Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 4.nr.; 2007, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 80.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "likums "Par pievienotās vērtības nodokli"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pievienotās vērtības nodokļa likums" (attiecīgā locījumā).

2.  1.panta otrajā daļā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) uzkrātā ieguldījumu summa - visu to zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības ieguldījumu summa, kas veikti, sākot ar taksācijas periodu, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība ir noslēgusi ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, Rīgas brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai vai Ventspils brīvostas licencētai kapitālsabiedrībai;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) zonas pārvalde - Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;";

papildināt daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) līgums par ieguldījumu veikšanu - starp kapitālsabiedrību un brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi noslēgta vienošanās par ieguldījumu veikšanu brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, norādot ieguldījuma objektus, ieguldījuma apjomu un termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus no līguma slēgšanas dienas, kā arī ieguldījumam piemērojamo atbalsta intensitātes likmi, kas ir spēkā līguma slēgšanas dienā."

3. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk - apliekamā persona)" ar vārdiem "reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "apliekamo personu" ar vārdiem "reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju".

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas kapitālsabiedrības un zonas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi vai samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu."

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 6.punktā skaitli un vārdu "2017.gadam" ar skaitļiem un vārdiem "2035.gada 31.decembrim";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šā likuma 8., 8.1, 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti, ņemot vērā Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo valsts atbalsta intensitāti, kas ir spēkā dienā, kad noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu. Minētos ierobežojumus piemēro līgumā noteiktajiem un faktiski veiktajiem ieguldījumiem līdz taksācijas periodam, kamēr tiek sasniegts līgumā noteiktais kapitālsabiedrībai maksimāli piemērojamais procentu apmērs no uzkrātās ieguldījumu summas.";

izslēgt 8.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura nav noslēgusi līgumu ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, ievērojot šā likuma 1.panta otrās daļas 13.punktā minētos nosacījumus, ieguldījumiem, kuri faktiski veikti līdz 2013.gada 31.decembrim, piemēro šā likuma 8.pantā minētos procentus līdz taksācijas periodam, kamēr tiek sasniegts līgumā noteiktais kapitālsabiedrībai maksimāli piemērojamais procentu apmērs no uzkrātās ieguldījumu summas."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 4.aprīlī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 25.aprīlī

09.05.2013