Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.269

Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 37.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā.

2.2 Ja vienas un tās pašas telpas (teritoriju) vai iekārtas izmantos vairāki atzīstami vai reģistrējami pārtikas uzņēmumi, katrs uzņēmums nodrošina autonomu laikā vai telpā nodalītu darbību, ko apliecina ar attiecīgiem savstarpējiem līgumiem."

2. Aizstāt 4.punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1.pielikums)".

3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās), un plāna kopiju teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (attiecīgos savstarpējos līgumus), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas."

4. Aizstāt 24.punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1.pielikums)".

5. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 24.punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās), un plāna kopiju teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (attiecīgos savstarpējos līgumus), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas."

6. Papildināt III nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja pārtikas uzņēmuma reģistrācija anulēta šo noteikumu 27.3. vai 27.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, tajās pašās telpās (teritorijā) to pašu pārtikas uzņēmumu reģistrē pēc dienesta veiktās pārbaudes, kurā konstatēta uzņēmuma atbilstība pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām."

7. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 Īslaicīga pakalpojuma sniedzēja paziņojuma nosūtīšanas un reģistrācijas kārtība

"25.2 Persona, kas vēlas uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē (turpmāk - pakalpojuma sniedzējs), dienestā iesniedz elektroniski ieskenētu šo noteikumu 2.pielikumā minēto paziņojumu (turpmāk - paziņojums), nosūtot to uz dienesta oficiālo pasta adresi vai elektronisko pastu, un uzsāk darbību paziņojumā norādītajā laikā.

25.3 Pakalpojuma sniedzējs paziņojumu iesniedz ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms īslaicīgā pakalpojuma uzsākšanas.

25.4 Dienests vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda pakalpojuma sniedzēja sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē tā atbilstību šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām un īsteno nepieciešamo administratīvo sadarbību ar citu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu.

25.5 Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums atbilst šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām, tas pakalpojuma sniedzēju reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

25.6 Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, tas pakalpojuma sniedzēju nereģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā un informē citas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādi, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai sniedz pakalpojumu, un Eiropas Komisiju, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmas brīdinājuma informācijas apmaiņu.

25.7 Pēc paziņojuma 4.3.apakšpunktā minētā termiņa beigām, ja pakalpojuma sniedzējs vēlas atkārtoti uzsākt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu, tas dienestā iesniedz īslaicīga pakalpojuma sniegšanas paziņojumu, kurā ietver tikai to informāciju, kas ir mainījusies pēc iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas.

25.8 Pakalpojuma sniedzējs īslaicīga pakalpojuma sniegšanas laikā informē dienestu par izmaiņām paziņojumā norādītajā informācijā.

25.9 Dienests var aizliegt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā, ja tā lēmums ir pamatots ar pakalpojuma sniedzēja neatbilstību pārtikas apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem vai ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteikto sabiedrības interešu aizsardzību."

8. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pārtikas uzņēmums par izmaiņām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti, darbības pārtraukšanu uz laiku un darbības izbeigšanu rakstiski informē dienestu pirms šo izmaiņu ieviešanas."

9. Papildināt noteikumus ar 26.1, 26.2 un 26.3 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Par pārtikas uzņēmuma darbības pārtraukšanu uz laiku dienests izdara ierakstu uzraudzības objektu reģistrā.

26.2 Pārtikas uzņēmums paziņo dienestam par darbības atjaunošanu.

26.3 Dienests triju darbdienu laikā dzēš uzraudzības objektu reģistrā ierakstu par pārtikas uzņēmuma darbības pārtraukšanu uz laiku:

26.3 1. pēc informācijas saņemšanas par pārtikas uzņēmuma darbības atjaunošanu, ja tā darbība bijusi pārtraukta ne ilgāk par gadu;

26.3 2. pēc pārtikas uzņēmumā veiktās pārbaudes, kurā konstatēts, ka pārtikas uzņēmums atbilst pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja pārtikas uzņēmuma darbība bijusi pārtraukta ilgāk par gadu."

10. Papildināt noteikumus ar 27.4. un 27.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.4. ja, atkārtoti apsekojot pārtikas uzņēmumu, konstatē, ka tas neveic darbības pārtikas apritē, un dienests nav saņēmis apstiprinājumu no pārtikas uzņēmuma par tā turpmāko darbību pārtikas apritē;

27.5. īslaicīga pakalpojuma sniedzējam, ja šajos noteikumos noteiktajā kārtībā tas nav paziņojis par darbības uzsākšanu un uzsācis darbību vai darbības pārtraukšanu un pārtraucis darbību."

11. Papildināt IV nodaļu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ja pārtikas uzņēmums vēlas mainīt statusu (atzīts vai reģistrēts pārtikas uzņēmums), dienests pirms jauna statusa piešķiršanas anulē iepriekšējo statusu."

12. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra
noteikumiem Nr.104

Iesniegums pārtikas uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai

1. Informācija par iesniedzēju:
1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds
1.2. reģistrācijas numurs, personas kods vai personas identifikācijas numurs
1.3. faktiskā adrese
1.4. elektroniskā pasta adrese
1.5. tālruņa numurs
1.6. kontaktpersonas vārds un uzvārds
1.7. kontaktpersonas elektroniskā pasta adrese
1.8. kontaktpersonas tālruņa numurs

2. Darbības veidi:
2.1. darbības veidi
(norādīt, kuri)
2.2. darbību kodi atbilstoši
Pārtikas un veterinārā dienesta
pamatdarbību klasifikatoram
2.3. norādīt sezonalitāti, ja tāda būs (minēt laikposmu)

Piezīme. Pārtikas uzņēmuma pārstāvis pēc izvēles aizpilda šā iesnieguma 2.1.apakšpunktu, brīvā formā aprakstot, kuras darbības tiek veiktas, vai 2.2.apakšpunktu, norādot darbību kodus atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta pamatdarbību klasifikatoram, kas pieejams dienesta tīmekļa vietnē.

3. Pārtikas produktu grupas:

gaļa, tās pārstrādes produkti

zvejas produkti

piens, tā pārstrādes produkti

olas, to pārstrādes produkti

saliktie produkti (dzīvnieku un augu valsts produkti)

svaigi augļi, ogas un dārzeņi

augu valsts pārstrādes produkti

pārējie (norādīt, kuri) ________________________________________________________________

4. Vēlos saņemt atzīšanas vai reģistrācijas apliecību:

5. Pārtikas uzņēmuma vadītājs vai pārstāvis
 

(vārds un uzvārds)

6. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

7. Datums* ______________________________________

8. Paraksts* ______________________________________

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

9. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas zīmogs*

10. Iesnieguma reģistrācijas
datums
_____________________________

11. Pārtikas un veterinārā dienesta
amatpersona
__________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

Pārtikas uzņēmuma atzīšana/reģistrācija (vajadzīgo pasvītrot)

12. Pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā
           

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

13. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra
noteikumiem Nr.104

Paziņojums par īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā

1. Paziņojums iesniedzams Pārtikas un veterinārajā dienestā
2. Paziņojums ir
(vajadzīgo atzīmēt ar X)
pirmreizējs atkārtots
3. Informācija par īslaicīga pakalpojuma sniedzēju:
3.1. nosaukums vai vārds un uzvārds  
3.2. reģistrācijas numurs, personas kods vai personas identifikācijas numurs  
3.3. valsts, kurā ir reģistrēta saimnieciskā darbība  
3.4. atzīšanas vai reģistrācijas numurs rezidences valstī  
3.5. adrese rezidences valstī  
3.6. elektroniskā pasta adrese  
3.7. tālruņa numurs  
3.8. kontaktpersonas vārds un uzvārds  
3.9. kontaktpersonas elektroniskā pasta adrese  
3.10. kontaktpersonas tālruņa numurs  
4. Informācija par pakalpojumu:
4.1. pakalpojuma apraksts/nosaukums  
4.2. plānotā pakalpojuma sniegšanas vieta Latvijas Republikas teritorijā  
4.3. no kura līdz kuram datumam vai kuros konkrētos datumos plānots sniegt pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā  
5. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums* ___________________________ ____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

6. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas zīmogs*

7. Paziņojuma reģistrācijas
datums
________________________________

8. Pārtikas un veterinārā dienesta
amatpersona
_____________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

9. Pārtikas un veterinārā dienesta lēmums:

atļaut sniegt īslaicīgu pakalpojumu

neatļaut sniegt īslaicīgu pakalpojumu

Piezīme. * Paziņojuma rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

24.05.2013