Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Būvniecības likumā

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 7., 13.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205.nr.; 2012, 195.nr.) šādus grozījumus:

1. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pašvaldības noteiktai institūcijai vai amatpersonai ir pienākums triju darba dienu laikā no attiecīgā dokumenta saņemšanas dienas publicēt pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par saņemto būvniecības iesniegumu - uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai, kā arī pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai. Publikācijā norāda:

1) plānoto būvdarbu veikšanas vietu;

2) būvniecības veidu, būves plānoto funkciju.

(12) Par pieņemto lēmumu, izskatot būvniecības iesniegumu - uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai, kā arī pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai -, pašvaldības noteikta institūcija vai amatpersona paziņo sabiedrībai, publicējot paziņojumu pašvaldības mājaslapā internetā triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Publikācijā norāda:

1) plānoto būvdarbu veikšanas vietu;

2) būvniecības veidu, būves plānoto funkciju;

3) būvatļaujas vai atteikuma izsniegt būvatļauju spēkā stāšanās dienu."

2. Papildināt 13.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos par saņemto būvatļauju triju darba dienu laikā informē:

1) nosūtot rakstveida paziņojumus ierakstītā pasta sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi to nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemes gabalu, kurā atļauts veikt būvdarbus. Paziņojumā iekļaujama informācija par plānoto būvi, būvatļaujas spēkā stāšanās laiku un tās apstrīdēšanas kārtību un termiņu;

2) izvietojot zemes gabalā būvtāfeli, kuras saturu nosaka Ministru kabinets.

(7) Šā panta sestajā daļā minētajiem pasākumiem ir informatīvs raksturs."

3. 30.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Būvatļauju vai atteikumu izsniegt būvatļauju var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēt vai pārsūdzēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Būvatļauju var sākt izpildīt pēc tam, kad beidzies tās apstrīdēšanas termiņš un būvatļauja nav apstrīdēta vai beidzies administratīvā akta pārsūdzēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts. Būvatļaujas darbība laikā, kamēr tiek izskatīts iesniegums par tās apstrīdēšanu vai pieteikums par administratīvā akta pārsūdzēšanu, ir apturēta, ja likumā nav noteikts citādi vai tiesa likumā noteiktajā kārtībā nav lēmusi citādi.";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2, 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(11) Kopējais laiks, kurā būvniecības procesā izdota administratīvā akta apstrīdēšanas iesniegums tiek izskatīts iestādē, nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas.

(12) Ja iestāde pieņem lēmumu atstāt apstrīdēto būvatļauju negrozītu un persona, pārsūdzot šo lēmumu, vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā nav lūgusi apturēt administratīvā akta darbību uz lietas izskatīšanas laiku, administratīvā akta darbība atjaunojas ar dienu, kad būvatļaujas saņēmējs saņēmis šā panta ceturtajā daļā minēto paziņojumu, kurā papildus norādīts, ka attiecīgs lūgums tiesai nav izteikts. Vēlāk lūgums apturēt administratīvā akta darbību nav iesniedzams. Ja lūgums apturēt administratīvā akta darbību ir saņemts, tiesa, izvērtējot pārsūdzētās būvatļaujas pirmsšķietamo prettiesiskumu, attiecīgo lūgumu izlemj vienlaikus ar lietas ierosināšanu. Būvatļaujas darbība atjaunojas, ja tiesa noraidījusi personas lūgumu apturēt administratīvā akta darbību.

(13) Ja būvatļauja izdota būvniecībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā un iestāde pieņēmusi lēmumu atstāt apstrīdēto būvatļauju negrozītu, administratīvā akta darbība atjaunojas ar dienu, kad beidzies tā pārsūdzēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts. Ja administratīvais akts ir pārsūdzēts, tad tā darbība ir apturēta un jautājumu par tā darbības atjaunošanu var izlemt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(14) Personai ir pienākums iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu vai pieteikumā par administratīvā akta pārsūdzēšanu pamatot administratīvā akta prettiesiskumu.";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesa pieņēmusi lēmumu par būvatļaujas darbības atjaunošanu vai noraidījusi šā panta 1.2 daļā minēto lūgumu par būvatļaujas darbības apturēšanu un lēmumā nav norādījusi citādi, pašvaldības būvvalde ir tiesīga izsniegt izziņu par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu un pieņemt būvi ekspluatācijā, vienlaikus iekļaujot minētajos dokumentos atzīmi par tiesvedību."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 5.punkta, 7.panta 1.1 un 1.2 daļas, 13.panta sestās un septītās daļas un 30.1 panta grozījumos noteiktā kārtība, izņemot to, kas attiecas uz būves nodošanu ekspluatācijā, ir piemērojama būvatļaujām, kuras izsniegtas pēc 2013.gada 1.jūnija."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 18.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 8.maijā

01.06.2013