Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā

Izdarīt Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 62.nr.; 2012, 54.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) publiska vieta - jebkura vieta ārpus pastāvīgās pakalpojuma sniegšanas vietas, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas ir pieejama pakalpojuma saņēmējam;".

2. Aizstāt 9.1 panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā".

3. 14.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Kārtību, kādā izsniedzama atļauja konkrēta pakalpojuma sniegšanai publiskās vietās, var noteikt arī vietējā pašvaldība. Pašvaldības domei ir tiesības izdot saistošos noteikumus, kas reglamentē konkrēta pakalpojuma sniegšanas kārtību publiskās vietās. Lai izvērtētu saistošo noteikumu atbilstību šā likuma prasībām, pašvaldības dome papildus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam tos saskaņo arī ar Ekonomikas ministriju, iesniedzot tai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Piemērojot konkrēto pakalpojumu vai pakalpojumu jomu reglamentējošā normatīvajā aktā noteikto noklusējumu, par atļaujas izsniegšanu atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanai nepieciešamās informācijas (dokumentācijas) saņemšanas, ja normatīvajā aktā nav noteikts cits termiņš, nodrošina, ka atļaujas pieteikuma iesniedzējs ir informēts par:

1) termiņu, kādā tiks pieņemts lēmums par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

2) tiesiskās aizsardzības līdzekļiem lēmuma pārsūdzēšanai;

3) tiesībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu, ja konkrēto pakalpojumu vai pakalpojumu jomu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā termiņā atbildīgā iestāde nepieņem un nepaziņo savu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

(8) Piemērojot normatīvajā aktā noteikto noklusējumu, lēmuma par atļaujas izsniegšanu pieņemšanas termiņš tiek skaitīts no dienas, kad par atļaujas izsniegšanu atbildīgā iestāde no atļaujas pieteicēja ir saņēmusi visu normatīvajos aktos noteikto informāciju (dokumentāciju) lēmuma pieņemšanai."

4. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Pakalpojuma sniegšanas īslaicīgums un īslaicīga pakalpojuma sniegšana

(1) Šajā nodaļā reglamentēto pakalpojuma sniegšanas īslaicīgumu un īslaicīga pakalpojuma sniegšanu piemēro citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējam.

(2) Atbildīgās iestādes, vērtējot, vai konkrētais pakalpojums tiek sniegts īslaicīgi, ņem vērā arī:

1) pakalpojuma sniedzēja darbības pagaidu raksturu:

a) pakalpojuma sniegšanas ilgumu (stundas, dienas, mēneši, gadi), kura laikā citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējs veic vienu vai vairākas darbības Latvijas Republikas teritorijā bez saimnieciskās darbības reģistrēšanas tajā,

b) pakalpojuma sniegšanas biežumu (skaitu) konkrētā laikposmā (stundas, dienas, mēneši, gadi),

c) pakalpojuma sniegšanas periodiskumu (cik regulāri pakalpojuma sniedzējs atkārto pakalpojuma sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā),

d) pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību;

2) pakalpojuma sniedzēja regulāru uzturēšanos Latvijas Republikā un klientu piesaisti;

3) vai pakalpojuma sniedzējam Latvijas Republikas teritorijā ir izveidota juridiskā adrese vai struktūrvienība regulārai pakalpojuma sniegšanai;

4) pakalpojuma sniegšanas gadījuma raksturu, kas norāda, ka atkārtota pakalpojuma sniegšana nav periodiska un ir ar ievērojamu starplaiku.

(3) Pakalpojuma sniegšanas pagaidu raksturs, kas minēts šā panta otrās daļas 1.punktā, katram konkrētam īslaicīga pakalpojuma sniedzējam var tikt vērtēts atšķirīgi.

(4) Atbildīgās iestādes, vērtējot, vai citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu īslaicīgi, izvērtē katru konkrēto situāciju.

(5) Kārtību, kādā citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt konkrētu īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā, nosaka Ministru kabinets.

(6) Kārtību, kādā tiek organizēta īslaicīga pakalpojuma sniegšana publiskās vietās, var noteikt arī vietējā pašvaldība. Pašvaldības domei ir tiesības izdot saistošos noteikumus, kas reglamentē konkrēta īslaicīga pakalpojuma sniegšanas kārtību publiskās vietās. Lai izvērtētu saistošo noteikumu atbilstību šā likuma prasībām, pašvaldības dome papildus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam tos saskaņo arī ar Ekonomikas ministriju, iesniedzot tai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

(7) Iestādes, kuras ir atbildīgas par šā likuma 14.panta otrajā un 2.1 daļā, šā panta piektajā un sestajā daļā minēto tiesību aktu projektu izstrādi, par šiem projektiem paziņo Eiropas Komisijai kārtībā, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem. Tiesību aktus Eiropas Komisijai var paziņot, izmantojot IMI sistēmā pieejamo paziņošanas procedūru."

5. Izslēgt pārejas noteikumu.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 16.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā

18.06.2013