūti tiesvedības ceļā, šā panta otrajā daļā noteiktajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients par sarežģītību 1,25 tajā izmaksājamās atlīdzības daļā, kas proporcionāli atbilst kopējo tiesvedības ceļā atgūto līdzekļu apmēram.

(4) Attiecībā uz naudas līdzekļiem, kas atgūti tiesvedības ceļā, atzīstot pretēji kredītiestādes interesēm noslēgtu darījumu par spēkā neesošu vai atceļamu, šā panta otrajā daļā noteiktajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients par sarežģītību 1,5 tajā izmaksājamās atlīdzības daļā, kas proporcionāli atbilst kopējo tiesvedības ceļā atgūto līdzekļu apmēram.

(5) Ja likvidācijā, kuru veic saskaņā ar tiesas nolēmumu, nekādi naudas līdzekļi kreditoriem netiek izmaksāti un iestājas šā likuma 138.pantā minētie apstākļi, par likvidatora veiktajām darbībām līdz lēmuma pieņemšanai par kredītiestādes bankrota procedūras uzsākšanu, likvidatora un likvidatora palīga kopējās vienreizējās atlīdzības apmērs ir 10 minimālās mēnešalgas.

(6) Likvidators sedz izdevumus atlīdzībai šā likuma 161.panta ceturtās daļas 19.punktā minētajām personām un citus ar likvidācijas procesu saistītus izdevumus, kas nav minēti šā likuma 134.panta otrajā daļā, ja kreditoru sapulce ar likvidatoru nav vienojusies par citu izdevumu segšanas kārtību.

(7) Likvidācijas procesa ietvaros kreditoru sapulces sasaukšanu un lēmumu pieņemšanu par šajā pantā minētajiem jautājumiem likvidators nodrošina saskaņā ar šā likuma 179.2 panta otro un trešo daļu, 179.3 pantu, 179.4 panta pirmās daļas 1.punktu un 5.punktu, 179.5 pantu, 179.6 pantu, 179.7 panta otro un ceturto daļu, 179.8 pantu un 179.9 pantu."

24. Izteikt 153.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa no dienas, kad pieņemts nolēmums par kredītiestādes atzīšanu par maksātnespējīgu, līdz dienai, kad pieņemts lēmums par kredītiestādes bankrota procedūras uzsākšanu, un izmaksājamie atlaišanas pabalsti;".

25. Izslēgt 154.panta trešo daļu.

26. 156.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai juridiskās personas nosaukumu, ja par administratoru iecelta juridiskā persona";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai par administratoru ieceltās juridiskās personas pilnvarotās fiziskās personas fotoattēlu, vārdu, uzvārdu".

27. Izslēgt 159.panta pirmajā daļā, 160.panta otrās daļas 2.punktā un 186.panta otrās daļas 3.punktā vārdus iekavās "(nosaukumu un pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu, ja administrators ir juridiskā persona)".

28. 161.panta ceturtajā daļā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) pieņemt darbā un atlaist no darba darbiniekus, arī tos, kuri pieņemti darbā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, nepiemērojot Darba likumā noteikto darba līguma uzteikšanas termiņu, kā arī Darba likuma normas par kolektīvo atlaišanu. Ja darbinieks noslēdzis darba koplīgumu, administratoram ir tiesības nepiemērot tā normas par darba līguma uzteikumu, tajā skaitā ar uzteikumu saistītām izmaksām. Pieņemot lēmumu nepiemērot norādītās Darba likuma un noslēgtā darba koplīguma normas, administratora pienākums ir izvērtēt šāda lēmuma lietderību;";

papildināt daļu ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19) pieaicināt speciālistus, lai saņemtu grāmatvedības, audita un juridiskos pakalpojumus, kā arī nodrošinātu kredītiestādes interešu vai administratora pārstāvību valsts pārvaldes un tiesu iestādēs un saņemtu citus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu efektīva maksātnespējas procesa norisi;

20) sasaukt kreditoru sapulci, lai izskatītu jautājumu par administratora un administratora palīga kopējās proporcionālās atlīdzības un citu ar maksātnespējas procesu saistītu izdevumu apmēra noteikšanu."

29. Izteikt 166.pantu šādā redakcijā:

"166.pants. (1) Administratora un administratora palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmērs ir:

1) 2 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, līdz kreditoru prasījumi ir apmierināti 30 procentu apmērā no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar administratoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru;

2) 3 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, kas pārsniedz 30 procentus no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, līdz kreditoru prasījumi ir apmierināti 60 procentu apmērā no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar administratoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru;

3) 4 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, kas pārsniedz 60 procentus no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, līdz kreditoru prasījumi ir apmierināti 75 procentu apmērā no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar administratoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru;

4) 5 procenti no kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēra, kas pārsniedz 75 procentus no kopējā kredītiestādes kreditoru prasījumu apjoma, ja kreditoru sapulce ar administratoru nav vienojusies par citu atlīdzības apmēru.

(2) Attiecībā uz naudas līdzekļiem, kas atgūti tiesvedības ceļā, šā panta pirmajā daļā noteiktajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients par sarežģītību 1,25 tajā izmaksājamās atlīdzības daļā, kas proporcionāli atbilst kopējo tiesvedības ceļā atgūto līdzekļu apmēram.

(3) Attiecībā uz naudas līdzekļiem, kas atgūti tiesvedības ceļā, atzīstot pretēji kredītiestādes interesēm noslēgtu darījumu par spēkā neesošu vai atceļamu, šā panta pirmajā daļā noteiktajai atlīdzībai tiek piemērots koeficients par sarežģītību 1,5 tajā izmaksājamās atlīdzības daļā, kas proporcionāli atbilst kopējo tiesvedības ceļā atgūto līdzekļu apmēram.

(4) Šā panta pirmajā daļā noteikto kreditoriem kopējo izmaksājamo naudas līdzekļu apmēru aprēķina naudas līdzekļu apmēru, kas iegūts, maksātnespējas procesa laikā atgūstot mantu vai izpārdodot kredītiestādes aktīvus, samazinot par šā likuma 153.pantā noteiktajiem maksātnespējas procesa izdevumiem (izņemot maksātnespējas administratora atlīdzību). No aprēķinātā kreditoriem izmaksājamā naudas līdzekļu apmēra pirms izmaksas atskaita administratoram un administratora palīgam noteikto proporcionālo atlīdzību.

(5) Administrators un administratora palīgs saņem fiksētu atlīdzību šādos gadījumos un šādā kopējā apmērā:

1) no administratora iecelšanas dienas līdz maksātnespējas lietas izskatīšanai - vienreizēju atlīdzību 10 minimālo mēnešalgu apmērā;

2) līdz bankrota procedūras pabeigšanai, ja nekādi naudas līdzekļi netiek kreditoriem izmaksāti, - vienreizēju atlīdzību, par kuras apmēru administrators un Finanšu un kapitāla tirgus komisija savstarpēji vienojas, noslēdzot attiecīgu rakstveida līgumu, bet kuras maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas;

3) sanācijas gadījumā - mēnešalgu 20 minimālo mēnešalgu apmērā;

4) gadījumā, kad maksātnespējas process izbeigts sakarā ar maksātspējas atjaunošanu, ja maksātspēja atjaunota, - vienreizēju atlīdzību, par kuras apmēru kreditoru sapulce vienojas ar administratoru.

(6) Aprēķinot administratora un administratora palīga kopējo proporcionālo atlīdzību, to samazina par saskaņā ar šā panta piekto daļu aprēķināto fiksēto atlīdzības apmēru.

(7) Administrators sedz izdevumus atlīdzībai šā likuma 161.panta ceturtās daļas 19.punktā minētajām personām un citus ar maksātnespējas procesu saistītus izdevumus, kas nav minēti šā likuma 153.pantā, ja kreditoru sapulce ar administratoru nav vienojusies par citu izdevumu segšanas kārtību.

(8) Kreditoru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana par šajā pantā minētajiem jautājumiem tiek nodrošināta saskaņā ar šā likuma 179.2 panta otro un trešo daļu, 179.3 pantu, 179.4 panta pirmās daļas 1. un 5.punktu un otro daļu, 179.5 pantu, 179.6 pantu, 179.7 pantu, 179.8 pantu un 179.9 pantu."

30. Izteikt 167.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) administratora nāves gadījumā."

31. Papildināt 179.4 panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) vienojas ar administratoru vai likvidatoru par administratora vai likvidatora kopējās proporcionālās atlīdzības un citu ar maksātnespējas vai likvidācijas procesu saistītu izdevumu apmēra noteikšanu."

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 52., 53. un 54.punktu šādā redakcijā:

"52. Šā likuma 100.1 pants attiecībā uz kredītiestādes maksājumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās darbības finansēšanai stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā.

53. Grozījumi šā likuma 1.panta 41. un 42.punktā, 135.pantā, 153.panta 2.punktā, 161.panta ceturtās daļas 9., 19. un 20.punktā un 166.pantā nav piemērojami kredītiestādes maksātnespējas un likvidācijas procesam, kas uzsākts pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās.

54. Attiecībā uz kredītiestādes administratora izvēli maksātnespējas procesos, kuri uzsākti līdz 131.1 panta grozījumu spēkā stāšanās dienai (panta izteikšana jaunā redakcijā), piemērojamas tiesību normas, kuras bija spēkā administratora iecelšanas dienā, izņemot gadījumus, kad maksātnespējas procesā ieceļams cits administrators."

33. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.novembra direktīvas 2011/89/ES, ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 16.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā

18.06.2013