Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-5

Jelgavā 2013.gada 28.februārī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013.gada 28.februāra lēmumu Nr.2/2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/2), (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, nepārsniedzot 16 (sešpadsmit) braucienus mēnesī, piešķir pensionāram vai politiski represētai personai uzrādot dokumentu, kas dod tiesības uz braukšanas atvieglojumu."

2. Svītrot noteikumu 29.punktu.

3. Izteikt noteikumu 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Pabalstu Ls 10 (desmit latu) apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem".

4. Papildināt noteikumus ar 72.1 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Noteikumu 28.punktā minēto pašvaldības pabalstu neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir, sākot ar 2013.gada 1.maiju".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.13-5 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"" (turpmāk - noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

Realizējot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, tiks radīti apstākļi personu mobilitātes paaugstināšanai, sociālo prasmju saglabāšanai un integrācijai sabiedrībā.

Saistošo noteikumu grozījumos tiek precizēta pabalsta profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai saņemšanas kārtība.

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai pašvaldība ir tiesīga noteikt kritērijus, kas paredz cita veida materiālās palīdzības sniegšanu, nodrošinot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Pašvaldības pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā paredzēts pensionāriem, personām, kurām ir noteikts politiski represētas personas statuss un kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiks piešķirts, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli. Pabalsts paredzēts 16 (sešpadsmit) braucieniem mēnesī un tiks ieviests no 01.05.2013.

Pensionāram, uzrādot pensionāra apliecību, politiski represētajai personai, uzrādot politiski represētās personas apliecību, ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", lai pieprasītu pabalstu un bez maksas nofotografētos. Pēc 10 (desmit) dienām persona var vērsties AS SEB bankas Jelgavas filiālē, lai saņemtu Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, kas dod tiesības braukšanas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā.

3. Normatīvā akta projekta būtība Pašvaldības pabalstu ieviešana visiem pensionāriem un politiski represētajām personām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Pašvaldības pabalstam tiek paredzēti naudas līdzekļi 2013.gada budžetā.

Pabalstam pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, nepārsniedzot 16 (sešpadsmit) braucienus mēnesī, nepieciešams finansējums Ls 96 000 (3000 personas X Ls 4 mēnesī X 8 mēneši).

Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai veidot jaunas amata vietas. Nepieciešams organizēt starpinstitucionālo sadarbību datu bāzes pielāgošanai, lai identificētu un sagatavotu informāciju un personas foto Jelgavas iedzīvotāju kartes sagatavošanai.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Uzlabosies sociālā situācija pilsētā un starppaaudžu informācijas apmaiņa, palielināsies sociālo kontaktu biežums.
6. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Pašvaldības pabalstu var saņemt pensionāri un politiski represētās personas, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Var prognozēt, ka pensionāru un politiski represēto personu mobilitātes paaugstināšana pozitīvi ietekmēs arī šīs mērķgrupas integrāciju darba tirgū.
7. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

Persona Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

Sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošinās SIA "Jelgavas autobusu parks".

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes izsniegšanu nodrošinās AS SEB bankas Jelgavas filiāle.

8. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem Noteikumu projekts konceptuāli apspriests ar sabiedrības pārstāvjiem.
9. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, portālā www.likumi.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

19.04.2013