Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 8., 21., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 10., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205.nr.; 2010, 105., 170.nr.; 2011, 62.nr.; 2012, 108.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt VIII nodaļu ar 53.2 pantu šādā redakcijā:

"53.2 pants. (1) Ārstu komisija aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā sniedz atzinumu par to, vai garīga rakstura vai veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to.

(2) Izziņu uz šā panta pirmajā daļā minētā atzinuma pamata var pieprasīt:

1) nākotnes pilnvarnieks, uzrādot nākotnes pilnvarojumu;

2) tiesa vai bāriņtiesa, lai nodibinātu aizgādnību Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Izziņu, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto atzinumu, izsniedz ārstniecības iestādes vadītājs 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja izziņa izsniegta saistībā ar nākotnes pilnvarojumu, izziņā norāda, ka tā paredzēta iesniegšanai nākotnes pilnvarojumu reģistrā, lai Notariāta likumā noteiktajā kārtībā ziņas ierakstītu reģistrā.

(4) Kārtību, kādā ārstniecības iestāde aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā izveido ārstu komisiju, kādā ārstu komisija sniedz atzinumu par personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to, kādā ārstniecības iestādes vadītājs, pamatojoties uz atzinumu, izsniedz attiecīgu izziņu, kā arī atzinuma un uz tā pamata izsniegtās izziņas izmaksu segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.decembrim izdod šā likuma 53.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai atzinumu par to, vai garīga rakstura vai veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to, sniedz ārstniecības iestādes vadītāja izveidota komisija vismaz triju ārstu sastāvā, no kuriem viens ir psihiatrs. Atzinumu un uz tā pamata izsniegtās izziņas izmaksas sedz saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi:

1) nākotnes pilnvarnieks, kas izziņu pieprasījis, pamatojoties uz šā likuma 53.2 panta otrās daļas 1.punktu;

2) Tiesu administrācija viena mēneša laikā pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz šā likuma 53.2 panta otrās daļas 2.punktu."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 18.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 8.maijā

01.07.2013